ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Examination of Emergency Department Patients Involved in E-Scooter Related Accidents [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 281-285 | DOI: 10.14744/scie.2022.25901

Examination of Emergency Department Patients Involved in E-Scooter Related Accidents

Sarper Yılmaz1, Gürkan Akman1, izzet Ustaalioğlu1, Mazlum Kılıç2, Mehmet Kemal Emem3
1Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Emergency, Balıklıgöl State Hospital, Şanlıurfa Türkiye

INTRODUCTION: The recent increased use of electric scooters (E-scooter) in daily life has generated a great deal of discussion involving various areas, such as infrastructure problems, legal issues, and rider safety. This study aimed to manage the analysis of the clinical and demographic characteristics of patients who were admitted to emergency departments due to e-scooter accidents, especially during post-legal regulations in Turkey.
METHODS: The study is conducted as cross-sectional and descriptive research. The notice, data, and documents of the patients included in the study were scanned retrospectively, after which certain measurements were performed, such as the Injury Severity Score (ISS), Abbreviated Injury Scale (AIS), Trauma and Injury Severity Score (TRISS), and Pediatric Trauma Score (PTS) for children aged 15 years or under.
RESULTS: The age of the patients included in this study varies from 5 to 76 years, with a mean age of 27.20±11.90 years. When the injury regions of the patients were examined, the results were revealed as follows: 49.6% (n=58) to the upper extremities, 45.3% (n=53) to the lower extremities, 35.0% (n=41) to the head/face, 8.5% 9% (n=10) to the thorax, 0.9% (n=1) to the cervical vertebra, and 0.9% (n=1) to the thoracic vertebra. Considering the correlation between age, hospital admission time, and accident rates in the accidents with trauma scores, no statistically significant association was found between age and AIS (p>0.05) or ISS (p>0.05), and a statistically significant negative correlation of 45.2% was found between age and TRISS (p=0.001; p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although it is revealed that E-scooter accidents lead to minor injuries to patients, the use is outside the target audience, causing injury due to mechanical deficiencies and noncompliance with legal rules.

Keywords: E-scooter, emergency service; trauma; trauma score.

Elektrikli Skuter Kazaları Nedeniyle Acil Servise Başvuran Hastalarının İncelenmesi

Sarper Yılmaz1, Gürkan Akman1, izzet Ustaalioğlu1, Mazlum Kılıç2, Mehmet Kemal Emem3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Turkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Turkiye
3Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Acil Servis, Şanlıurfa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda, elektrikli mobiletler-scooter (E-mobilet) sosyal hayatımız içerisine hızlı bir giriş yapmış olsa da altyapı sorunları, hukuki sorunlar ve kullanıcı güvenliği açısından birçok yeni sorun ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmanın amacı, E-mobilet kazası nedeniyle acil servise (AS) başvuran hastaların klinik ve demografik özelliklerinin retrospektif analizini gerçekleştirmek, travma skorları ile korelasyonunu değerlendirmek ve E-mobilet ile ilgili yeni yapılan yasal düzenlemelerin yeterliliğini analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız, enine kesitli tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmaya alınan hastaların bilgileri, doküman ve belgeler geriye dönük olarak değerlendirildi, hastaların The Injury Severity Score (ISS), Abbreviated Injury Scale (AIS), Trauma Injury Severity Score (TRISS) ve 15 yaş ve altı çocuklar için Pediatric Trauma Score (PTS) hesaplandı.
BULGULAR: E-mobilet kazası nedeniyle AS’ye başvuran hastaların yaş ortalaması 27.20±11.90’dir. Kazaların %41.9’u (n=49) hafta sonu gerçekleşmiş iken, %48.1’i (n=63) ise hafta içi gerçekleşmiştir. Başvuranların hiçbirinde koruyucu ekipman kullanımı görülmemiştir. E-mobilet ile kaza yapanların %96.6’sı (n=113) sürücü, %3.4’ü (n=4) ise sürücünün arka tarafına binen yolcudur. Kaza yerleri incelendiğinde ise; %85.5’i (n=100) sahilde, %6’sı (n=7) caddede, %3.4’ü (n=4) yolda, %2.6’sı (n=3) kaldırımda, %2.6’sı (n=3) ise diğer yerlede meydana gelmiştir. Kaza öncesinde E-mobilet hızları 10 ile 30 km/saat değişmekte olup; hız ortalaması, 24.36±6.28’dir. Hastaların yaralanma bölgeleri incelendiğinde %49.6’sının (n=58) üst ekstremite, %45.3’ünün (n=53) alt ekstremite, %35’inin (n=41) kafa/yüz, %8.5’inin %9’unun (n=10) toraks, %0.9’unun (n=1) servikal vertebra, %0.9’unun (n=1) torakal vertebra yaralanması mevcuttur. E-mobilet kazalarında yaş, hastane başvuru saati ve kaza hızlarının travma skorları ile arasındaki korelasyona bakıldığında; yaş ile AİS skoru (p>0.05) ve ISS skoru (p>0.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamamış ve yaş ile TRISS skoru arasında negatif yönlü %45.2 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0,001; p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: E-mobilet kazalarının hastalar üzerinde hafif yaralanmalara sebep olduğu görülse de teknik alt yapıdaki eksiklikler ve yasal kurallara uyulmaması nedeniyle hedef kitle dışında da kullanılmakta ve hasarlara neden olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, elektrikli mobilet; travma; travma skoru.

Sarper Yılmaz, Gürkan Akman, izzet Ustaalioğlu, Mazlum Kılıç, Mehmet Kemal Emem. Examination of Emergency Department Patients Involved in E-Scooter Related Accidents. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 281-285

Corresponding Author: Sarper Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale