ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Assessment of Internal Fixation Implants for Treating Vertical Femoral Neck Fractures through Finite Element Analysis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 236-241 | DOI: 10.14744/scie.2023.38436

Assessment of Internal Fixation Implants for Treating Vertical Femoral Neck Fractures through Finite Element Analysis

Ersin Şensöz
Dr. Lutfi Kirdar Kartal City Hospital Orthopedics and Traumatology Clinic Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: This research primarily focuses on understanding the application of internal fixation implants in the treatment of Pauwels Type-3 vertical Femoral Neck Fractures (FNF). The main objectives encompass understanding the application of four distinct types of implants, assessing the impact of these fixation techniques on the femur bone, and comparing the efficacy of the implants using finite element analyses (FEA).
METHODS: Four types of internal fixation implants were examined: Cannulated screws in the inverted triangle (CSIT). Fixation by four screws. Dynamic hip screw with derotational screw system (DHS+DS). Proximal femoral locking plate system. The comparative effectiveness of these implants was determined using finite element analyses (FEA).
RESULTS: The research revealed that the DHS+DS implant exhibited superior performance when compared to other internal fixation implants.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For the treatment of Pauwels Type-3 vertical FNFs, the DHS+DS implant demonstrates enhanced efficacy, potentially making it the most appropriate technique for such fractures.

Keywords: Femoral neck fractures, finite element analysis, internal fixation implants, Pauwels Type-3 fracture.

Vertikal Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Fiksasyon Yöntemlerinin Sonlu Eleman Analizi ile Değerlendirilmesi

Ersin Şensöz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, Pauwels Tip-3 dikey Femoral Boyun Kırıkları (FNF) tedavisinde iç tespit implantlarının uygulamasını anlamaya özellikle odaklanmaktadır. Ana hedefler dört farklı implantın uygulamasını anlamak, bu tespit tekniklerinin femur kemiği üzerindeki etkisini değerlendirmek ve implantların etkinliğini sonlu eleman analizleri (FEA) kullanarak karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dört tip iç tespit implantı incelendi: Ters üçgende kanüllü vidalar (CSIT). Dört vida ile tespit. Derotasyonel vida sistemi ile dinamik kalça vidası (DHS+DS). Proksimal femoral kilitli plaka sistemi. Bu implantların karşılaştırmalı etkinliği sonlu eleman analizleri (FEA) kullanılarak belirlendi.
BULGULAR: Araştırma, DHS+DS implantının diğer iç tespit implantlarına göre daha üstün performans sergilediğini ortaya koymuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pauwels Tip-3 dikey FNF tedavisinde, DHS+DS implantı artırılmış bir etkinlik göstermekte olup, bu tür kırıklar için potansiyel olarak en uygun teknik olabilir.

Anahtar Kelimeler: Femur boyun kırıkları, Pauwels tip 3 kırıklar, sonlu eleman analizi.

Ersin Şensöz. Assessment of Internal Fixation Implants for Treating Vertical Femoral Neck Fractures through Finite Element Analysis. South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 236-241

Corresponding Author: Ersin Şensöz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale