ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Evaluation of Risk Factors for Carbapenem-Resistant Klebsiella Pneumoniae Bacteremia [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 54-58 | DOI: 10.14744/scie.2019.48569

Evaluation of Risk Factors for Carbapenem-Resistant Klebsiella Pneumoniae Bacteremia

Pınar Kıran1, Serap Gencer2, Ayşe Batırel3
1Department of Infectious Diseases, Çan State Hospital, Çanakkale, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Maslak Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Infectious Diseases, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In recent years, carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae infections have become an important health problem in our country and all over the world. In this study, we aimed to identify the risk factors of carbapenem-resistant K. pneumoniae bacteremia.
METHODS: Patients who suffered from Klebsiella pneumoniae bacteremia between December 2016 and May 2018 were included prospectively in this study. Patients were divided into groups according to carbapenem resistance and risk factors were analyzed under variable and multivariable logistic regression model.
RESULTS: Of the fifty-three patients were included in this study, 27 patients infected with carbapenem-resistant K. pneumoniae and 26 patients infected with carbapenem-suspectible K. pneumoniae. Risk factors for carbapenem-resistant K. pneumoniae bacteremia according to univariate analysis were listed prior hospitalization (p=0.043; OR=3.20; 95% CI: 1.04–9.85), admission to intensive care unit (p=0.001; OR=10.91; 955 CI: 2.61–45.6), use of beta-lactams/beta-lactamase inhibitor combination (p<0.001; OR=41.67; 95% CI: 7.57–229.2) and use of glycopeptides (p=0.001; OR=7.92; 95% CI: 2.31–27.1). Before hospitalization (p=0.016; OR=9.64; 95% CI: 1.54–60.46) and use of beta-lactams/beta-lactamase, inhibitor combination (p<0.001; OR=38.45; 95% CI: 6.04–244.85) were identified as independent risk factors for carbapenem resistance in multivariate analysis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our study, before hospitalization, the use of beta-lactams/beta-lactamase inhibitor combination was the major risk factor for carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae bacteremia.

Keywords: Bacteremia, carbapenem; Klebsiella pneumoniae; risk factors.

Klebsiella Pneumoniae Bakteriyemilerinde Karbapenem Direnci İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Pınar Kıran1, Serap Gencer2, Ayşe Batırel3
1Çan Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Çanakkale, Türkiye
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Maslak Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda artan karbapenem direnci ile birlikte Klebsiella pneumoniae enfeksiyonları ülkemizde ve tüm dünyada önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. Bu çalışmada, Klebsiella pneumoniae bakteriyemilerinde karbapenem direnci için risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2016–Mayıs 2018 tarihleri arasında kan kültüründe Klebsiella pneumoniae üremesi olan hastalar ileriye yönelik olarak çalışmaya dahil edildi. Olgular karbapenem direnç durumuna göre gruplara ayrılarak; tek ve çok değişkenli regresyon modeli ile karbapenem direnci için risk faktörleri analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 53 olgunun; 27’si karbapenem dirençli, 26’sı ise karbapenem duyarlı Klebsiella pneumoniae izolatı ile enfekte idi. Yapılan tek değişken analiz sonuçlarına göre; hastaneye yatış öyküsü [p=0.043; Odds ratio (OR)=3.20; %95 güven aralığı (%95 GA): 1.04–9.85], yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatıyor olmak (p=0.001; OR=10.91; %95 GA 2.61–45.6), beta-laktam/beta-laktam inhibitörü kombinasyonu kullanımı (p<0.001; OR=41.67; %95 GA 7.57–229.2), glikopeptid kullanımı (p=0.001; OR=7.92; %95 GA 2.31–27.1) Klebsiella pneumoniae bakteriyemilerinde karbapenem direnci için istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Çok değişkenli analiz sonucunda ise; hastaneye yatış öyküsü (p=0.016; OR=9.64; %95 GA: 1.54–60.46), beta-laktam/beta-laktam inhibitörü kombinasyonu kullanımı (p<0.001; OR=38.45; %95 GA 6.04–244.85) karbapenem direnci açısından anlamlı bağımsız risk faktörü olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaptığımız çalışmada, hastanede yatış öyküsü, beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörü kombinasyonu kullanımı Klebsiella pneumoniae bakteriyemilerinde karbapenem direnci için en önemli risk faktörü olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyemi, karbapenem; Klebsiella pneumoniae; risk faktörleri.

Pınar Kıran, Serap Gencer, Ayşe Batırel. Evaluation of Risk Factors for Carbapenem-Resistant Klebsiella Pneumoniae Bacteremia. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 54-58

Corresponding Author: Pınar Kıran, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale