ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Can Action Research Arm Test Predict Functional Independence in Addition to Motor Functions in Stroke Patients? [SCIE]
SCIE. 2020; 31(2): 135-139 | DOI: 10.14744/scie.2020.50251

Can Action Research Arm Test Predict Functional Independence in Addition to Motor Functions in Stroke Patients?

Muhammed Nur Ögün1, Ramazan Kurul2
1Department of Neurology, Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey
2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Abant İzzet Baysal University, Health Science Institute, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: To investigate the ability of the Action Research Arm Test (ARAT) scores to predict functional independence in the evaluation of upper extremity motor functions in stroke patients.
METHODS: A total of 59 patients with stroke with a mean age of 61.10±9.12 were included in this study. Forty-one (69.5%) of the patients were male, and 18 (30.5%) were female. After obtaining the demographic data of the patients who were followed up in the stroke outpatient clinic after the stroke, upper extremity functions were evaluated using ARAT test, and functional independence was evaluated with Performance Assessment of Self Care Skills (PASS) and Functional Independence Scale (FIM) tests. The data were retrospectively evaluated and recorded.
RESULTS: The mean stroke duration was 15.38±7.16 months. According to Spearman correlation test results, there was no correlation between ARAT and PASS (p=0.902), PASS-BADL (Basic activities of daily living) (p=0.480), PASS-IADL (Instrumental activities of daily living) (p=0.524) and between ARAT and FIM (p=0.451), FIM Motor (p=0.393), and FIM Cognitive (p=0.553). There was a weak correlation between the FIM and the PASS scores (r=0.278, p=0.033).
DISCUSSION AND CONCLUSION: ARAT scores routinely used in the evaluation of upper extremity motor functions were not correlated with functional independence. In addition to the ARAT test, functional independence scales may be appropriate for the evaluation of upper extremity motor functions.

Keywords: Physical functional performance, stroke; upper extremity.

Kol Hareket Araştırma Testi İnmeli Hastalarda Fonksiyonel Bağımsızlığı Ön Gördürebilir mi?

Muhammed Nur Ögün1, Ramazan Kurul2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnmeli hastalarda üst ekstremite motor fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan Kol Hareket Araştırma Testi (ARAT) skorlarının fonksiyonel bağımsızlığı ön görebilme kapasitesini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya yaş ortalaması 61.10±9.12 olan toplam 59 inmeli hasta alındı. Hastaların 41’i (%69.5) erkek 18’i (%30.5) kadındı. İnme sonrası inme polikliniğinde takip edilen hastaların demografik bilgileri alındıktan sonra üst ekstremite fonksiyonları ARAT testi ve fonksiyonel bağımsızlıkları Kendine Bakım Becerilerin Performans Değerlendirmesi (PASS) ve Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FIM) testleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama inme geçirme süreleri 15.38±7.16 ay olarak bulundu. Spearman korrelasyon testi sonuçlarına göre ARAT ve PASS arasında (p=0.902), PASS-BADL (temel günlük yaşam aktiviteleri) (p=0.480), PASS-IADL (enstrümental günlük yaşam aktiviteleri) (p=0.524) ARAT ve FIM (p=0.451), FIM Motor (p=0.393) ve FIM Cognitive (p=0.553). arasında korelasyon görülmedi). FIM ve PASS skorları arasında zayıf bir korelasyon vardı (r=0.275, p=0.033).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üst ekstremite motor fonksiyonlarının değerlendirilmesinde rutin olarak kullanılan ARAT skorları fonksiyonel bağımsızlık ile korele olmadığı saptandı. Üst ekstremite motor fonskiyonlarının değerlendirilmesinde ARAT testine ek olarak fonksiyonel bağımsızlık ölçeklerinin kullanılması uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel fonksiyonel bağımsızlık, inme; üst ekstremite.

Muhammed Nur Ögün, Ramazan Kurul. Can Action Research Arm Test Predict Functional Independence in Addition to Motor Functions in Stroke Patients?. SCIE. 2020; 31(2): 135-139

Corresponding Author: Muhammed Nur Ögün, Türkiye
LookUs & Online Makale