ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Effect of Uric Acid Levels on Mortality in Acute Ischemic Stroke Patients in the Emergency Department [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 388-392 | DOI: 10.14744/scie.2022.36539

The Effect of Uric Acid Levels on Mortality in Acute Ischemic Stroke Patients in the Emergency Department

Burcu Bayramoğlu1, Burcu Genç Yavuz2, Şahin Çolak2, Dilay Satılmış3, Gürkan Akman4
1Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Sultan Abdülhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Uric acid (UA) is a molecule whose effect on cerebrovascular diseases, hypertension, and diabetes has been investigated. Conflicting results have been obtained in studies examining the relationship between ischemic stroke and UA. The previous studies have found that both high and low UA levels are associated with poor prognosis in stroke patients. Therefore, we investigated the effects of UA levels on mortality, stroke severity, and clinical outcome in ischemic stroke.
METHODS: The patient demographics, chronic diseases, serum UA (SUA) levels, National Institutes of Health Stroke Scale scores, and modified Rankin scale (mRS) scores were recorded. The patients were divided into three groups based on SUA levels below 3.59 mg/dL, between 3.59 mg/dL and 8.5 mg/dL, and above 8.5 mg/dL. Pearson’s Chi-square test was used to compare the data.
RESULTS: A total of 820 patients were included in the study and 42.4% of them were women. The mean age was 68.53 years. SUA levels were lower in women. Moderate and moderate-to-severe strokes, a high mortality rate, poor neurological outcomes, and the need for intensive care and mechanical ventilation were most common in the patients with SUA levels above 8.5 mg/dL followed by the group with SUA levels below 3.59 mg/dL. The lowest mortality, best neurological outcomes, most cases of moderate stroke, and least need for intensive care and mechanical ventilation were in the group with SUA level between 3.59 mg/dL and 8.5 mg/dL.
DISCUSSION AND CONCLUSION: UA has both oxidant and antioxidant properties and its effect is level dependent. The best prognosis was seen in the group with SUA levels of 3.59–8.5 mg/dL. Therefore, maintaining the UA levels within this range when following ischemic stroke patients might reduce mortality and morbidity.

Keywords: Emergency department, mortality; stroke; uric acid.

Acil Servise Başvuran Akut İskemik İnme Hastalarında Ürik Asit Seviyesinin Mortaliteye Etkisi

Burcu Bayramoğlu1, Burcu Genç Yavuz2, Şahin Çolak2, Dilay Satılmış3, Gürkan Akman4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ürik asit, serebrovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve diyabet üzerine etkisi araştırılmış bir moleküldür. İskemik inme ve ürik asit arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda hem yüksek hem de düşük ürik asit düzeylerinin inme hastalarında kötü prognoz ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Bu nedenle, iskemik inmede ürik asit düzeylerinin mortalite, inme şiddeti ve klinik sonlanım üzerindeki etkilerini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların demografik özellikleri, kronik hastalıkları, serum ürik asit (SUA) düzeyleri, Ulusal Sağlık Enstitüsü İnme Skalası ve modifiye Rankin Skalası skorları kayıt altına alındı. Hastalar SUA düzeyleri 3.59 mg/dL’nin altında, 3.59–8.5 mg/dL arasında ve 8.5 mg/dL’nin üzerindeki hastalar olmak üzere olmak üzere üç gruba ayrıldı. Verilerin karşılaştırılmasında Pearson ki-kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya %42.4’ü kadın olmak üzere 820 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 68.53 yıldı. SUA düzeyleri kadınlarda daha düşük bulundu. Orta ve orta-şiddetli inmeler, yüksek mortalite oranı, kötü nörolojik sonlanım ve yoğun bakım ve mekanik ventilasyon ihtiyacı en yaygın olarak SUA düzeyi 8.5 mg/dL’nin üzerinde olan hastalarda görüldü, bunu SUA düzeyi 3.59 mg/dL’nin altında olan hasta grubu izledi. En düşük mortalite, en iyi nörolojik sonlanım, en az yoğun bakım ve mekanik ventilasyon ihtiyacı ise bu iki SUA düzeyi arasındaki gruptaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ürik asit hem oksidan hem de antioksidan özelliklere sahiptir ve etkisi düzey bağımlıdır. En iyi prognoz SUA düzeyi 3.59-8.5 mg/dL arasında olan grupta görüldü. Bu nedenle iskemik inme hastalarını takip ederken ürik asit düzeylerini bu aralıkta tutmak mortalite ve morbiditeyi azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, inme; mortalite; ürik asit.

Burcu Bayramoğlu, Burcu Genç Yavuz, Şahin Çolak, Dilay Satılmış, Gürkan Akman. The Effect of Uric Acid Levels on Mortality in Acute Ischemic Stroke Patients in the Emergency Department. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 388-392

Corresponding Author: Şahin Çolak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale