ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Effect of COVID-19 Infection on the Functional Exercise Capacity and Echocardiographic Findings of Healthcare Workers [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 142-149 | DOI: 10.14744/scie.2021.48344

Effect of COVID-19 Infection on the Functional Exercise Capacity and Echocardiographic Findings of Healthcare Workers

Banu Boyuk1, Seydahmet Akın1, Nurdan Papila Topal2, Hande Erman1, Özcan Keskin1
1Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Istanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Cardiology, University of Health Sciences, Istanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: COVID-19 disease has affected all segments of society, especially healthcare workers. We aimed to evaluate the exercise capacity and cardiac functions of healthcare workers who had COVID-19 infection.
METHODS: Forty healthcare workers with COVID-19 infection (21 females, 19 males), who have completed their treatment, were assessed on the 30th day of recovery. Twenty healthy volunteers were matched as a control group. Exercise capacity was measured using the six-minute walk test (6MWT). The results of 6MWT were given as an absolute value in meters. Cardiac functions were evaluated by echocardiography.
RESULTS: Walking distances were similar in both healthcare workers with COVID-19 and healthy controls. 0´ pulse and 6´ pulse were significantly high in healthcare workers, whereas 0´ SpO2 was low in 6MWT. The thorax CT findings showed a positive correlation with the total number of symptoms and clinical severity. Ejection fraction (EF) showed a negative correlation with 6´ pulse, and the right atrial area revealed a negative correlation with 6´ SO2. The mean distance in 6MWT performed by inpatients and outpatients was 546.9±36.8 m vs 511.8±54.0 m, respectively. The walking distance and EF of outpatients were lower than inpatients. Enoxaparin treatment was independently associated with walking distance and EF.
DISCUSSION AND CONCLUSION: COVID-19 infection and hospitalization status affect cardiac functions and physical functional capacity. In our study, we showed that prophylactic enoxaparin use was the strongest independent factor affecting EF and walking distance in healthcare workers with mild to moderate COVID-19 infection. We think that it is important to follow up with healthcare professionals in terms of possible impairments in cardiac function and exercise capacity after COVID-19 infection.

Keywords: COVID-19, exercise capacity, healthcare workers, six-minute walk test.

Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Enfeksiyonunun Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ve Ekokardiyografi Bulgularına Etkisi

Banu Boyuk1, Seydahmet Akın1, Nurdan Papila Topal2, Hande Erman1, Özcan Keskin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 enfeksiyonu, başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumun tüm kesimlerini etkilemiştir. COVID-19 enfeksiyonu olan sağlık çalışanlarının egzersiz kapasitesini ve kalp fonksiyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: COVID-19 enfeksiyonlu (21 kadın, 19 erkek) tedavilerini tamamlayan 40 sağlık çalışanı, iyileşmelerinin otuzuncu gününde değerlendirildi. Yirmi sağlıklı gönüllü kontrol grubu olarak eşleştirildi. Egzersiz kapasitesi altı dakika yürüme testi (6DYT) ile ölçüldü. 6DYT sonuçları metre cinsinden mutlak değer olarak verildi. Kalp fonksiyonları ekokardiyografi ile değerlendirildi.
BULGULAR: COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş sağlık çalışanları ve sağlıklı kontrollerde yürüme mesafesi benzerdi. Sağlık çalışanlarında 0' nabız ve 6' nabız anlamlı olarak yüksek, 6DYT'de 0' SpO2 düşüktü. Toraks BT bulguları, toplam semptom sayısı ve klinik şiddet ile pozitif korelasyon gösterdi. Ejeksiyon fraksiyonu (EF) 6' nabız ile negatif korelasyon ve RA alanı 6' SO2 ile negatif korelasyon bulundu. Yatan hastalar ve ayaktan hastalar tarafından yapılan 6DYT'de ortalama mesafe sırasıyla 546.9±36.8m ve 511.8±54.0m idi. Ayaktan hastaların yürüme mesafesi ve EF'si yatan hastalara göre daha düşüktü. Enoksaparin tedavisi bağımsız olarak yürüme mesafesi ve EF ile ilişkiliydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 enfeksiyonu ve hastanede yatış durumu, kardiyak fonksiyonları ve fiziksel fonksiyonel kapasiteyi etkilemektedir. Çalışmamızda, hafif ve orta dereceli COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş sağlık çalışanlarında, EF ve yürüme mesafesini etkileyen en güçlü bağımsız faktörün profilaktik enoksaparin kullanımı olduğunu gösterdik. Sağlık çalışanlarının COVID-19 enfeksiyonu sonrası kardiyak fonksiyon ve egzersiz kapasitesinde olası sorunlar açısından takibinin önemli olduğu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Altı dakika yürüme testi, COVID-19, egzersiz kapasitesi, sağlık çalışanları.

Banu Boyuk, Seydahmet Akın, Nurdan Papila Topal, Hande Erman, Özcan Keskin. Effect of COVID-19 Infection on the Functional Exercise Capacity and Echocardiographic Findings of Healthcare Workers. South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 142-149

Corresponding Author: Banu Boyuk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale