ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Comparison of Obstetric Outcomes in Patients with Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy Between Pregnancies Following In Vitro Fertilization and Spontaneous Conception: Four-Year Experience in a Tertiary Care Hospital [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 120-126 | DOI: 10.14744/scie.2024.53765

Comparison of Obstetric Outcomes in Patients with Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy Between Pregnancies Following In Vitro Fertilization and Spontaneous Conception: Four-Year Experience in a Tertiary Care Hospital

Murat Levent Dereli1, Sadullah Özkan1, Asya Kalayci Öncü2, Fahri Burcin Fıratlıgil1, Pınar Yıldız3, Serap Topkara Sucu4, Özgür Kartal5, Emre Mat6, Yaprak Engin-Ustun2
1Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Perinatology, Ankara Etlik City Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Maternity Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Perinatology, Ümraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
4Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara Etlik City Hospital, Ankara, Türkiye
5Private Obstetrics and Gynecology Clinic, Istanbul, Türkiye
6Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, Kartal Doctor Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) is the most common pregnancy-specific liver disease, associated with a 4 to 10-fold increased risk of stillbirth if appropriate interventions are not taken. The aim of the study was to compare the obstetric outcomes of singleton pregnancies with ICP in which pregnancies were achieved spontaneously and by in vitro fertilization (IVF).
METHODS: Women who gave birth between January 2018 and September 2022 were evaluated retrospectively. After applying the inclusion criteria, a total of 91 patients with ICP were eligible, consisting of spontaneously conceived (group 1, n=74) and IVF-conceived (group 2, n=17) pregnancies. The participants in group 2 were classified into two subgroups: fresh embryo transfer (n=9) and frozen embryo transfer (n=8), depending on the method of embryo transfer.
RESULTS: Perinatal outcomes and demographic characteristics, with the exception of age, gravidity, and parity, were similar. While age was significantly higher in group 2 [32 (27-35) vs. 27 (24-31), p=0.017], gravidity and parity were significantly higher in group 1 [2 (1-3) vs. 1 (1-2), p=0.021 and 0 (0-1) vs. 0 (0-0), p=0.009]. Aspartate (AST) and alanine (ALT) transaminase levels, fasting total bile acid (FTBA) level, and treatment dose of ursodeoxycholic acid were significantly higher in the frozen embryo transfer group than in the fresh embryo transfer group [126 (83-242) vs. 32 (31-43), p=0.001; 200±123.9 vs. 51±39.4, 0.001; 44±20.4 vs. 15±5.0, p=0.001, and 100 (750-1250) vs. 750 (750-750), p=0.004].
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results suggest that there is an association between high FTBA, ALT, and AST levels due to estrogen treatment in IVF pregnancies, especially when the frozen embryo transfer method was used.

Keywords: Intrahepatic cholestasis of pregnancy, in-vitro fertilization, perinatal management, perinatal outcomes, total fasting bile acids.

In Vitro Fertilizasyon ve Spontan Gebelikler Arasından İntrahepatik Gebelik Kolestazı Gelişen Hastaların Obstetrik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Üçüncü Basamak Bir Hastanede Dört Yıllık Deneyim

Murat Levent Dereli1, Sadullah Özkan1, Asya Kalayci Öncü2, Fahri Burcin Fıratlıgil1, Pınar Yıldız3, Serap Topkara Sucu4, Özgür Kartal5, Emre Mat6, Yaprak Engin-Ustun2
1
2
3
4
5
6

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebeliğin intrahepatik kolestaz (GİK), uygun müdahaleler yapılmazsa ölü doğum riskinin 4 ila 10 kat artmasıyla ilişkili, gebeliğe özgü en yaygın karaciğer hastalığıdır. Çalışmanın amacı, spontan ve in vitro fertilizasyon (IVF) ile elde edilen gebelikler arasında GİK gelişen tekil gebeliklerin obstetrik sonuçlarını karşılaştırmaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018 ile Eylül 2022 tarihleri arasında doğum yapan kadınlar geriye dönük olarak değerlendirildi. Dahil etme kriterleri uygulandıktan sonra, spontan olarak gebe kalan (grup 1, n=74) ve IVF ile gebe kalan (grup 2, n=17) toplam 91 GİK’li hasta çalışmaya uygun bulundu. Grup 2’deki hastalar embriyo transfer yöntemine göre taze embriyo transferi (n=9) ve dondurulmuş embriyo transferi (n=8) olmak üzere iki alt gruba ayrıldı.
BULGULAR: Yaş, gravidite ve parite dışındaki perinatal sonuçlar ve demografik özellikler benzerdi. Grup 2’de yaş anlamlı derecede yüksek iken [32 (27-35) vs. 27 (24-31), p=0,017], gravidite ve parite grup 1’de anlamlı olarak yüksekti [2 (1-3) vs. 1 (1-2), p=0.021 and 0 (0-1) vs. 0 (0-0), p=0.009]. Aspartat (AST) ve alanin (ALT) transaminaz seviyeleri, total açlık safra asit (TASA) düzeyleri ve ursodeoksikolik asit tedavi dozu, dondurulmuş embriyo transfer grubunda taze embriyo transfer grubuna göre anlamlı derecede yüksekti [126 (83-242)’ya karşı 32 (31-43), p=0.001; 200±123.9’a karşı 51±39.4, 0.001; 44±20.4’e karşı 15±5.0, p=0.001, and 100 (750-1250)’e karşı 750 (750-750), p=0.004].
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız, özellikle donmuş embriyo transfer yönteminin kullanıldığı IVF gebeliklerinde östrojen tedavisine bağlı olarak yüksek TASA, ALT ve AST düzeyleri arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Eksojen östrojenin etkisini netleştirmek için geniş örneklemli prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Gebeliğin intrahepatik kolestazı, perinatal sonuçlar, perinatal yönetim, total açlık safra asidi, tüp bebek.

Murat Levent Dereli, Sadullah Özkan, Asya Kalayci Öncü, Fahri Burcin Fıratlıgil, Pınar Yıldız, Serap Topkara Sucu, Özgür Kartal, Emre Mat, Yaprak Engin-Ustun. Comparison of Obstetric Outcomes in Patients with Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy Between Pregnancies Following In Vitro Fertilization and Spontaneous Conception: Four-Year Experience in a Tertiary Care Hospital. South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 120-126

Corresponding Author: Murat Levent Dereli, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale