ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Influences of Uterine Adenomyosis On Pathologic Prognostic Characteristics and Survival Time in Patients with Endometrial Cancer [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 51-58 | DOI: 10.14744/scie.2022.37928

Influences of Uterine Adenomyosis On Pathologic Prognostic Characteristics and Survival Time in Patients with Endometrial Cancer

Gulfem Basol1, Elif Cansu Gundogdu1, Emre Mat1, Gazı Yıldız1, Ahmet Kale1, Betul Kuru1, Melike Yavuz2, Mustafa Gökkaya1, Navdar Dogus Uzun3, Taner A Usta4, Mehmet Mustafa Altıntaş5
1Department of Obstetrics and Gynecology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Public Health, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology, Mardin State Hospital, Mardin, Turkey
4Department of Obstetrics and Gynecology, Acıbadem University Altunizade Hospital, İstanbul, Turkey
5Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The first aim of the present study was to investigate whether the presence of adenomyosis (AM) had an effect on pathologic prognostic characteristics and survival time in patients with endometrial carcinoma (EC). The second aim was to evaluate the association of AM for each subtype grouping as low-grade endometrioid carcinoma, high-grade endometrioid carcinoma, and high-grade non-endometrioid carcinoma.
METHODS: The present retrospective observational cohort study was conducted using the institution’s database of patients with EC who underwent staging surgery. The cohort was divided into two groups according to the presence or absence of AM. Additionally, EC subtypes were grouped into low-grade endometrioid, high-grade endometrioid, and high-grade non-endometrioid tumors according to the presence or absence of AM as well. The survival outcomes and pathologic prognostic characteristics were compared between the groups.
RESULTS: A total of 518 endometrial cancer patients were analyzed. Overall survival (OS) was similar between patients with and without AM (Cox regression Wald=0.654, p=0.419). In multivariate Cox regression analysis, the presence of AM was not associated with survival time (p=0.378). However, histologic type with grade, lymph vascular space invasion, and metastasis were significant factors predicting the survival time (endometrioid low grade vs endometrioid high grade, p1=0.075 and endometrioid low grade vs non-endometrioid high grade, p2=0.020; p=0.001 and p=0.001, respectively). Survival means for survival time in patients with and without AM in different histologic types with grade was similar for each subgroup (p>0.005 for each group).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings indicated that the presence of AM with EC is not an independent prognostic factor for OS.

Keywords: Adenomyosis, endometrial adenocarcinoma, endometrioid carcinoma, non-endometrioid carcinoma, survival analysis.

Endometriyal kanserli hastalarda adenomyozis varlığının patolojik prognostik özellikler ve sağkalım süresi üzerine etkileri

Gulfem Basol1, Elif Cansu Gundogdu1, Emre Mat1, Gazı Yıldız1, Ahmet Kale1, Betul Kuru1, Melike Yavuz2, Mustafa Gökkaya1, Navdar Dogus Uzun3, Taner A Usta4, Mehmet Mustafa Altıntaş5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bahçeşehir Üniversitesi, Halk Sağlığı Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Mardin Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Mardin, Türkiye
4Acıbadem Üniversitesi, Altunizade Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın ilk amacı, endometrial karsinomlu (EK) hastalarda adenomyozis (AM) varlığının patolojik prognostik özellikler ve sağkalım süresi üzerine etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. İkinci amaç, düşük dereceli endometrioid karsinom, yüksek dereceli endometrioid karsinom ve yüksek dereceli endometrioid olmayan karsinom olarak her bir alt tip gruplandırması için AM ilişkisini değerlendirmekti.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Mevcut retrospektif gözlemsel kohort çalışması, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde evreleme ameliyatı geçiren EK’lı hastalardan kurumun veri tabanı kullanılarak yapılmıştır. Kohort, AM varlığına veya yokluğuna göre iki gruba ayrıldı. Ek olarak, EK alt tipleri düşük dereceli endometrioid, yüksek dereceli endometrioid ve yüksek dereceli endometrioid olmayan tümörler olarak gruplandırıldı ve ayrıca AM'nin varlığına veya yokluğuna göre ayrıldı. Sağkalım sonuçları ve patolojik prognostik özellikler her grup arasında karşılaştırıldı.


BULGULAR: Toplam 518 endometriyal kanser hastası analiz edildi. AM olan ve olmayan hastalar arasında genel sağkalım (OS) benzerdi (Cox regresyon Wald=0.654, p=0.419). Çok değişkenli Cox regresyon analizinde AM varlığı sağkalım süresi ile ilişkili değildi (p=0,378). Ancak histolojik tip ve grade, lenfovasküler invazyon ve metastaz sağkalım süresini öngören önemli faktörlerdi. (Endometrioid düşük dereceli ve endometrioid yüksek dereceli, p1= 0,075, Endometrioid düşük dereceli ve endometrioid olmayan yüksek dereceli, p2= 0,020; p= 0,001 ve p=0,001). AM olan ve olmayan farklı grade ve histolojik tiplere sahip EK hastalarının sağ kalım süresi ortalamaları her alt grup için benzerdi. (her grup için p>0,005).


TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, Ek ile AM varlığının OS için bağımsız bir prognostik faktör olmadığını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Adenomyosis, endometrial adenokarsinom; endometrioid karsinom; non-endometrioid karsinom; sağ kalım analizi.

Gulfem Basol, Elif Cansu Gundogdu, Emre Mat, Gazı Yıldız, Ahmet Kale, Betul Kuru, Melike Yavuz, Mustafa Gökkaya, Navdar Dogus Uzun, Taner A Usta, Mehmet Mustafa Altıntaş. Influences of Uterine Adenomyosis On Pathologic Prognostic Characteristics and Survival Time in Patients with Endometrial Cancer. South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 51-58

Corresponding Author: Gulfem Basol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale