ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Multicenter Study: Impact of COVID-19 Pandemic on Surgical Procedures [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 59-64 | DOI: 10.14744/scie.2022.29963

Multicenter Study: Impact of COVID-19 Pandemic on Surgical Procedures

Murat Alkan1, Erhan Aysan2, Metin Yeşiltaş3, Sami Açar4, Metin Kement5, Okan Ok1, Ufuk Oguz Idiz6, Adnan Özpek7, Selçuk Kaya1, Hasan Fehmi Küçük1, Ahmet Başkent1
1Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of General Surgery, Yeditepe University Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of General Surgery, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu City Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of General Surgery, Zeynep Kamil Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
5Department of General Surgery, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
6Department of General Surgery, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
7Department of General Surgery, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the effect of the pandemic by comparing the number and distribution of patients who applied to the emergency services and were consulted to the emergency surgery service in the first peak period of the COVID-19 pandemic period with the same period of the previous year.
METHODS: Istanbul is the province with the highest population in Turkey. Patients who applied to the emergency departments of five hospitals serving at tertiary level in Istanbul were evaluated retrospectively. It was divided into two groups as the February–June 2020 pandemic period and the February–June 2019 pre-pandemic period. In both periods, the number of patients admitted to the emergency department and the number of patients who were consulted to general surgery and their distribution according to the reasons for their visit were analyzed.
RESULTS: The total number of patients admitted to the emergency department in the 5-month period during the pandemic period in 2020 was 548,509 and 742,064 for the pandemic period and the 5-month period in 2019, respectively. The total number of patients admitted or consulted to emergency general surgery was 21,399 and 30,868, respectively. In total, there was a 26.1% decrease in the number of patients who came to the emergency department during the pandemic period, and a 30.7% decrease in the number of patients consulted to the emergency general surgery (p<0.001). During the pandemic period, there was a decrease of 23.9% (p=0.62) in the total number of surgeries performed in the emergency surgery service, and 11.9% (p=0.59) in the surgeries performed due to trauma. The number of patients operated for non-traumatic reasons was 24% during the pandemic period. 0.4 (p<0.004) decreased, while the number of conservatively followed non-traumatic patients increased by 54.6% (p<0.0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the first peak period of the COVID-19 epidemic in Istanbul, the number of patients coming to the emergency services in tertiary hospitals and the number of patients admitted to emergency surgery units and operated on decreased. There was a decrease in the number of surgeries in emergency surgery patients due to trauma and non-traumatic. An increase was observed in the number of non-traumatic conservative follow-up and emergency surgery patients treated.

Keywords: COVID-19 pandemic period, emergency surgery; SARS-CoV-2.

Çok Merkezli Çalışma: COVID-19 Pandemisinin Cerrahi Prosedürler Üzerine Etkisi

Murat Alkan1, Erhan Aysan2, Metin Yeşiltaş3, Sami Açar4, Metin Kement5, Okan Ok1, Ufuk Oguz Idiz6, Adnan Özpek7, Selçuk Kaya1, Hasan Fehmi Küçük1, Ahmet Başkent1
1Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği
2Yeditepe Üniversite Hastanesi
3Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu Hastanesi
4Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
5Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
6İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
7Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 pandemi periyodunun birinci pik dönemi ile bir önceki yılın aynı döneminde acil servislere başvuran ve acil cerrahi servi-sine konsulte edilen hasta sayılarını ve dağılımını karşılaştırılarak pandeminin etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiye’nin nüfusu en fazla ili olan İstanbul’dur. İstanbul’da üçüncü basamak düzeyinde hizmet veren beş hastanenin acil servisine başvuran hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Şubat-Haziran 2020 pandemi dönemi ve Şubat-Haziran 2019 pandemi öncesi dönemi olarak 2 gruba ayrıldı. Her iki dönemde de acil servisine başvuran hastalar ile genel cerrahiye konsulte edile hasta sayıları ve geliş nedenlerine göre dağılımları analiz edildi.
BULGULAR: 2020 yılındaki pandemi dönemindeki beş aylık dönem içinde acil servise başvuran toplam hasta sayısı pandemi dönemi ve 2019 yılındaki 5 aylık dönem de pandemi öncesi için sırasıyla 548509 ve 742064 idi. Acil genel cerrahiye başvuran veya konsulte edilen toplam hasta sayısı sırasıyla 21399 ve 30868 idi. Toplamda acil servise gelen hasta sayısında pandemi döneminde %26.1, acil genel cerrahiye konsulte edilen hasta sayısında %30.7 azalma (p<0.001) görüldü. Pandemi döneminde de Acil cerrahi servisinde yapılan toplam ameliyat sayılarında %23.9 (p=0.62), travmaya bağlı yapılan ameliyatlarda %11.9 (p=0.59) azalma görülmüştür. Travma dışı nedenlerle ameliyat edilen hasta sayıları pandemi döneminde %24.4 (p<0.004) azalırken, konservatif takip edilen travma dışı hasta sayısı ise %54.6 (p<0.0001) artmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İstanbul’da COVID-19 salgınının birinci pik döneminde üçüncü basamak hastanelerde acil servislere gelen hasta sayıları, acil cerrahi birimlerine başvuran ve ameliyat edilen hasta sayıları azalmıştır. Travma ve travma dışı nedeniyle acil cerrahi hasta ameliyat sayılarında azalma saptanmıştır. Travma dışı konservatif takip ve tedavi edilen acil cerrahi hasta sayılarındada artış izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acil cerrahi, COVID-19; pandemi; SARS-CoV-2.

Murat Alkan, Erhan Aysan, Metin Yeşiltaş, Sami Açar, Metin Kement, Okan Ok, Ufuk Oguz Idiz, Adnan Özpek, Selçuk Kaya, Hasan Fehmi Küçük, Ahmet Başkent. Multicenter Study: Impact of COVID-19 Pandemic on Surgical Procedures. South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 59-64

Corresponding Author: Murat Alkan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale