ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Evaluation of Daytime Sleepiness in Hypothyroid Patients [SCIE]
SCIE. 2020; 31(2): 152-157 | DOI: 10.14744/scie.2019.39200

Evaluation of Daytime Sleepiness in Hypothyroid Patients

Selma Pekgör1, Betül Şahin Deveci1, Neriman Ünal1, Ahmet PEKGÖR3, Cevdet Duran2, Yasemin Alagöz1, Mehmet Ali Eryılmaz1
1Department of Family Medicine, University of Health Sciences, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2Department of Endocrinology and Internal Medicine, Uşak University Faculty of Medicine, Uşak, Turkey
3Department of Statistics, Necmettin Erbakan University Faculty of Science, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The present study aims to investigate the excessive daytime sleepiness in patients with hypothyroidism and in the healthy control group using the Epworth sleepiness scale.
METHODS: This study was completed with 127 people, 75 of whom were hypothyroidism and 52 were control group. Age, height, weight, body mass index, waist circumference, systolic and diastolic blood pressure of the all participants were recorded. Thyroid hormone tests and biochemical parameters were examined in the morning. Epworth Sleepiness Scale was used to measure daytime sleepiness.
RESULTS: Epworth Sleepiness Scale scores were 7.3±0.7 in the hypothyroid group and 6.4±0.4 in the control group, and there was no significant difference between the groups (p=0.703). Weight (p<0.001), body mass index (p<0.001), waist circumference (p=0.001) and triglyceride levels (p=0.001) were higher and high density lipoprotein levels were lower (p=0.001) in the hypothyroid group than the control group. Total cholesterol, low density lipoprotein level and high density lipoprotein level were lower in patients with hypothyroidism and excessive daytime sleepiness than those without hypothyroidism. High density lipoprotein levels were also lower in the group with normal thyroid function and excessive daytime sleepiness. There was no correlation between Epworth Sleepiness Scale scores and age, weight, height, body mass index, waist circumference, neck circumference, thyroid-stimulating hormone, systolic and diastolic blood pressure and blood lipid levels (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hypothyroidism and control group were similar concerning excessive daytime sleepiness. However, metabolic parameters deteriorated in daytime sleepy group compared to non-daytime sleepy group. It was concluded that similar studies with broader participation should be conducted.

Keywords: Epworth sleepiness scale, excessive daytime sleepiness; hypothyroidism.

Hipotiroidi Hastalarında Gündüz Aşırı Uykululuğunun Değerlendirilmesi

Selma Pekgör1, Betül Şahin Deveci1, Neriman Ünal1, Ahmet PEKGÖR3, Cevdet Duran2, Yasemin Alagöz1, Mehmet Ali Eryılmaz1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği
2Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Uşak, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız hipotiroidi tanısı almış hastalarda ve sağlıklı kontrol grubunda Epworth uykululuk ölçeğini kullanarak gündüz aşırı uykululuğunu araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yetmiş beşi hipotiroidi, 52’si kontrol grubu olmak üzere 127 kişi ile çalışma tamamlandı. Tüm katılımcıların yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi, bel çevresi, sistolik ve diyastolik kan basıncı kaydedildi. Tiroit hormon testleri ve biyokimyasal parametrelere sabah aç olarak bakıldı. Gündüz aşırı uykululuğu ölçmek için Epworth Uykululuk Ölçeği kullanıldı.
BULGULAR: Epworth Uykululuk Ölçeği puanları hipotiroidili grupta 7.3±0.7 kontrol grubunda ise 6.4±0.4 olarak bulundu, gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu (p=0.703). Hipotiroidi olan grupta kontrol grubuna göre kilo (p<0.001), vücut kitle indeksi (p<0.001), bel çevresi (p=0.001), trigliserit düzeyleri (p=0.001) daha yüksek, yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyi daha düşük bulundu (p=0.001). Hipotiroidi olup gündüz aşırı uykululuğu da olanlarda, gündüz aşırı uykululuğu olmayanlara göre total kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein düzeyi daha yüksek, yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyi daha düşük bulundu. Tiroit fonksiyonları normal olup gündüz aşırı uykululuğu olan grupta da yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyi daha düşük bulundu. Epworth Uykululuk Ölçeği puanları ile yaş, kilo, boy, vücut kitle indeksi, bel çevresi, boyun çevresi, tiroit stimülan hormon, sistolik ve diyastolik kan basıncı ve kan lipit seviyeleri arasında ilişki tespit edilmedi (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipotiroidi ve kontrol grubu gündüz aşırı uykululuğu yönünden benzer bulundu. Ancak gündüz aşırı uykuluğu olan grupta, olmayan gruba göre metabolik parametrelerde bozulma tespit edildi. Hipotiroidi hastalarında gündüz aşırı uykululuğunun daha geniş katılımlı benzer çalışmalarla değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Epworth Uykuluk Ölçeği, gündüz aşırı uykuluğu; hipotiroidi.

Selma Pekgör, Betül Şahin Deveci, Neriman Ünal, Ahmet PEKGÖR, Cevdet Duran, Yasemin Alagöz, Mehmet Ali Eryılmaz. Evaluation of Daytime Sleepiness in Hypothyroid Patients. SCIE. 2020; 31(2): 152-157

Corresponding Author: Selma Pekgör, Türkiye
LookUs & Online Makale