ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Insomnia and Influencing Factors in Nonhospitalized COVID-19 Patients [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 242-245 | DOI: 10.14744/scie.2023.34735

Insomnia and Influencing Factors in Nonhospitalized COVID-19 Patients

İlker Yılmam1, Bilkay Serez Kaya1, Ebru Çakır Edis1, Habibe Tülin Elmaslar Mert2, Yasemin Görgülü3
1Department of Pulmonary Medicine, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Türkiye
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Trakya University Medical Fakulty, Edirne, Türkiye
3Department of Psychiatry, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Türkiye

INTRODUCTION: Although there have been studies examining the frequency of insomnia in hospitalized COVID-19 patients, there have been no studies investigating insomnia in outpatients. The purpose of this study is to investigate the frequency of insomnia in non-hospitalized COVID-19 patients and the factors influencing the presence of insomnia.
METHODS: The study included outpatients who were diagnosed with COVID-19 by PCR, without any hospitalization indication. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and the Insomnia Severity Index (ISI) were applied to the patients included in the study. The factors influencing the presence of insomnia were examined with a logistic regression test.
RESULTS: A total of 351 patients were included in the study. Insomnia was considered in 127 patients (36.2%) when the ISI score was ≥8 positive. When HADS scores were considered ≥8 positive, it was thought that 89 (25.4%) patients may have experienced depression and 66 (18.8%) anxiety. When the parameters influencing the presence of insomnia were evaluated by a logistic regression test, the presence of headache (p<0.0001; OR: 2.9) and fever (p=0.043; OR: 1.85) was found to be significant. It was found that the fact that anxiety (p=0.01; OR: 3.36) and depression scores were ≥8 (p=0.018; OR: 2.16) which have a significant effect on the presence of insomnia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study shows that the COVID-19 pandemic, even in mild cases, may cause sleep disorders associated with anxiety and depression triggered by both the symptoms of the infection and its negative effects on the lifestyle of society.

Keywords: COVID-19, hospital anxiety and depres-sion scale, Insomnia Severity Index, insomnia; outpatient.

Ayaktan Takip Edilen COVID-19 Hastalarında İnsomnia ve Etki Eden Faktörler

İlker Yılmam1, Bilkay Serez Kaya1, Ebru Çakır Edis1, Habibe Tülin Elmaslar Mert2, Yasemin Görgülü3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Edirne.
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastane yatışı olan COVID-19 hastalarında insomnia sıklığını araştıran çalışmalar olmasına rağmen ayaktan hastalarda insomniayı değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, hastane yatışı gerekmeyen COVID-19 hastalarında insomnia sıklığını ve insomnia gelişimine etki eden faktörleri araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya hastanede yatış endikasyonu olmayan PCR tetkiki ile COVID-19 tanısı konulan hastalar dahil edildi. Çalışmaya alınan hastalara Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS) ve Uykusuzluk Şiddet İndeksi (ISI) uygulandı. Uykusuzluk varlığını etkileyen faktörler lojistik regresyon testi ile incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 351 hasta dahil edildi. ISI skoru ≥8 pozitif olduğunda 127 hastada (%36.2) insomnia düşünüldü. HADS puanları ≥8 pozitif kabul edildiğinde, 89 (%25.4) hastada depresyon ve 66 (%18.8) anksiyete varlığı düşünüldü. İnsomnia varlığına etki eden parametreler lojistik regresyon testi ile değerlendirildiğinde baş ağrısı (p<0.0001; OR: 2.9) ve ateş (p=0.043; OR: 1.85) varlığı anlamlı bulundu. Anksiyete (p=0.01; OR: 3.36) ve depresyon puanlarının ≥8 (p=0.018; OR: 2.16) olmasının insomnia varlığı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, COVID-19 pandemisinin, hafif seyirli olgularda dahi, enfeksiyona ait semptomlar ve toplumun yaşam tarzı üzerine olumsuz etkileri ile tetiklenen anksiyete ve depresyon ile ilişkili uyku bozukluklarına neden olabileceği sonucunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ayaktan takip edilen hastalar, COVID-19, hastane anksiyete ve depresyon ölçeği, insomnia; insomnia şiddeti indeksi.

İlker Yılmam, Bilkay Serez Kaya, Ebru Çakır Edis, Habibe Tülin Elmaslar Mert, Yasemin Görgülü. Insomnia and Influencing Factors in Nonhospitalized COVID-19 Patients. South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 242-245

Corresponding Author: İlker Yılmam, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale