ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Latex Allergy Awareness and Attitudes to Protective Measures in Healthcare Workers [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 294-298 | DOI: 10.14744/scie.2021.21548

The Latex Allergy Awareness and Attitudes to Protective Measures in Healthcare Workers

Kadriye Terzioğlu1, Dane Ediger1, Ebru Özdemir1, Raziye Tulumen Ozturk1, Fatma Oflu Doğan2, Gokhan Ocakoglu3
1Section of Immunology and Allergic Diseases, Department of Chest Diseases, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
2Department of Familiy Medicine, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
3Department of Biostatistics, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Adequate training and protective measures are some of the effective ways to preventi latex allergy. This study aimed to assess the level of knowledge about latex allergy, behavioral patterns and the incidence of latex allergy.
METHODS: Four hundred ten healthcare workers (HCWs) were invited to participate in a survey and answer a questionnaire on the level of knowledge and protective methods of latex allergy. A second supplemental questionnaire was applied to 53 HCWs who were diagnosed with latex allergy or had symptoms of latex exposure.
RESULTS: The study population consisted of 410 HCWs; 240 (61.9%) were female and had a median working duration of 5 (IQR: 0.13–38) years. 74 (18%) HCWs described symptoms after latex exposure with a median working time of 34.5 (IQR: 21–50) years. Despite the symptoms, skin test was not performed 41 (78.8%) of 74 patients. When the knowledge levels of protection methods from the latex allergen were compared, research assistants and nurses were found to be more than the technicians (p=0.047, p=0.016, respectively). When the anxiety level was compared between occupational groups, it was significantly higher in nurses and technicians compared to research assistants (p=0.012, p=0.001, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The data indicated that HCWs are not adequately informed about latex allergy, and comparing the occupational groups, this fact was more remarkable among technicians. Continuing education of HCWs regarding latex allergy, appropriate diagnostic tests in the presence of symptoms, and taking effective protective measures are essential steps in the fight against latex allergy.

Keywords: Allergic reactions, gloves; health problem; healthcare workers; latex allergy.

Sağlık Çalışanlarında Lateks Allerjisi Farkındalığı ve Koruyucu Önlemlere Yaklaşımları

Kadriye Terzioğlu1, Dane Ediger1, Ebru Özdemir1, Raziye Tulumen Ozturk1, Fatma Oflu Doğan2, Gokhan Ocakoglu3
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Allerji Ve İmmünoloji BD
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği ABD
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ABD,

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık çalışanlarına yeterli eğitim verilmesi ve doğru koruyucu önlemlerin alınması lateks alerjisi ile mücadelede etkin yollardan biridir. Biz de bu çalışmamızda sağlık çalışanlarının bu konudaki yeterliliklerini saptamak amacı ile lateks alerjisi hakkındaki bilgi düzeyleri, davranış modelleri ve lateks alerji görülme sıklığını incelemeyi hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dört yüz on sağlık çalışanına late ks alerjisi hakkında bilgi düzeyi ve kaçınma yöntemlerini ölçen anket uygulaması yapıldı. Doktor tanılı lateks alerjisi olan ve lateks maruziyet ile semptom tarifleyen 53 kişiye ikinci bir anket uygulaması daha yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahi ledilen 410 sağlık çalışanın 240 (%61.9) kadın ve median çalışma süresi 5 (IQR: 0.13–38) yıldı. Lateks maruziyet sonrası semptom tarifleyen sağlık çalışan oranı 74 (%18) ve bunların median çalışma süresi 34.50 (IQR: 21–50) yıldı. Bu grupta kişilerin ise 41’inin (%78.8) lateks alerjisini saptamak amacı ile deri testlerini yaptırmadıkları saptandı. Lateks alerjeninden korunma yöntemleri hakkında bilgi düzeylerine bakıldığında araştırma görevlileri ve hemşirelerin teknisyenlerden daha bilgili oldukları saptandı (p=0.47, p=0.16, sırasıyla). Endişe düzeyleri meslek grupları arasında karşılatırıldığında hemşirelerde ve teknisyenlerde araştırma görevlilerine gore anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.012, p=0.001, sırasıyla).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen veriler genel olarak sağlık çalışanlarının lateks alerjisi hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmadıkları ve meslek gruplarına baktığımızda ise bunun teknisyenlerde daha da belirgin olduğu görüldü. Buna paralel olarak da endişe düzeylerinin yüksek olduğu saptandı. Sağlık çalışanlarındaki bu bilgi açığının eğitimlerle kapatılması, lateks maruziyeti ile semptom varlığında tanı amaçlı değerlendirilmesi ve etkin koruyucu önlemlerin alınması lateks alerjisi ile mücadelede etkili olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alerjik reaksiyonlar, eldiven; halk sağlığı problemi; lateks alerjisi; sağlık çalışanları.

Kadriye Terzioğlu, Dane Ediger, Ebru Özdemir, Raziye Tulumen Ozturk, Fatma Oflu Doğan, Gokhan Ocakoglu. The Latex Allergy Awareness and Attitudes to Protective Measures in Healthcare Workers. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 294-298

Corresponding Author: Kadriye Terzioğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale