ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Relationships among Anxiety and Depression Levels with Sleep Quality and Insomnia Severity in Geriatric Patients with Depression [SCIE]
SCIE. 2020; 31(3): 235-242 | DOI: 10.14744/scie.2020.48403

Relationships among Anxiety and Depression Levels with Sleep Quality and Insomnia Severity in Geriatric Patients with Depression

Aslı Beşirli
Department of Psychiatry, University of Health Sciences Turkey, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The prevalence of sleep problems increases with age. Both anxiety and depression symptoms can cause certain changes in sleep architecture. The aim of this study is to investigate the relationship of anxiety and depression levels with sleep quality and insomnia severity in geriatric patients with depression and concomitant anxiety symptoms.
METHODS: Fifty-three patients aged 60 and over were included in the study. Geriatric Depression Scale (GDS), Beck Anxiety Inventory (BAI), Insomnia Severity Index (ISI), Mini-Mental State Examination (MMSE) and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) were applied to the patients.

RESULTS: There was a positive and statistically significant relationships between the total GDS score and the mean PSQI Subjective sleep quality and Sleep latency scores, as well as between BAI and PSQI Subjective sleep quality, Sleep latency, Sleep disturbance, Daytime dysfunction and global PSQI score (p=0.018; p=0.006; p=0.043; p=0.009; p=0.012; p=0.045; p=0.049, respectively). There was positive and statistically significant relationships between total GDS, total ISI and ISI subscale scores, and there was positive and statistically significant relationships between BAI scores, total ISI, and ISI subscale scores (p=0.002; p=0.002; p=0.001; p=0.006, respectively).

DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that sleep disorders were closely associated with anxiety and depression levels in the geriatric patients with depression. The deterioration in sleep quality and the increase in insomnia severity associated with the aging process may increase the incidence of new depressive disorders, while current anxiety and depression symptoms may cause sleep disorders.

Keywords: Anxiety, depression; geriatric patient; sleep quality; insomnia severity.

Geriatrik Depresyon Hastalarında Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri ile Uyku Kalitesi ve Uykusuzluk Şiddeti Arasındaki İlişki

Aslı Beşirli
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Uyku problemlerinin sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Hem anksiyete hem de depresyon belirtileri uyku mimarisini etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, psikiyatri polikliniğine başvuran anksiyete belirtilerinin eşlik ettiği geriatrik depresyon hastalarında anksiyete ve depresyon düzeyleri ile uyku kalitesi ve uykusuzluk şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 60 yaş ve üzeri 53 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Uykusuzluk Şiddeti İndeksi (UŞİ), Kısa Akıl Muayenesi (KAM) ve Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) uygulandı.

BULGULAR: Total GDÖ skoru ile PUKİ öznel uyku kalitesi (p=0.018) ve uyku latansı (p=0.006), alt skorları arasında pozitif yönde ve BAÖ ile PUKİ öznel uyku kalitesi (p=0.043), uyku latansı (p=0.009), uyku bozukluğu (p=0.012), gündüz işlev bozukluğu (p=0.045) ve global PUKİ (p=0.049) skorları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişkili saptandı. Total GDÖ skoru ile total ISI skoru (p=0.002) ve ISI alt ölçekleri arasında (p=0.002) ve BAÖ skoru ile total ISI (p=0.001) ve ISI alt ölçekleri (p=0.006) arasında ile pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişkili saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, geriatrik depresyon hastalarında uyku bozukluklarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir. Yaşlanma süreciyle birlikte ortaya çıkan uyku kalitesindeki bozulma ve insomnia şiddetindeki artış yeni oluşan depresif bozukluk görülme sıklığı ve şiddetini artırabilirken, mevcut anksiyete ve depresyon belirtileri de uyku bozukluklarına sebep olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon; geriatrik hasta; uyku kalitesi; uykusuzluk şiddeti.

Aslı Beşirli. Relationships among Anxiety and Depression Levels with Sleep Quality and Insomnia Severity in Geriatric Patients with Depression. SCIE. 2020; 31(3): 235-242

Corresponding Author: Aslı Beşirli, Türkiye
LookUs & Online Makale