ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Intermammary Pilonidal Sinus and Surgical Treatment: Our Clinical Experience [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 37-40 | DOI: 10.14744/scie.2021.54227

Intermammary Pilonidal Sinus and Surgical Treatment: Our Clinical Experience

Zeynep Özkan1, Ahmet Bozdağ2, Hadice Akyol3, Mehmet Bugra Bozan5, Metin Kement4
1Department of General Surgery, Health Science University, Elazığ Health Practice and Research Center, Elazığ, Turkey
2Department of General Surgery Fırat University Faculty of Medicine, Elazığ, Turkey
3Department of Pathology, Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Turkey
4Department of General Surgery, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey
5Department of General Surgery, İstanbul Bahceşehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Pilonidal sinus disease is characterized by chronic inflammatory and granulomatous epithelial tract, usually in the sacrococcygeal area. It is rarely seen in other regions of the body. In this study, we aimed to report our patients with intermammary pilonidal sinus (IMPS) and to present the flap operation technique applied to these patients
METHODS: A total of nine patients who applied to the general surgery clinic between the years 2010 and 2019 for the treatment of IMPS were evaluated retrospectively. Demographic characteristics of patients, time of onset of the complaints, the length of the sinus tract, the treatment, and the presence of any recurrences were collected by reviewing the hospital records and calling the patients by phone. In the patients presenting with abscesses, drainage was performed and antibiotic treatment was given to the patients. A standard sinus excision was followed by the closure with a bilateral subcutaneous flap.
RESULTS: A total of nine female patients were included in the study. All patients were females between ages 15 and 28 years with a mean age of 19.2±3.4 years. The presenting complaints of all patients were intermittent drainage in the intermammary area, the formation of openings, and sometimes pain. The mean length of the sinus was 4.1±0.7 cm. No complications and complaints were seen in the patients in the postoperative period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: IMPS is a disease of young women and is curable with surgery. The patients are successfully and safely treated with the flap method.

Keywords: Flap, intermammary; pilonidal sinus; surgery.

İntermammarian Pilonidal Sinüs ve Cerrahi Tedavisi: Klinik Deneyimlerimiz

Zeynep Özkan1, Ahmet Bozdağ2, Hadice Akyol3, Mehmet Bugra Bozan5, Metin Kement4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği
2Fırat Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD
3Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Patoloji
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD
5İstanbul Bahceşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD

GİRİŞ ve AMAÇ: Pilonidal sinüs hastalığı, genellikle sakrokoksigeal bölgede kronik enflamatuvar ve granülomatöz epitel traktı oluşumu ile karakterizedir. Nadiren vücudun diğer bölgelerinde görülür. Bu çalışmada intermammarian pilonidal sinüs (IMPS) olan hastalarımızı ve bu hastalara uyguladığımız flep operasyonu tekniğini sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Genel cerrahi kliniğine 2010–2019 yılları arasında IMPS tedavisi için başvuran toplam dokuz hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların demgrafik özellikleri, şikayetlerin başlama zamanı, sinüs yolunun uzunluğu, tedavisi ve varsa nüks olup olmadığı hastane kayıtları incelenip telefonla aranarak toplandı. Apse ile başvuran hastalara drenaj yapıldı ve hastalara antibiyotik tedavisi verildi. Cerrahiye alınan hastalara standart sinüs eksizyonu ve ardından bilateral subkutan flep ile kapatma uygulandı.
BULGULAR: Çalışmada toplam dokuz kadın hasta vardı. Tüm hastalar 15–28 yaşları arasında, yaş ortalaması 19.2±3.4 yıl olan kadındı. Tüm hastaların başvuru şikayeti intermammarian alanda aralıklı akıntı, sinüs ağzı oluşumu ve bazen ağrı idi. Sinüsün ortalama uzunluğu 4.1±0.7 cm idi. Hastalarda ameliyat sonrası dönemde herhangi bir komplikasyon ve şikayet görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntermammarian pilonidal sinüs, genç kadınların hastalığıdır ve ameliyatla tedavi edilebilir. Flep yöntemi ile hastalar başarılı ve güvenli bir şekilde tedavi edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, flep; intermammarian bölge; pilonidal sinüs.

Zeynep Özkan, Ahmet Bozdağ, Hadice Akyol, Mehmet Bugra Bozan, Metin Kement. Intermammary Pilonidal Sinus and Surgical Treatment: Our Clinical Experience. South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 37-40

Corresponding Author: Zeynep Özkan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale