ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Waist Circumference Limits for the Diagnosis of Metabolic Syndrome in Turkish Society [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 286-291 | DOI: 10.14744/scie.2021.23500

Waist Circumference Limits for the Diagnosis of Metabolic Syndrome in Turkish Society

Yıldız İpek1, Güzin Zeren Ozturk2, Ferdi Karagöz3, Dede Sit4
1Department of Hematology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Family Medicine, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Internal Diseases, Bilecik Training and Research Hospital, Bilecik, Türkiye
4Department of Internal Diseases, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Metabolic syndrome is a worldwide health problem. The International Diabetes Federation (IDF) recommends a population- and country specific definition of cutoff points of waist circumference for the diagnosis of abdominal obesity. The purpose of this study was to determine the waist circumference cutoff values of the Turkish population.
METHODS: The study was conducted on a total of 1379 subjects (767 females and 612 males) who were admitted to the study hospital’s central laboratory for a routine check-up and blood tests and accepted to participate in this study. The participants were evaluated for the presence of the IDF criteria (other than waist circumference) for the diagnosis of metabolic syndrome.
RESULTS: To determine the cutoff values of waist circumference for predicting ≥2 risk factors defined by the IDF, a receiver operating characteristic (ROC) curve was plotted for each sex separately. The area under the ROC curve for men and women was 0.69 and 0.75, respectively. The cutoff values of waist circumference for predicting the presence of multiple risk factors (with at least 80% sensitivity) for men and women were 94 cm and 96 cm, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For Turkey, it is more rational to use the waist circumference cutoff points identified in this study (i.e., 94 cm for men and 96 cm for women) than to use the IDF’s cutoff points recommended for the European subjects for the diagnosis of metabolic syndrome.

Keywords: Diabetes, hypertension; metabolic syndrome; Turkey; waist circumference.

Türk Toplumunda Metabolik Sendrom Tanısı İçin Bel Çevresi Sınırları

Yıldız İpek1, Güzin Zeren Ozturk2, Ferdi Karagöz3, Dede Sit4
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilecik, Türkiye
4Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Metabolik sendrom, dünya çapında bir sağlık sorunudur. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) abdominal obezite tanısı için bel çevresi sınırlarının toplum ve ülkeye özgü tanımını önerir. Bu çalışmada, Türk nüfusunun bel çevresi eşik değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma rutin check-up ve kan testleri için hastanenin merkez laboratuara başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 1379 gönüllü (767 kadın ve 612 erkek) ile yapılmıştır. Katılımcıların metabolik sendrom tanısı IDF kriterleri varlığı (bel çevresi hariç) açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Metabolik sendrom tanısı için IDF tarafından tanımlanan ≥2 risk faktörleri olan hastaların bel çevresi sınır değerleri belirlemek için, cinsiyet ayırıma göre ROC eğrisi çizilmiştir. Erkek ve kadın için ROC eğrisi altında kalan alan sırasıyla 0.69 ve 0.75 idi. Kadınlar ve erkekler için çoklu risk faktörleri varlığında (en az %80 duyarlılık ile) tahmin etmek için bel çevresi eşik değerler sırasıyla 94 cm ve 96 cm idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye için, metabolik sendrom tanı kriteri olarak IDF’in Avrupa toplumu için önerdiği bel çevresi sınırı yerine, bu çalışmada elde edilen bel çevresi sınırlarını (yani, erkekler için 94 cm, kadınlarda 96 cm) kullanmak daha gerçekçi olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bel çevresi, diyabet; hipertansiyon; metabolik sendrom; Türkiye.

Yıldız İpek, Güzin Zeren Ozturk, Ferdi Karagöz, Dede Sit. Waist Circumference Limits for the Diagnosis of Metabolic Syndrome in Turkish Society. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 286-291

Corresponding Author: Yıldız İpek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale