ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Success Rate in Achieving Guideline Targets for Lipid Parameters for Atherosclerotic Cardiovascular Risk Prevention in Patients with Type 2 Diabetes mellitus: A Retrospective Analysis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 262-269 | DOI: 10.14744/scie.2022.46034

Success Rate in Achieving Guideline Targets for Lipid Parameters for Atherosclerotic Cardiovascular Risk Prevention in Patients with Type 2 Diabetes mellitus: A Retrospective Analysis

Hande Erman
Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Istanbul Kartal Dr Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) is a major cause of morbidity and mortality worldwide. The aim of the study was to reveal the success rates of glycemic control, serum low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), serum triglyceride (TG), and non-high density lipoprotein cholesterol (non-HDL-C) targets in type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients according to recent guidelines.
METHODS: The study was a retrospective observational study of 389 previously diagnosed T2DM patients (217 women and 172 men) in an outpatient diabetes clinic. Demographic characteristics, comorbidities, medications, and laboratory measurements were recorded from the electronic system. ASCVD risks and target rates for LDL-C, TG, non-HDL-C, and HbA1c were evaluated according to 2019 European Society of Cardiology (ESC)/European Atherosclerosis Society (EAS) guidelines.
RESULTS: In total subjects, mean values of age, BMI, and HbA1c were 57.95±9.53 years, 31.45±5.36 kg/m2, and 7.83±1.35%, respectively. Of the total cases, 22.6% had moderate, 12.6% had high, and 64.8% had very high ASCVD risks. The percentages of patients with target LDC C, TG, and Non-HDL-c values were low in overall patient group (7.8%, 45.5%, and 8.9%, respectively). Coronary artery disease was found more frequently in men with T2DM than in women (p=0.001). Diabetic polyneuropathy was seen more prominent in patients with statin treatment (p<0.001). Although lower LDL-C was seen in patients under statin treatment (p<0.001), the percentage of patients with target LDL-C was similar in both groups (p=0.239). In this study 8.9% of total T2DM patients were on target for Non-HDL-C values. It is noteworthy that, patients using statins have lower Non-HDL-C and better target rates (p<0.001 and p=0.029). In patients with >7% HbA1c, LDL-C target success rates were lower (p=0.028), but Non-HDL-C target success rates were higher (p=0.039).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this pilot observation, the rate of achievement of the lipid targets recommended by 2019 ESC/EAS was low. More attention is needed to achieve success rates of lipid parameters and manage the risk of ASCVD in T2DM patients.

Keywords: Cardiovascular risk, hyperlipidemia; type 2 diabetes mellitus.

Tip 2 Diyabet Hastalarında Kardiyovasküler Riski Önlemede Güncel Lipid Tedavi Hedeflerine Ulaşma Oranlarının Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi

Hande Erman
Sağlık Bilimleri üniversitesi, İstanbul Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık (ASCVD) tüm dünyada özellikle tip 2 diyabetli (T2DM) hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Çalışmanın amacı, T2DM tanılı hastalarda, güncel kılavuzlarda yer alan glisemik kontrol, serum düşük yoğunluklu kolesterol (LDL-K), trigliserit (TG) ve HDL dışı kolesterol (Non-HDL-K) hedeflerine ulaşmada başarı oranlarını göstermektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada önceden tanı almış 389 T2DM hastası (217 kadın, 172 erkek) geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların kullanmakta olduğu ilaçlar, demografik özellikleri ve laboratuvar tetkikleri elektronik kayıt sistemi ve hasta dosyalarından kaydedildi. Hastaların ASCVD riskleri, 2019 Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)/Avrupa Ateroskleroz Derneği (EAS) kılavuzlarına göre belirlendi ve LDL-K, TG, Non-HDL-K, HbA1c için hedef oranları kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların tamamındaki ortalama yaş, vücut kitle indeksi (VKİ) ve HbA1c değerleri sırasıyla 57.95±9.53 yıl, 31.45±5.36 kg/m2 ve %7.83±1.35 saptandı. Olguların %22.6’sı orta, %12.6’sı yüksek ve %64.8’i çok yüksek ASCVD riskine sahipti. LDL-K, TG ve Non-HDL-K değerleri hedefte olan hasta sayısının düşük olduğu görüldü (sırasıyla %7.8, %45.5, %8.9). Erkeklerde koroner arter hastalık sıklığı kadınlara göre daha fazlaydı (p<0.001). Diyabetik polinöropati sıklığı statin kullanan hastalarda daha fazlaydı (%52.5, p<0.001). Statin kullanmakta olan hastaların LDL-K değerleri daha düşük olmasına rağmen (p<0.001), hedef LDL-K değerine ulaşma oranı her iki grupta benzerdi (p=0.239). T2DM hastalarında Non-HDL-K değeri %8.9 oranında hedefteydi. Statin kullanan hastalarda Non-HDL-K değerlerinin daha düşük olması ve daha iyi hedef oranlarının gözlenmesi dikkat çekicidir. HbA1c <7% olan hastalarda LDL-K hedefe ulaşma oranı daha düşükken (p=0.028), Non-HDL-K hedef başarısı daha yüksekti (p=0.039).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada T2DM tanılı hastalarda, 2019 ESC/EAS kılavuzunda önerilen lipid tedavi hedeflerine ulaşma oranlarının düşük olduğu görülmektedir. ASCVD riski yüksek olan hasta gruplarında güncel kılavuzlarda önerilen tedavi hedeflerine ulaşmak farkındalık gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hiperlipidemi, kardiyovasküler risk; tip 2 diyabet.

Hande Erman. Success Rate in Achieving Guideline Targets for Lipid Parameters for Atherosclerotic Cardiovascular Risk Prevention in Patients with Type 2 Diabetes mellitus: A Retrospective Analysis. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 262-269

Corresponding Author: Hande Erman, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale