ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Assessment of the Inflammatory Markers in Patients with First-episode Psychosis: A Comparative Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 214-219 | DOI: 10.14744/scie.2023.36036

Assessment of the Inflammatory Markers in Patients with First-episode Psychosis: A Comparative Study

Hidayet Ece Arat Çelik1, Ayşe Ece Buyuksandalyaci Tunc1, Burcu Kok Kendırlıoglu1, Buğra Çetin1, Esma Corekli Kaymakci1, Şevin Demir2, Suat Kucukgoncu1
1Maltepe University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, İstanbul, Türkiye
2Maltepe University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Recently, the importance of inflammatory processes in the etiology of psychotic disorders has been increasingly emphasized. The manner in which the inflammatory markers, including neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), monocyte-to-lymphocyte ratio (MLR), and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), are affected during psychotic disorders is unknown. This study aimed to compare the NLR, MLR, and PLR levels between patients with first-episode psychosis (FEP), patients with chronic psychotic disorder (CPD) and healthy controls (HC).
METHODS: This study included 36 patients with FEP, 57 patients with CPD, and 93 HC. The Kruskal-Wallis test was used for intergroup comparisons of inflammatory markers. Linear regression analysis was used to examine the extent to which the NLR levels were affected by age.
RESULTS: The NLR levels of patients diagnosed with CPD were higher than those diagnosed with FEP and HC. There was no difference between the NLR levels of patients with FEP and HC. Even after removing the age effect between the groups, there was a significant difference between the groups in terms of the NLR levels. However, there was no intergroup difference in the MLR and PLR levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Higher NLR levels in patients with CPD than in patients with FEP and HC indicated that the inflammatory process was increased in psychotic disorders during the prognosis of the chronic disease. To further understand the underlying causes of psychotic disorder, additional longitudinal studies are required to identify the manner, in which inflammatory processes are impacted by the disorder.

Keywords: First-episode psychosis, inflammation, monocyte-to-lymphocyte ra-tio, neutrophil-to-lymphocyte ratio; platelet-to-lymphocyte ratio; psychosis.

İlk Epizod Psikoz Hastalarında İnflamasyon Belirteçlerinin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Çalışma

Hidayet Ece Arat Çelik1, Ayşe Ece Buyuksandalyaci Tunc1, Burcu Kok Kendırlıoglu1, Buğra Çetin1, Esma Corekli Kaymakci1, Şevin Demir2, Suat Kucukgoncu1
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda inflamatuvar süreçlerin psikotik bozuklukların etiyolojisindeki önemine yapılan vurgu giderek artmaktadır. İnflamatuvar belirteçlerden olan nötrofil lenfosit oranı (NLR), monosit lenfosit oranı (MLR) ve platelet lenfosit oranının (PLR) psikotik bozuklukta hastalık süresince ne yönde etkilendiği net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, ilk atak psikoz hastalarının, kronik psikotik hastaların ve sağlıklı kontrollerin NLR, MLR ve PLR düzeylerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ilk kez psikotik atak geçiren 36 birey, kronik psikotik bozukluğu olan 57 birey ve 93 sağlıklı kontrol dahil edildi. Gruplar arasında inflamatuvar belirteçlerin karşılaştırmasında Kruskal-Wallis Testi kullanıldı, ikili grup karşılaştırmaları Pairwise Analizi ile yapıldı. NLR değerlerinin yaştan etkilenme düzeyini belirlemek amacıyla lineer regresyon analizi uygulandı.
BULGULAR: Kronik psikotik bozukluk tanılı bireylerin NLR düzeylerinin ilk atak psikoz tanılı bireylerden ve sağlıklı kontrollerden yüksek olduğu saptandı. İlk atak psikoz tanılı bireylerin NLR düzeyleri sağlıklı kontrollerden farklılık göstermedi. Gruplar arasında yaşın etkisi ortadan kaldırıldığında NLR düzeyleri açısından gruplar arasındaki anlamlı farklılık korundu. MLR ve PLR düzeyleri gruplar arasında farklılık göstermedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kronik psikotik bozukluk tanılı bireylerde ilk atak psikoz tanılı bireylere ve sağlıklı kontrollere göre NLR düzeylerinin yüksek saptanması, psikotik bozuklukta inflamatuvar sürecin kronik süreçte arttığını göstermektedir. Uzunlamasına yapılacak çalışmalarla psikotik bozukluk-ta inflamatuvar süreçlerin nasıl etkilendiğinin incelenmesi, hastalığa katkı sağlayan faktörleri anlamak açısından faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İlk atak psikoz, inflamasyon, nötrofil lenfosit oranı, monosit lenfosit oranı; platelet lenfosit oranı; psikoz.

Hidayet Ece Arat Çelik, Ayşe Ece Buyuksandalyaci Tunc, Burcu Kok Kendırlıoglu, Buğra Çetin, Esma Corekli Kaymakci, Şevin Demir, Suat Kucukgoncu. Assessment of the Inflammatory Markers in Patients with First-episode Psychosis: A Comparative Study. South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 214-219

Corresponding Author: Hidayet Ece Arat Çelik, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale