ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Comparison of the Functional and Esthetic Outcomes of Free Parascapular and Anterolateral Thigh Flaps for Ankle Reconstruction [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 220-227 | DOI: 10.14744/scie.2023.46354

Comparison of the Functional and Esthetic Outcomes of Free Parascapular and Anterolateral Thigh Flaps for Ankle Reconstruction

Çağla Çiçek
Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Microvascular tissue transfer, which is one of the last steps of the reconstruction ladder is often the preferred method in lower extremity distal 1/3 defects since the soft-tissue reserve is limited and the musculoskeletal system and neurovascular structures that are effective in ensuring the functional continuity of this region are superficial. There are no studies in the literature comparing the functional results of the free parascapular flap and the anterolateral thigh (ALT) flap in ankle reconstruction; therefore, we aimed to evaluate the functional results of these two different free flaps in the reconstruction of the ankle.
METHODS: A retrospective study was undertaken of all patients who presented with soft-tissue ankle defects treated with either ALT or parascapular flap between October 2010 and January 2022. Patients demographic data, lower-extremity functional scale, satisfaction survey score, and Vancouver scar scale were recorded for both groups. The cross tables and Chi-square statistics were used to check the relationships; independent t-tests were used for comparisons between the two groups; and one-way ANOVA statistics were used for multigroup comparisons.
RESULTS: In this study, 62 patients received free ALT flaps, and 58 patients underwent parascapular flap reconstruction. The function of the ankle was reported to be significantly better in patients who had a parascapular flap. Furthermore, when flap thicknesses were compared, it was found that the parascapular flap was significantly thinner than the ALT flap. The relationship between the donor artery and vein diameter and flap complications was statistically significant; there were significantly fewer complications in flaps with a vessel diameter over 3.2 mm.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The surgeon’s experience, donor site morbidity, and the esthetic results of the flap often come to the fore in the selection of flaps in microsurgery. Although the ALT flap has become popular in recent years, the free parascapular flap can be preferred over the ALT flap because it provides better functional results and more advantages for ankle soft-tissue reconstruction.

Keywords: Ankle recon-struction, free anterolateral thigh flap, free parascapular flap, lower extremity func-tional scale; Vancouver scar scale.

Ayak Bileği Rekonstrüksiyonunda Serbest Paraskapular ve Anterolateral Uyluk Fleplerinin Fonksiyonel ve Estetik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Çağla Çiçek
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Alt ekstremite distal 1/3 defektlerinde, rekonstrüksiyon merdiveninin son adımlarından biri olan mikrovasküler doku transferi, yumuşak doku rezervinin sınırlı olması sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Literatürde ayak bileği rekonstrüksiyonunda serbest paraskapuler flep ile anterolateral uyluk flebinin fonksiyonel sonuçlarını karşılaştıran çalışma yoktur; bu nedenle bu çalışmada iki farklı serbest flebin ayak bileği rekonstrüksiyonundaki fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekim 2010 ile Ocak 2022 arasında serbest anterolateral uyluk flebi veya paraskapular flep ile tedavi edilen ayak bileği yumuşak doku defekti ile başvuran hastalar retrospektif değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, alt ekstremite fonksiyonel skala skoru, memnuniyet anket skoru ve Vancouver yara izi skorları her iki grup için kaydedildi. İlişkileri kontrol etmek için çapraz tablolar ve ki-kare istatistikleri, iki grup arasındaki karşılaştırmalar için bağımsız t-testleri ve çoklu grup karşılaştırmaları için tek yönlü ANOVA istatistikleri kullanıldı.
BULGULAR: Serbest paraskapular flep uygulanan hastalarda ayak bileği fonksiyonunun istatistiksel olarak daha iyi olduğu anlaşıldı. Ayrıca flep kalınlıkları karşılaştırıldığında paraskapuler flebin anterolateral uyluk flebine göre anlamlı olarak daha ince olduğu görüldü. Donör arter ve ven çapı ile flep komplikasyonu arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirildi; damar çapı 3,2 mm’nin üzerinde olan fleplerde anlamlı olarak daha az komplikasyon görüldüğü anlaşıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mikrocerrahide flep seçiminde cerrahın tecrübesi, verici alan morbiditesi ve flebin estetik sonuçları sıklıkla ön plana çıkmaktadır. ALT flebi son yıllarda popüler olmasına rağmen, daha iyi fonksiyonel sonuçlar ve ayak bileği yumuşak doku rekonstrüksiyonunda daha fazla avantaj sağladığı için serbest paraskapuler flep anterolateral uyluk flebine tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Alt ekstremite fonksiyonel skalası, ayak bileği rekonstrüksiyonu, serbest anterolateral uyluk flebi, serbest paraskapular flep; vancouver yara izi skalası.

Çağla Çiçek. Comparison of the Functional and Esthetic Outcomes of Free Parascapular and Anterolateral Thigh Flaps for Ankle Reconstruction. South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 220-227

Corresponding Author: Çağla Çiçek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale