ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Comparing the Effects of Sevoflurane and Desflurane on Intracranial Pressure in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy Via Ultrasonographic Measurement of the Optic Nerve Sheath Diameter [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 99-104 | DOI: 10.14744/scie.2024.34966

Comparing the Effects of Sevoflurane and Desflurane on Intracranial Pressure in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy Via Ultrasonographic Measurement of the Optic Nerve Sheath Diameter

Mehmet Özgür İnegöl1, Süheyla Abitağaoğlu1, Ceren Köksal1, Öznur Demiroluk1, Dilek Erdoğan Arı2
1Department of Anesthesiology and Reanimation University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Health Application and Research Center, Istanbul, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Acıbadem Kozyatağı Hospital, Istanbul, Türkiye

Objective: Anesthetics have various effects on intracranial pressure (ICP). We aimed to compare the effects of sevoflurane and desflurane on intracranial pressure during laparoscopic cholecystectomy.
Methods: After obtaining ethical approval and patients’ informed consent, 69 patients scheduled for laparoscopic cholecystectomy were randomized into Group-S and Group-D. Demographic data, hemodynamics, and ultrasonographic optic nerve sheath diameter (ONSD) values were recorded. Patients were administered propofol, fentanyl, and rocuronium for induction of anesthesia. Anesthesia was maintained by administering sevoflurane in Group-S, desflurane in Group-D, and remifentanil infusion. The respiratory rate was adjusted, with end-tidal carbon dioxide (ETCO2) values of 35–40 mmHg. The ONSD measurements, hemodynamics, and ETCO2 levels were recorded at 5 minutes after induction (T1), 3 minutes after creating pneumoperitoneum and reverse Trendelenburg position (T2), 20 minutes of pneumoperitoneum (T3), and 5 minutes after terminating pneumoperitoneum (T4). All parameters were recorded by an anesthesiologist blinded to the groups.
Results: Patients had similar demographic data, intraoperative hemodynamic parameters, SpO2, and end-tidal CO2 levels. There was no difference between the groups in ONSD measured at T0, T1, T2, T3, and T4. Intragroup comparisons revealed that the ONSD was higher at all measurement times than the baseline in both groups.
Conclusion: Sevoflurane and desflurane had similar effects on ICP during laparoscopic cholecystectomy, and the intraoperative ICP was higher than the baseline in both groups

Keywords: Desflurane, laparoscopic cholecystectomy, optic nerve sheath, sevofluran

Laparoskopik Kolesistektomi Geçiren Hastalarda Sevofluran ve Desfluranın İntrakraniyal Basınca Etkisinin Ultrasonografik Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümü İle Karşılaştırılması

Mehmet Özgür İnegöl1, Süheyla Abitağaoğlu1, Ceren Köksal1, Öznur Demiroluk1, Dilek Erdoğan Arı2
1
2

Amaç: Anestezik ajanların intrakraniyal basınca (İKB) farklı etkileri mevcuttur. Çalışmamızda laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında sevofluran ve desfluranın intrakraniyal basınca etkilerini karşılaştırmayı hedefledik.
Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı ve hastalardan bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra laparoskopik kolesistektomi planlanan 69 hasta, Grup-S ve Grup-D olarak randomize edildi.Demografik ve hemodinamik veriler ile ultrasonografik optik sinir kılıfı çapı (OSKÇ) değerleri kaydedildi. İndüksiyon için propofol, fentanil ve rokuronyum kullanıldı. Grup-S’ye sevofluran, Grup-D’ye desfluran uygulandı; remifentanil infüzyonu yapıldı. OSKÇ ölçümleri ve hemodinamik veriler indüksiyondan 5 dk sonra (T1), pnömoperitonyum oluşturulduktan ve ters Trendelenburg pozisyonundan 3 dk sonra (T2), pnömoperitonyumdan 20 dk sonra (T3) ve pnömoperitonyum sonlandırıldıktan 5 dk sonra (T4) kaydedildi. Tüm parametreler gruplara kör bir anestezist tarafından takip edildi.
Bulgular: Hastaların demografik verileri, intraoperatif hemodinamik parametreleri, SpO2 ve ETCO2 düzeyleri benzerdi. T0, T1, T2, T3 ve T4’te ölçülen OSKǒde gruplar arasında fark yoktu.Grup içi karşılaştırmalarda, OSKǒnın tüm ölçüm zamanlarında her iki grupta da başlangıca göre daha yüksek olduğu görüldü.
Sonuç: Sevofluran ve desfluranın laparoskopik kolesistektomi sırasında İKB üzerine etkileri benzerdir; laparoskopik cerrahi esnasında her iki ajan ile intraoperatif İKB bazale göre yüksek seyretmektedir.

Anahtar Kelimeler: Desfluran, laparospik kolesistektomi, optik sinir kılıf çapı, sevofluran

Mehmet Özgür İnegöl, Süheyla Abitağaoğlu, Ceren Köksal, Öznur Demiroluk, Dilek Erdoğan Arı. Comparing the Effects of Sevoflurane and Desflurane on Intracranial Pressure in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy Via Ultrasonographic Measurement of the Optic Nerve Sheath Diameter. South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 99-104

Corresponding Author: Süheyla Abitağaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale