ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Effect of Comorbid Disease on the Severity and Prognosis of Patients Hospitalized with SARS Cov-2 Infection [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 245-252 | DOI: 10.14744/scie.2021.35467

The Effect of Comorbid Disease on the Severity and Prognosis of Patients Hospitalized with SARS Cov-2 Infection

Nesrin Kıral, Ali Fidan, Ersin Demirer, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Sevda Şener Cömert
Department of Chest Diseases, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Patients with coronavirus 2019 (COVID-19), the disease caused by infection with severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARS-CoV-2), frequently have comorbidities and this is thought to be a risk factor for poorer outcomes. The aim of this study was to determine the prevalence and effect of comorbidities on the severity and prognosis of patients hospitalized with a diagnosis of COVID-19.
METHODS: This was a retrospective, single-center, epidemiological study. Patients with a confirmed SARS-CoV-2 infection of the upper respiratory tract based on a reverse transcription-polymerase chain reaction test using throat and nasal swab samples and/or clinically diagnosed according to lung imaging features compatible with coronavirus pneumonia hospitalized between March 15 and June 15, 2020 were included in the study. The relationship between the severity and prognosis of COVID-19 and comorbidities was analyzed.
RESULTS: A total of 258 patients diagnosed with COVID-19 were included in the study; 140 (54.3%) patients had at least 1 comorbidity and 118 (45.7%) patients were categorized as patients without a comorbidity. In the group, 134 (51.9%) patients were male and 124 (48.1%) were female, with a mean age of 54.2±16.6 years (range: 18–92 years). The most common comorbidities were hypertension (32.9%) and diabetes mellitus (22.1%). The rate of development of severe pneumonia was significantly higher in the presence of hypertension (47.0% vs. 34.1%), heart failure (66.6% vs. 36.2%), and immunosuppression (69.2% vs. 37.0%) (p<0.05). Intensive care unit (ICU) admission was necessary for 12.1% of the patients with a comorbidity and 6.8% of the patients without a comorbidity (p=0.147). While the mortality rate was 4.2% in patients without a comorbidity, mortality was observed in 8.6% of the patients with comorbidities (p=0.162). The mortality rate was 11.7% vs. 4.0% (p=0.019) for hypertension, 23% vs 5.7% (p=0.046) for immunosuppression, 22.2% vs. 5.4% (p=0.022) for heart failure, 14.0% vs. 4.4% for diabetes mellitus (p=0.029), and 33.3% vs. 5.6% for chronic kidney disease (p=0.016).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings indicated that the course of COVID-19 was more severe in patients with comorbidities, and negative effects, such as ICU admission and death, were more common. It is important to determine comorbid diseases when taking the medical history of COVID-19 patients in order to identify patients likely to have a more dangerous clinical course and to adjust the treatment plan accordingly.

Keywords: Comorbidities, COVID-19, mortality; prognosis; SARS-CoV-2.

Hastanede Yatarak Tedavi Gören SARS-Cov-2 ile Enfekte Hastalarda Komorbite Sıklığının Hastalığın Ağırlığı ve Prognozu Üzerine Etkisi

Nesrin Kıral, Ali Fidan, Ersin Demirer, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Sevda Şener Cömert
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19’a komorbiditelerin sık eşlik ettiği gösterilmiştir olup komorbiditelerin olumsuz sonuçlar için risk faktörü olabileceği düşünülmektedir.Çalışmamızın amacı, COVID-19 tanısı ile kliniğimize yatırılan olgularda eşlik eden hastalıkların prevalansını, komorbiditelerin hastalığın ağırlığı ve prognozu üzerine etkisini saptamaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif, epidemiyolojik, tek merkezli çalışmamıza, 15 Mart–15 Haziran 2020 tarihleri arasında SARS-CoV-2 ile enfekte olup hastaneye yatırılan, üst solunum yolundan boğaz ve burun sürüntü örnekleri kullanılarak RT-PCR (reverse transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) testi ile ve/veya korona virüsü pnömonisi ile uyumlu akciğer görüntüleme özelliğine göre klinik olarak teşhis edilen olgular alındı. Hastalığın ağrılığı ve prognoz ile komorbiditelerin arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: COVID-19 tanısı alan toplam 258 hasta çalışmamıza dahil edildi. Toplam 140 (%54.3) hastada altta yatan komorbidite mevcuttu. Hastaların 134’ü (%51.9) erkek ve 124’ü (%48.1) kadın, yaş ortalamaları 54.2 (min: 18; maks: 92) yıldı. En yaygın saptanan komorbidite hipertansiyon (%32.9) ve diyabet (%22.1) idi. Ağır pnömoni gelişimi hipertansiyon varlığında (%.47.0 vs %34.1), kalp yetersizliği varlığında (%66.6 vs. %36.2) ve immünsupresyon varlığında (%69.2 vs. %37.0) anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.05). Komorbiditesi olan hastalarda YBܒye yatış %12.1 iken, olmayanlarda %6.8 saptandı (p=0.147). Komorbiditesi olmayan hastalarda ölüm oranı %4.2 iken komorbiditesi olan hastalarda mortalite %8.6 idi (p=0.162). Ek hastalığı sırasıyla olanlarda ve olmayanlarda ölüm oranları, hipertansiyon (%11.7–%4.0, p=0.019), immunsupresyon (%23–5.7, p=0.046), kalp yetersizliği (%22.2–%5.4, p=0.022), diabet (%14.0–%4.4, p=0.029) ve kronik böbrek hastalığı (%33.3–%5.6, p=0.016) için anlamlı düzeyde yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda komorbiditesi olan hastalarda hastalığın daha ağır seyrettiği, YBܒye yatış ve ölüm gibi olumsuz sonuçların daha fazla görüldüğü saptanmıştır. Bu nedenle hastaların öyküleri alınırken ek hastalıklarının dikkatli sorgulanması önem taşımaktadır. Bu yaklaşım daha ağır seyredebilecek hastaları erken tespit etmemize, tedavi planını ve yatış kararını düzenlememize yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, komorbiditeler, prognoz, SARS-CoV-2; sonuçlar.

Nesrin Kıral, Ali Fidan, Ersin Demirer, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Sevda Şener Cömert. The Effect of Comorbid Disease on the Severity and Prognosis of Patients Hospitalized with SARS Cov-2 Infection. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 245-252

Corresponding Author: Nesrin Kıral, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale