ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Evaluation of Surgical Interventions in Patients with Diabetic Foot Ulcer and Infection Assessed in the Chronic Wound Council Between 2016-2017 [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 81-85 | DOI: 10.14744/scie.2020.47965

Evaluation of Surgical Interventions in Patients with Diabetic Foot Ulcer and Infection Assessed in the Chronic Wound Council Between 2016-2017

Zeki Taşdemir1, Oznur Ak2, Tuna Gümüş3, Selin Gamze Sümen3, Nazire Aladağ4, Gaye Filinte5
1Department of Orthopedics and Traumatology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Infectious Diseases, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Hyperbaric and Oxygen Treatment, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Internal Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
5Department of Plastic Surgery and Reconstruction, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Diabetes mellitus is a common health issue with an increasingly rampant incidence all over the world. Diabetic foot ulcers raise morbidity, reduce the quality of life, prolong hospital stay, and cause a high rate of lower extremity amputation. Our aim in this study is to evaluate the patients presented to the hospital with the diabetic foot diagnosis.
METHODS: 147 diabetic foot patients were evaluated retrospectively in the chronic wound council between 2016–2017 at our hospital. Wagner was used for wound classification, whereas Infectious Diseases Society of America (IDSA) was for infection classification.
RESULTS: Evaluating the cases according to the Wagner classification, 1 patient was observed to be on stage 1, 19 were on stage 2, 58 were on stage 3, 58 were on stage 4, 11 were on stage 5. Patients on stage 3 and above accounted for 86.4% of all cases. 66 patients (45%) underwent minor amputation, whereas 18 (21%) were below-knee amputation and 2 (1%) were above-knee amputation. 44 patients recovered with debridement and wound care.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Lower extremity ulcers and infections in diabetic patients are one of the most common causes of hospitalization and non-traumatic amputation in diabetic patients. The amputation rate, which was determined as 58.5% in our study, is higher compared to similar studies. We consider that this is due to patients who presented late, who had higher grades of Wagner wound stages, who had osteomyelitis, who had vascular problems and were referred to our center for decision of amputation.

Keywords: Amputation, diabetic foot; lower extremity.

2016-2017 yılları arasında kronik yara konseyinde değerlendirilen diyabetik ayak ülser ve infeksiyonlu hastalarda ki cerrahi girişimlerin değerlendirilmesi:

Zeki Taşdemir1, Oznur Ak2, Tuna Gümüş3, Selin Gamze Sümen3, Nazire Aladağ4, Gaye Filinte5
1Kartal Dr Lütfi Kırdar Egitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi,Istanbul, Türkiye
2Kartal Dr Lütfi Kırdar Egitim ve Araştırma Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları Servisi,Istanbul, Türkiye
3Kartal Dr Lütfi Kırdar Egitim ve Araştırma Hastanesi, Hiperbarik ve oksijen tedavi merkezi, Istanbul, Türkiye
4Kartal Dr Lütfi Kırdar Egitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Servisi,Istanbul, Türkiye
5Kartal Dr Lütfi Kırdar Egitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi ve Rekonstriksiyon Servisi,Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabetes mellitus tüm dünyada görülme sıklığı artan yaygın bir sağlık sorunudur. Diyabetik ayak ülseri morbidite artışına, yaşam kalitesinde azalmaya, uzun hastane kalış sürelerine ve yüksek oranda alt ekstremite amputasyonuna yol açmaktadır. Bizim bu çalışmada amacımız diyabetik ayak tanısı ile hastaneye başvuran hastaları değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde 2016–2017 yılları arasında kronik yara konseyinde 147 diyabetik ayak hastası geriye dönük olarak değerlendirildi. Olguların yara sınıflamasında Wagner, enfeksiyon sınıflamasında IDSA kullanıldı.
BULGULAR: Olgular Wagner sınıflaması ile değerlendirildiğinde bir hasta evre 1, 19 evre 2, 58 hasta evre 3, 58 hasta evre 4, 11 hasta evre 5 idi. Evre 3 ve üzeri olan hastalar olguların %86.4’ünü oluşturmaktaydı. Altmış altı hastaya (%45) minör, 18’ine (%21) diz altı, ikisine (%1) diz üstü amputasyon uygulandı. Kırkdört hasta debritman ve yara bakımı ile iyileşme sağlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetik hastalarda alt ekstremite ülser ve enfeksiyonları hastaneye yatış ve travmatik olmayan amputasyonların en sık sebeplerinden biridir. Çalışmamızda amputasyon oranı %58.5 bulunmuş ve benzer çalışmlara göre daha yüksektir. Bunun sebebi olarak da hastaların geç evrede başvurması, Wagner yara evrelerinin yüksek oluşu, osteomyelit varlığı, vasküler problemlerin olması ve amputasyon kararı için bu hastaların merkezimize yönlendirildiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Alt ekstremite, amputasyon; diyabetik ayak.

Zeki Taşdemir, Oznur Ak, Tuna Gümüş, Selin Gamze Sümen, Nazire Aladağ, Gaye Filinte. Evaluation of Surgical Interventions in Patients with Diabetic Foot Ulcer and Infection Assessed in the Chronic Wound Council Between 2016-2017. South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 81-85

Corresponding Author: Zeki Taşdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale