ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Role of Acute-Phase Reactants in Determining Bacteremia and Evaluation of Diagnostic Benefits of Cultures in Cellulitis Cases [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 36-41 | DOI: 10.14744/scie.2019.24085

The Role of Acute-Phase Reactants in Determining Bacteremia and Evaluation of Diagnostic Benefits of Cultures in Cellulitis Cases

Kübra Demir Önder, Nefise Öztoprak, Filiz Kızılateş, Ayşegül Seremet Keskin
Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to investigate the relationship between bacteremia and the level of acute phase reactants in cellulite cases and to evaluate the value of blood culture and tissue/wound/abscess cultures in determining causal microorganism.
METHODS: The adult patients were included in this study, who were hospitalized with a diagnosis of cellulitis between January 1, 2015, and December 31, 2016. Patients’ medical records revealed from computer based hospital system, retrospectively. Patients with diabetic foot
infections, decubitus infections, cellulite accompanying shingles and other concomitant system infections were excluded from this study. Before antibiotic treatment, patient’s body temperature, leukocyte count, c reactive protein level, erythrocyte sedimentation rate, culture
results, antibiotic treatment before hospitalization, empirical antibiotic treatment in hospital, treatment duration, comorbidities and clinical response data were collected.
RESULTS: There were 194 patients in this study. Blood cultures collected from 143 patients before antibiotic treatment. Nine of 143 (6.3%) patient’s blood cultures were positive. On the other hand, results of the tissue/wound cultures were positive in 17 of the 35 cases (48.6%). Mean white blood cell count at the first admission was 13.9x103/mm3 in non-bacteremic group and 15.2x103/mm3 in bacteremic group. Mean C-reactive protein level at the first admission was 148 mg/L in non-bacteremic group and 164 mg/L in bacteremic group. There was no statistical significance between these two acute phase marker and bacteremia in cellulitis cases. However, mean erythrocyte sedimentation rate was 92 vs 56.5 mm/h respectively in bacteremic and non-bacteremic patient (p=0.03).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the cases of cellulitis, blood culture did not provide sufficient clinical benefit for the etiology even the presence of fever. It was concluded that taking culture samples from infection site, such as abscess, wound and tissue culture, would be more useful for identification of the etiologic agent.

Keywords: Acute phase reactants, bacteremia; cellulitis; soft tissue infection; culture.

Selülit Olgularında Akut Faz Reaktanlarının Bakteremiyi Belirlemedeki Yeri ve Kültürlerin Tanısal Yararının Değerlendirilmesi

Kübra Demir Önder, Nefise Öztoprak, Filiz Kızılateş, Ayşegül Seremet Keskin
Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kan kültürlerinin yaklaşık %5 kadarında üreme gösterilebilen selülit olgularında olası baktereminin tedavi öncesi akut faz reaktanlarının düzeyi ile ilişkisinin araştırılması ve kan kültürü ile doku/yara/apse kültürlerinin karşılaştırılarak etken mikroorganizmayı göstermedeki yerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak 2015 ve 31 Aralık 2016 tarihleri arasında enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinde selülit tanısı ile yatan 18 yaş ve üzeri hastaların medikal kayıtları hastane otomasyon sistemi üzerinden geriye dönük olarak incelendi. Diyabetik ayak enfeksiyonları, dekübit enfeksiyonları, zonaya eşlik eden selülitler ve eşlik eden başka sistem enfeksiyonları olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların tedavi öncesi vücut ısısı, lökosit sayısı, C-reaktif protein ve eritrosit sedimantasyon hızı, kültür sonuçları, yatış öncesi aldıkları
antibiyotikler, yatışlarında başlanan empirik tedaviler, tedavi süreleri, komorbid hastalıkları ve klinik yanıtları kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya 194 hasta dahil edildi. Yüz kırk üç hastadan tedavi öncesi kan kültürü alındığı ve bunlardan sadece dokuzunda (%6.30) üreme olduğu saptandı. Buna karşılık doku/ yara kültürü alınan 35 olgunun 17’sinde (%48.6) üreme olduğu görüldü. İlk başvurudaki ortalama beyaz küre sayısı bakteremik olmayan hastalarda 13.9x103/mm3 iken, bakteremik hastalarda 15.2x103/mm3 idi. İlk başvurudaki ortalama C-reaktif protein değeri ise bakteremik olmayan grupta 148 mg/L iken, bakteremik grupta 164 mg/L saptandı. Ancak her iki parametre için de fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bununla birlikte ilk başvuruda ortalama eritrosit sedimantasyon hızı kanda üreme olmayan ve olan grupta sırasıyla 56.5 mm/h ve 92 mm/h olarak bulundu (p=0.03).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Selülit olgularında başvuruda ateş olsa bile kan kültürünün etiyolojiye yönelik yeterli klinik fayda sağlamadığı; bunun yerine apse, yara,
bül sıvısı, doku kültürü gibi enfeksiyon bölgesinden kültür örneği alınmasının etiyolojik ajanı göstermede daha yararlı olacağı kanısına varıldı. Laboratuvar göstergelerden eritrosit sedimantasyon hızı yüksekliğinin özellikle 67.5 mm/h ve üzeri değerlerin bakteremiyi işaret etmesi açısından daha anlamlı olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Akut faz reaktanı, bakteremi; kültür; selülit; yumuşak doku enfeksiyonu.

Kübra Demir Önder, Nefise Öztoprak, Filiz Kızılateş, Ayşegül Seremet Keskin. The Role of Acute-Phase Reactants in Determining Bacteremia and Evaluation of Diagnostic Benefits of Cultures in Cellulitis Cases. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 36-41

Corresponding Author: Kübra Demir Önder, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale