ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Incidence of Glaucoma Following Deep Anterior Lamellar Keratoplasty and Penetrating Keratoplasty [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 406-411 | DOI: 10.14744/scie.2021.32650

The Incidence of Glaucoma Following Deep Anterior Lamellar Keratoplasty and Penetrating Keratoplasty

Ulviye Kivrak1, Süleyman Kuğu2, Baran Kandemir1, Burak Tanyildiz1, Hatice Selen Kanar1
1Department of Ophthalmology, Kartal Dr. Lütfi Kirdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, İstanbul Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the incidence of glaucoma and the response rates to anti-glaucoma treatment after deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) in comparison with penetrating keratoplasty (PK).
METHODS: In this retrospective study, 146 patients with DALK and 156 patients with PK were evaluated. All patients were followed up on the 1st, 3rd, 6th, 12th and 24th days after the keratoplasty procedure. The risk factors and incidence of glaucoma and glaucoma treatments were assessed in both the DALK and the PK groups.
RESULTS: A total of 156 eyes with DALK procedure and 163 eyes with PK procedure were included. Eleven eyes in the DALK group (7.05%) and 16 eyes in the PK group (9.81%) were diagnosed with glaucoma (p=0. 42). The median number of anti-glaucoma drugs was 1.0 in DALK groups and 1.5 in PK groups (p=0.01). Trabeculectomy with mitomycin C was performed in 4 of the 16 eyes (25%) with glaucoma after the PK (p=0.01). In the DALK group, patients were followed up with mono anti-glaucoma treatment therapy without surgical intervention.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study group, the incidence of glaucoma was 7% in eyes with DALK and 9.8% in eyes with PK. However, the number of glaucoma drugs was significantly higher in eyes with PK procedure than eyes with DALK procedure (p=0.01). Moreover, eyes with DALK have needed less trabeculectomy with mitomycin C compared to eyes with PK. Therefore; our results suggested that the DALK procedure might be more appropriate and safer than PK concerning glaucoma development.

Keywords: Deep anterior lamellar keratoplasty, glaucoma; penetrating keratoplasty; trabeculectomy.

Derin Anterior Lameller Keratoplasti ve Penetran Keratoplasti Sonrası Glokom İnsidansı

Ulviye Kivrak1, Süleyman Kuğu2, Baran Kandemir1, Burak Tanyildiz1, Hatice Selen Kanar1
1İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi
2İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Derin anterior lameller keratoplasti (DALK) ve penetran keratoplasti (PK) sonrası gelişen glokom insidansını ve anti-glokomatöz tedavisiye yanıtı karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük çalışmada 146 DALK’li ve 156 PK’li hasta değerlendirildi. Tüm hastalar keratoplasti işleminden sonra 1., 3., 6., 12. ve 24. aylardada takip edildi. Glokom ve glokom tedavilerinin risk faktörleri ve insidansı hem DALK hem de PK gruplarında değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya DALK prosedürü olan 156 göz ve PK prosedürü olan 163 göz dahil edildi. DALK grubundaki 11 göze (%7.05) ve PK grubundaki 16 göze (%9.81) glokom tanısı kondu (p=0.42). Ortanca anti-glokom ilacı sayısı DALK gruplarında 1.0 ve PK gruplarında 1.5
idi (p=0.01). PK sonrası glokomlu 16 gözün 4’üne (%25) mitomisin C ile trabekülektomi yapıldı (p=0.01). DALK grubunda hastalar cerrahi
müdahale olmaksızın tek anti-glokomatöz tedavi ile takip edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma grubumuzda glokom insidansı DALK’li gözlerde %7, PK’li gözlerde %9.8 idi. Ancak, glokom ilacı sayısı PK işlemi olan gözlerde
DALK işlemi olan gözlere göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.01). Dahası, DALK’li gözlerde, PK’li gözlere kıyasla mitomisin C ile trabekülektomi cerrahisine daha az gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle; sonuçlarımız, DALK prosedürünün glokom gelişimi açısından PK’den daha uygun ve daha güvenli olabileceğini düşündürdü.

Anahtar Kelimeler: Derin anterior lameller keratoplasti, glokom; penetran keratoplasti; trabekülektomi.

Ulviye Kivrak, Süleyman Kuğu, Baran Kandemir, Burak Tanyildiz, Hatice Selen Kanar. The Incidence of Glaucoma Following Deep Anterior Lamellar Keratoplasty and Penetrating Keratoplasty. South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 406-411

Corresponding Author: Ulviye Kivrak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale