ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Gastroprotective Effects of Fraxin with Antioxidant Activity on the Ethanol-Induced Gastric Ulcer [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 21-26 | DOI: 10.14744/scie.2022.28291

Gastroprotective Effects of Fraxin with Antioxidant Activity on the Ethanol-Induced Gastric Ulcer

Mustafa Can Guler1, Fazile Nur Ekinci Akdemir2, Ayhan Tanyeli1, Ersen Eraslan3, Yasin Bayir4
1Department of Physiology, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Department of Nutrition And Dietetics, High School of Health, Ağrı İbrahim Çeçen University, Ağrı, Turkey
3Department of Physiology, Faculty of Medicine, Yozgat Bozok University, Yozgat, Turkey.
4Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy, Atatürk University, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: Here, we planned to evaluate whether fraxin performed a gastroprotective activity or not with its antioxidant properties on the ethanol induced gastric ulcer.
METHODS: Wistar Albino male rats were assigned to 4 groups with 6 animals in each group. The groups were arranged as control (group I), ethanol (group II), ethanol+omeprazole (group III), and ethanol+fraxin (group IV) groups. All subjects were sacrificed 3 hours after administration of 70%, 10 mg/kg of ethanol. In groups III and IV, rats were given omeprazole 30 mg/kg and fraxin 50 mg/kg, respectively, by oral gavage 30 minutes before the ethanol induction. At the end of the experiment, the gastric tissues were removed, washed and the ulcer areas were macroscopically evaluated. Later, the samples were stored under appropriate conditions for biochemical analysis.
RESULTS: Superoxide dismutase (SOD) and glutathione (GSH) levels decreased, and malondialdehyde (MDA) value increased in group II compared to group I (p<0.05). However, these results changed significantly in groups III and IV (p<0.05). In group III, a significant reduction was noticed in gastric ulcer areas compared to group II (p<0.05). In group IV, the size of the gastric ulcer areas decreased considerably compared to group II (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the light of biochemical and macroscopic findings, fraxin showed a gastroprotective effect with its antioxidant activity against ethanol induced gastric ulcers.

Keywords: Fraxin, gastric ulcer, omeprazole; rat.

Antioksidan Aktiviteli Fraksinin Etanolle İndüklenmiş Gastrik Ülser Üzerine Gastroprotektif Etkileri

Mustafa Can Guler1, Fazile Nur Ekinci Akdemir2, Ayhan Tanyeli1, Ersen Eraslan3, Yasin Bayir4
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Ağrı, Türkiye
3Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
4Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Burada, fraksinin, etanol kaynaklı mide ülseri üzerindeki antioksidan özellikleri ile gastroprotektif bir aktivite gösterip göstermediğinin değerlendirilmesi planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Wistar Albino erkek sıçanlar, her grupta altı hayvan bulunan dört gruba ayrıldı. Gruplar kontrol (grup I), etanol (grup II), etanol+omeprazol (grup III) ve etanol+fraksin (grup IV) grupları olarak düzenlenmiştir. Tüm denekler, %70, 10 mg/kg etanol uygulamasından üç saat sonra sakrifiye edildi. Grup III ve IV’te, sıçanlara etanol indüksiyonundan 30 dakika önce oral gavaj ile sırasıyla 30 mg/kg omeprazol ve 50 mg/kg fraksin verildi. Deneyin sonunda, mide dokuları çıkarıldı, yıkandı ve ülser bölgeleri makroskopik olarak değerlendirildi. Daha sonra biyokimyasal analiz için uygun koşullar altında saklandı.
BULGULAR: Grup II grup I ile kıyaslandığında süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon (GSH) değerleri azaldı, malondialdehit (MDA) seviyesi arttı (p<0.05). Ancak bu değerler grup III ve grup IV anlamlı olarak değişti (p<0.05). Grup III’teki gastrik ülser alanları grup II’ye kıyasla anlamlı derecede daha azdı (p<0.05). Grup IV’teki gastrik ülser alanları grup II’ye kıyasla anlamı derecede azdı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Biyokimyasal ve makroskopik bulguların ışığında, fraksin etanol ile indüklenen mide ülserine karşı antioksidan etkinliği ile gastroprotektif etki gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Fraksin, gastrik ü, lser; omeprazol; sıçan.

Mustafa Can Guler, Fazile Nur Ekinci Akdemir, Ayhan Tanyeli, Ersen Eraslan, Yasin Bayir. Gastroprotective Effects of Fraxin with Antioxidant Activity on the Ethanol-Induced Gastric Ulcer. South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 21-26

Corresponding Author: Ayhan Tanyeli, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale