ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Surgical Treatment of Pulmonary Metastasectomy: Analysis of 92 Cases [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 147-150 | DOI: 10.14744/scie.2018.55706

Surgical Treatment of Pulmonary Metastasectomy: Analysis of 92 Cases

Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Fatma Tuğba Özlü, Recep Demirhan
Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The lungs are the second most common site of metastasis, and for selected patients, pulmonary metastasectomy can be a curative option. The surgical goal is complete resection with minimal parenchymal loss in order to prolong life. In well-selected cases, minimally invasive approaches can increase quality of life and offer equivalent oncological outcomes.
METHODS: Patients diagnosed with pulmonary metastasis who underwent a metastasectomy in a single hospital between January 2012 and December 2017 were evaluated retrospectively. A total of 92 patients (55 male and 37 female) underwent thoracotomy or thoracoscopy procedures with the goal of complete resection.
RESULTS: Among the patients included in the study, 8 were symptomatic: cough was reported in 3, chest pain (pneumothorax) was experienced in 3, and hemoptysis occurred in 2 cases. The longest disease-free survival (DFS) period was seen in cases of epithelial tumor (40.1 months) and sarcoma (28.2 months); the shortest survival was seen in those with germ cell tumor (8.3 months) and melanoma (8.1 months).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with pulmonary metastasis require a multidisciplinary approach for treatment. When the primary disease is under control and there is no other distant metastasis, metastasectomy with complete surgical resection can provide an extended period of DFS, particularly for patients with epithelial or sarcomatous tumors.

Keywords: Complete resection, disease-free survival, pulmonary metastasectomy.

Pulmoner Metastazektomilerde Cerrahi Tedavi: 92 Olgu Analizi

Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Fatma Tuğba Özlü, Recep Demirhan
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akciğer, tüm vücut kanserleri için ikinci en sık metastaz organı olup seçilmiş hastalarda pulmoner metastazektomi küratif seçenektir. Operatif yaklaşımda temel amaç en az parankim kaybı ile komplet rezeksiyon yapmak ve doğru hasta seçimi ile sağ kalım süresini uzatmaktır. İyi seçilmiş hastalarda minimal invaziv girişimler hastanın ameliyat sonrası yaşam kalitesini, eşit onkolojik sonuçlarla artırabilmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012–Aralık 2017 tarihleri arasında pulmoner metastaz tanısı ile kliniğimizde metastazektomi yapılan hastalar incelendi. Klinik değerlendirme sonrasında pulmoner rezeksiyona uygun olan 92 hasta (55 erkek ve 37 kadın) operasyona hazırlandı. Torakotomi ve torakoskopi prosedürleri ile cerrahi uygulanan hastalarda komplet rezeksiyon amaçlandı.
BULGULAR: Çalışmamıza alınan hastalar başvuru anında semptomlar açısından değerlendirildiğinde, 8 olgu semptomlu olarak saptandı ve bunlardan 3’ünde öksürük, 3’ünde göğüs ağrısı (pnömotoraks nedeni ile) mevcuttu. Histopatolojik tip ile hastalıksız yaşam süresi değerlendirmesinde ise en yüksek yaşam süresi epiteltal tümörlerde (40.1 ay) ve sarkomlarda (28.2 ay) saptanırken, germ hücreli tümörlerde (8.3 ay) ve melanomlarda (8.1) ise en düşük olarak izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Multidisipliner bir tedavi yaklaşımı gerektiren pulmoner metastazlı hastaların; primer hastalığı kontrol altında, uzak metastazı olmayıp ve komplet cerrahi rezeksiyon uygulanabiliyor ise özellikle epitelyal tip ve sarkom tipi tümörlerde metastazektominin hastalıksız yaşam süresine ve ortalama sağkalıma ciddi katkısı olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Hastalıksız yaşam süresi, komplet rezeksiyon; pulmoner metastazektomi; sağkalım.

Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Fatma Tuğba Özlü, Recep Demirhan. Surgical Treatment of Pulmonary Metastasectomy: Analysis of 92 Cases. South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 147-150

Corresponding Author: Ekin Ezgi Cesur, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale