ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Effect of Helicobacter Pylori Infection on Microalbuminuria and Renal Function Tests of Diabetic Patients with Endoscopy due to Dyspepsia [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 185-190 | DOI: 10.14744/scie.2021.37084

Effect of Helicobacter Pylori Infection on Microalbuminuria and Renal Function Tests of Diabetic Patients with Endoscopy due to Dyspepsia

Tuba Tahtalı1, Seydahmet Akın1, Banu Böyük1, Emine Köroğlu2, Özcan Keskin1
1Department of Internal Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Gastroenterology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, we aimed to demonstrate the contribution of Helicobacter pylori (Hp) to microalbuminuria, which is an indicator of diabetic nephropathy and one of the chronic complications of diabetes, and to show that Hp eradication can be a therapeutic option in diabetic patients.
METHODS: This study is a retrospective study conducted with type 2 diabetic patients who were followed up in the Gastroenterology and Diabetes Outpatient Clinics. The presence of Hp in pathology findings was investigated in patients who underwent gastroscopy for dyspepsia, and the relationship between microalbuminuria, laboratory findings, demographic characteristics, and clinical information was analyzed.
RESULTS: A total of 156 cases meeting the inclusion criteria, 75 males (48.1%) and 81 females (51.9%) between the ages of 35 and 85 years with a mean age of 61.12±9.78 years, were included in the study. Hp was positive in 71 (45.5%) cases. Hp positivity and accompanying diseases, demographic characteristics, drug therapies used, biochemical parameters, albuminuria levels (micro–normo–macro), endoscopy, and pathology results were compared. The rate of Hp positivity in females was found to be statistically significantly higher than that in males (p=0.048, p<0.05). The effect of using acetyl salicylic acid (ASA) on Hp increased the Odds ratio by 2.105 (95% CI: 1.05–4.23) times. No significant findings were found during the evaluation of other variables (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no significant relationship between Hp positivity and microalbuminuria. Female gender and ASA use were identified to be risk factors for Hp infection. Studies with larger patient populations and requiring longer follow-ups are recommended.

Keywords: Diabetic nephropathy, Helicobacter pylori; microalbuminuria.

Dispepsi Nedeniyle Endoskopi Yapılan Diyabetik Hastalarda Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Mikroalbuminüri ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi

Tuba Tahtalı1, Seydahmet Akın1, Banu Böyük1, Emine Köroğlu2, Özcan Keskin1
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, diyabetin kronik komplikasyonlarından diyabetik nefropatinin göstergesi olan mikroalbüminüri üzerine Helicobacter pylori’nin (Hp) katkısının gösterilmesini ve Hp eradikasyonun diyabetik hastalarda teröpatik bir seçenek olabileceğini göstermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, geriye dönüktür. Gastroenteroloji ve diyabet polikliniğinde takipli olan tip 2 diyabetik hastalar üzerinde yapıldı. Dispepsi nedeniyle gastroskopi yapılan hastalarda patoloji bulguları eşliğinde Hp varlığı karşılaştırıldı ve mikroalbüminüri, laboratuvar bulguları, demografik özellikleri ve klinik bilgileri arasındaki ilişki analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya, yaşları 35 ile 85 arasında, yaş ortalaması 61.12±9.78 yıl olan 75’i erkek (%48.1), 81’i kadın (%51.9) olmak üzere dışlama kriterlerini karşılayan toplam 156 olgu alındı. Olguların 71’inde (%45.5) Hp pozitif olarak saptandı. Hp varlığı ile eşlik eden hastalıklar, demografik özellikler, kullanılan ilaç tedavileri, biyokimyasal parametreler, albüminüri düzeyleri (mikro-normo-makro), endoskopi ve patoloji sonuçları karşılaştırıldı. Kadınlarda Hp pozitifliği görülme oranı, erkek olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p=0.048; p<0.05). Asetilsalisilikasit (ASA) kullanımının Hp üzerine etkisinin odds oranını 2.105 (%95 CI: 1.05–4.23) kat arttırdığı görüldü. Diğer değişkenlerin değerlendirilmesinde anlamlı bulgular saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hp pozitifliği ile mikroalbüminüri arasında anlamlı bir ilişki görülmedi. Kadın cinsiyet ve ASA kullanımı, Hp enfeksiyonu için bağımsız risk faktörü olarak saptandı. Bu konuda daha geniş popülasyonda yapılacak daha uzun süreli yeni araştırmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik nefropati, Helicobacter pylori; mikroalbüminüri.

Tuba Tahtalı, Seydahmet Akın, Banu Böyük, Emine Köroğlu, Özcan Keskin. Effect of Helicobacter Pylori Infection on Microalbuminuria and Renal Function Tests of Diabetic Patients with Endoscopy due to Dyspepsia. South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 185-190

Corresponding Author: Banu Böyük, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale