ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Transnasal Sphenopalatine Ganglion Block For Treatment of Post-Dural Puncture Headache in Obstetric Population [SCIE]
SCIE. 2020; 31(4): 335-339 | DOI: 10.14744/scie.2020.39358

Transnasal Sphenopalatine Ganglion Block For Treatment of Post-Dural Puncture Headache in Obstetric Population

Mehmet Yılmaz1, Vildan Kılıç Yılmaz2, Ayşe Zeynep Turan1, Ünal Türkay3, Hasan Terzi3, Yunus Gürkan Türker4, Kemal Tolga Saraçoğlu5
1Department of Anesthesiology and Intensive Care, Health Sciences University, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Pain Therapy, Health Sciences University, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
4Department of Pain Therapy, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
5Department of Anesthesiology and Intensive Care, Health Sciences University, Kartal Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Pain control for a post-dural puncture headache (PDPH) can be challenging. Epidural blood patching (EBP) is recommended; however, EBP is an interventional procedure with the risk of bleeding, infection, and adverse neurological effects. The aim of this study was to evaluate the effects of a transnasal sphenopalatine ganglion block (SPGB) as supportive PDPH treatment.
METHODS: Pregnant women undergoing a cesarean section under spinal anesthesia who developed PDPH were included in this prospective randomized study. The enrolled subjects were randomly assigned to 2 groups: a medical treatment group (n=10) and a group that would receive medical treatment with the addition of SPGB (n=10). Visual analog scale (VAS) scores were recorded at the time of admission, and at 4, 12, and 24 hours after treatment.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the 2 groups in terms of age, height, weight, or body mass index. The mean VAS values at the baseline, 12th hour, and 24th hour were similar between the groups. However, the mean VAS score at the fourth hour was significantly lower in the block group (p=0.002).
DISCUSSION AND CONCLUSION: A unilateral SPGB is a rapid and effective method to treat PDPH. However, the safety of this technique requires further research due to complications encountered, including a seizure.

Keywords: Post-dural puncture headache, sphenopalatine ganglion block; spinal anesthesia.

Obstetrik Popülasyonda Post-Dural Ponksiyon Baş Ağrısının Tedavisi İçin Transnasal Sfenopalatin Ganglion Bloğu

Mehmet Yılmaz1, Vildan Kılıç Yılmaz2, Ayşe Zeynep Turan1, Ünal Türkay3, Hasan Terzi3, Yunus Gürkan Türker4, Kemal Tolga Saraçoğlu5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, Kocaeli,türkiye.
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Kliniği, Bursa, Türkiye.
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Post-dural ponksiyon baş ağrısı (PDPH) ağrı kontrolü zorlayıcı olabilir. PDPH tedavisinde epidural kan yaması (EBP) önerilir. EBP kanama, enfeksiyon ve norolojik istenmeyen etkileri olan girişimsel bir prosedürdür. Bu çalışmada destekleyici PDPH tedavisine eklenen transnazal sfenopalatin gangliyon bloğunun (SPGB) etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Spinal anestezi altında sezaryen operasyonu geçiren ve PDPH gelişen gebe kadınlar ileriye yönelik randomize olarak çalışmaya dahil edildi. Hastalar rastgele, destekleyici tedavi alan (n=10) ve destekleyici tedaviye SPGB eklenenler (n=10) olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların PDPH şiddeti Visual analog scale (VAS) ile değerlendirildi. VAS değerleri başvuru sırasında (T1), tedaviden sonraki dördüncü (T2), on ikinci (T3) ve yirmi dördüncü saatte (T4) kayıt altına alındı.
BULGULAR: İki grup arasında yaş, boy, kilo ve vücut kitle indeksi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Ayrıca başvuru sırasındaki, 12. ve 24. saatteki VAS değerleri iki grup arasında benzer bulundu. Ancak destek tedavisine SPGB eklenen grupta dördüncü saatteki VAS değeri anlamlı olarak düşük bulundu (p=0.002).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak tek taraflı SPGB, PDPH akut tedavisinde hızlı, etkili ve güvenli bir yöntem olarak kullanılmıştır. İleri çalışmalara gereksinim olmakla beraber PDPH tedavisinde ilk tedavi seçeneği olarak kullanılabileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Post-dural ponksiyon baş ağrısı, sfenopalatin ganglion blok; spinal anestezi.

Mehmet Yılmaz, Vildan Kılıç Yılmaz, Ayşe Zeynep Turan, Ünal Türkay, Hasan Terzi, Yunus Gürkan Türker, Kemal Tolga Saraçoğlu. Transnasal Sphenopalatine Ganglion Block For Treatment of Post-Dural Puncture Headache in Obstetric Population. SCIE. 2020; 31(4): 335-339

Corresponding Author: Mehmet Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale