ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
A Marker for Progression of Latent Tuberculosis Infection to Active Tuberculosis Infection in HIV Positive Individuals: CD4/CD8 Ratio [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 330-334 | DOI: 10.14744/scie.2023.53189

A Marker for Progression of Latent Tuberculosis Infection to Active Tuberculosis Infection in HIV Positive Individuals: CD4/CD8 Ratio

Bülent Kaya1, Recep Demirhan2
1Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Thoracic Surgery Clinic, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to determine the utility of CD4 T lymphocyte counts and percentages and CD4/CD8 ratios as markers for the progression of latent tuberculosis infection (LTBI) to active tuberculosis (TB) infection in HIV-positive patients followed in the Acquired Immunodeficiency Virus (HIV) Polyclinic of our hospital.
METHODS: The files of 530 HIV-positive patients were retrospectively analyzed. “Tuberculin skin test” (TST) was applied after the anti-HIV test was positive. Asymptomatic patients with a TST ≤5 mm were considered TB negative, patients with a TST ≤5 mm were considered LTBI, and all symptomatic patients (fever, cough, night sweats, weight loss) regardless of TST result were considered as active TB infection. CD4 counts and percentages and CD4/CD8 ratios were calculated and the relationship between LTBI and active TB infection was evaluated using Mann-Whitney U test and independent sample t-test.
RESULTS: During the specified period, 530 patients were admitted to the HIV Outpatient Clinic. There were 43 (8.11%) patients in the LTBI group, of whom 4 (9.3%) were female and 39 (90.7%) were male. CD4 was <200 mm³ in 7 (16.3%) patients and >200 mm³ in 36 (83.7%) patients. The mean CD4/CD8 ratio was 0.55 (0.08-1.45). 21 (3.96%) patients had symptoms of fever, cough, night sweats and weight loss and were diagnosed with active TB infection. Among these patients, 1 (4.8%) was female and 20 (95.2%) were male. CD4 was <200 mm³ in 5 (23.8%) patients and >200 mm³ in 16 (76.2%) patients. The mean CD4/CD8 ratio was 0.38 (0.07-1.8). The difference in CD4 counts between patients with LTBI and active TB infection was not significant, but the difference in CD4/CD8 ratio was significant (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Immune dysfunction that occurs in HIV and TB co-infection facilitates the activation of LTBI. While CD4 counts and CD4 percentages were not significant as risk markers, CD4/CD8 ratio was found as significant.

Keywords: HIV, LTBI, Active TB Infection, CD4/CD8 Ratio

HIV Pozitif Bireylerde Latent Tüberküloz Enfeksiyonunun Aktif Tüberküloz Enfeksiyonuna İlerlemesinde Bir Belirteç: CD4/CD8 Oranı

Bülent Kaya1, Recep Demirhan2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastanemizin Edinsel İmmunyetersizlik Virüsü (HIV) Polikliniği’nde takip edilen HIV pozitif hastalardaki latent tüberküloz enfeksiyonu’nun (LTBE) aktif tüberküloz (TB) enfeksiyonuna ilerlemesinde CD4 T lenfosit sayıları ve yüzdeleri ile CD4/CD8 oranlarının bir belirteç olarak kullanılabilirliklerini öğrenmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 530 HIV pozitif hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların anti-HIV testi pozitif geldikten sonra “tüberkülin deri testi” (TDT) uygulandı. TDT ≤5 mm olan asemptomatik hastalar TB negatif, >5 mm olan hastalar LTBE, TDT sonucundan bağımsız olarak tüm semptomatik (ateş, öksürük, gece terlemesi, kilo kaybı) hastalar aktif TB enfeksiyonu olarak kabul edildi. CD4 sayıları ve yüzdeleri ile CD4/CD8 oranları hesaplanıp, bunlarla LTBE ve aktif TB enfeksiyonu arasındaki ilişki Mann-Whitney U testi ve bağımsız örneklem t-testi uygulanarak değerlendirildi.
BULGULAR: Belirtilen dönemde HIV Polikliniği’ne 530 hasta başvurdu. LTBE grubunda 43 (%8.11) hasta vardı, bunların 4’ü (%9.3) kadın, 39’u (%90.7) erkekti. Yedi (%16.3) hastada CD4 <200 mm³ iken, 36 (%83.7) hastada >200 mm³’tü. Ortalama CD4/CD8 oranı 0.55 (0.08-1.45) olarak bulundu. 21 (%3.96) hastada ateş, öksürük, gece terlemesi ve kilo kaybı semptomları vardı ve aktif TB enfeksiyonu tanısı aldı. Bu hastalardan 1’i (%4.8) kadın, 20’si (%95.2) erkek idi. Beş (%23.8) hastada CD4 <200 mm³ iken 16 (%76.2) hastada >200 mm³ idi. Ortalama CD4/CD8 oranı 0.38 (0.07-1.8) olarak saptandı. LTBE ile aktif TB enfeksiyonu arasındaki CD4 sayıları arasındaki fark anlamlı değildi fakat CD4/CD8 oranları arasındaki fark anlamlı bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: HIV ve TB ko-enfeksiyonunda oluşan immün bozukluk LTBE’nin aktifleşmesini kolaylaştırır. Risk belirteci olarak CD4 sayıları ve CD4 yüzdeleri anlamlı değilken, CD4/CD8 oranı anlamlı bulundu.

Anahtar Kelimeler: HIV, LTBE, Aktif TB Enfeksiyonu, CD4/CD8 Oranı

Bülent Kaya, Recep Demirhan. A Marker for Progression of Latent Tuberculosis Infection to Active Tuberculosis Infection in HIV Positive Individuals: CD4/CD8 Ratio. South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 330-334

Corresponding Author: Bülent Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale