ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Ultrasound-Guided Oblique Subcostal Transversus Abdominis Plane Block For Patients Undergoing Laparoscopic Hysterectomy: A Prospective Randomized Controlled Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 59-63 | DOI: 10.14744/scie.2022.38243

Ultrasound-Guided Oblique Subcostal Transversus Abdominis Plane Block For Patients Undergoing Laparoscopic Hysterectomy: A Prospective Randomized Controlled Study

Tahsin Şimşek, Kemal Tolga Saracoglu
Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Laparoscopic hysterectomy increases patient comfort in terms of postoperative pain. However, many patients struggle with postoperative pain after laparoscopic operations. This study aims to evaluate the postoperative analgesic efficacy of oblique subcostal transversus abdominis plane (OSTAP) block in laparoscopic hysterectomy operations.
METHODS: 58 female patients aged between 18 and 65, with the American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status I-II, were recruited in this randomized controlled study. In the OSTAP group, a block was applied with 0.25% bupivacaine. For postoperative analgesia, 1gr paracetamol and 100mg tramadol were administered intravenously (IV) to all patients. No additional procedure was applied to the control group (Group C). The amount of postoperative analgesic consumption, time to first analgesic requirement and visual analog scale (VAS) scores of the patients were evaluated.
RESULTS: The mean 24-hour tramadol consumption of the patients was 58.62±48.22 mg in the OSTAP group, while it was 165.52±93.640 mg in Group C (p<0.001). While the time to the first analgesic requirement was 396.43±202.508 minutes in the OSTAP group, it was 119.79±71.361 minutes in Group C (p<0.001). VAS values at 0, 1, 2, 6, 12 and 24th hours and the number of patients in need of tramadol were found to be significantly lower in the OSTAP group (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was concluded that OSTAP block application is an effective analgesic method in laparoscopic hysterectomy because of the reduction in 24-hour total tramadol consumption and VAS scores, and the prolongation of the time until the first analgesic requirement was prolonged.

Keywords: Hysterectomy, pain; subcostal block.

Laparoskopik histerektomi operasyonu uygulanan hastalarda oblik subcostal transversus abdominis plan bloğu: prospektif randomize kontrollü bir çalışma

Tahsin Şimşek, Kemal Tolga Saracoglu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik histerektomi ameliyat sonrası ağrı açısından hasta konforunu arttırır. Ancak birçok hasta laparoskopik operasyonlardan sonra ameliyat sonrası ağrı ile mücadele etmektedir. Bu çalışmada, laparoskopik histerektomi operasyonlarında oblik subkostal transversus abdominis plan (OSTAP) bloğunun ameliyat sonrası analjezik etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ASA fiziksel durumu I ila II olan, yaşları 18 ila 65 arasında olan 58 kadın hasta bu randomize kontrollü çalışmaya dahil edildi. OSTAP grubunda %0.25 bupivakain ile blok uygulandı. Tüm hastalara ameliyat sonrası analjezi için 1 gr parasetamol ve 100 mg tramadol intravenöz (IV) uygulandı. Kontrol grubuna ek bir işlem uygulanmadı. Hastaların ameliyat sonrası analjezik tüketim miktarı, ilk analjezik ihtiyacına kadar geçen süre ve vizüel analog skala (VAS) skorları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 24 saatlik ortalama tramadol tüketimi grup OSTAP’da 58.62±48.22 mg iken, grup grup K’da 165.52±93.640 mg idi (p<0.001). İlk analjezik gereksinim zamanı grup OSTAP’da 396.43±202.508 dk iken grup K’da 119.79±71.361 dk idi (p<0.001). Bakılan 0, 1, 2, 6, 12 ve 24. saatteki VAS değerleri ve tramadol ihtiyacı olan hasta sayıları OSTAP grubunda anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda 24 saatlik toplam tramadol tüketimi ve VAS skorlarında azalma görülmesi, ilk analjezik gereksinim zamanının ise uzamış olması nedeniyle, OSTAP blok uygulamasının laparoskopik histerektomide etkili bir analjezi yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, histerektomi; subkostal blok.

Tahsin Şimşek, Kemal Tolga Saracoglu. Ultrasound-Guided Oblique Subcostal Transversus Abdominis Plane Block For Patients Undergoing Laparoscopic Hysterectomy: A Prospective Randomized Controlled Study. South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 59-63

Corresponding Author: Tahsin Şimşek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale