ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Clinical Importance of Serum and Urinary Fractalkine Level in Primary Non-Muscle Invasive Bladder Cancer [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 40-46 | DOI: 10.14744/scie.2020.19970

Clinical Importance of Serum and Urinary Fractalkine Level in Primary Non-Muscle Invasive Bladder Cancer

Cengiz Çanakcı1, Asif Yildirim2, Özgür Arikan3, Banu Isbılen Basok4, Gokhan Atis2, Cenk Gurbuz2, Seyma Ozkanli5, Ferruh Kemal Isman4, Turhan Caskurlu6
1Department of Urology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Urology, İstanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Departmen of Urology, Medipol University Çamlıca Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Biochemistry, İstanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
5Department of Pathology, İstanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
6Departmen of Urology, Memorial Ataşehir Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Fractalkine is a chemotactic agent that shows both tumorogenic and anti-tumorogenic activity in some cancer types. In this study, we investigated the role of fractalkine in the diagnosis, progression and recurrence of primer non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) and compared it with the healthy population.
METHODS: Overall, 84 people that consisted of 44 cases with primary NMIBC and 40 healthy controls enrolled for this study. Blood and urine samples were collected and fractalkine levels were measured by the ELISA method. Urinary creatinine levels were calculated and urinary fractalkine levels were optimized. Demographic data, tumor stage (Ta, T1), grade (low and high), number of tumors, tumor size, recurrence and progression status of patients were recorded. NMP22 test was performed on the patient group and urine cytology was sent from the patients. Fractalkine levels and subgroup analyses were compared between two groups.
RESULTS: The mean age of patients was 63.9±11.1 and 62.3±9.6 in the control group. The mean urinary fractalkine level was7.8±0.9 ng/ml in the study group and 7.7±0.6 ng/ml in the control group; there was no statistically significant difference between the two groups (p=0.426). Mean urinary fractalkine/creatinine level was similar between the study group and control group (16.0±32.2 ng/mgCr and 11.1±7.0 ng/mgCr, respectively, p=0.781). Mean serum fractalkine level was 2.9±1.2 ng/ml in the study group and 2.9±0.7 ng/ml in the control group; there was not a statistically significant difference (p=0.183). Also, we could not find any relation of fractalkine levels with tumor size, number, recurrence and progression. NMP 22 test was positive in half of the study group and Fractalkine levels were higher in the patients that NMP22 tests were negative that was statistically significantly. Cytology was positive for 45.5% of patients, but there was not any statistical correlation between fractalkine levels and cytology.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we did not find a significant difference concerning serum and urinary fractalkine level between the two groups. These findings do not support the use of fractalkine as a biomarker for bladder cancer diagnosis and follow-up.

Keywords: Biomarker, bladder cancer; fractalkine.

Serum ve İdrar Fraktalkine Düzeyinin Primer Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde Klinik Önemi

Cengiz Çanakcı1, Asif Yildirim2, Özgür Arikan3, Banu Isbılen Basok4, Gokhan Atis2, Cenk Gurbuz2, Seyma Ozkanli5, Ferruh Kemal Isman4, Turhan Caskurlu6
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,biyokimya Laboratuvarı, İstanbul
5İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,patoloji Laboratuvarı, İstanbul
6Memorial Ataşehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Fraktalkine, bazı kanser tiplerinde hem tümörojenik hem de anti-tümoörojenik aktivite gösteren bir kemotaktik ajandır. Bu çalışmada, fraktalkinenin primer kas invaziv olmayan mesane kanserinde tanı, nüks ve progresyondaki rolünü araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya primer kas invaziv olmayan mesane kanseri tanısı konulan 44 hasta ve sağlıklı kontrol grubu olan 40 kişi olmak üzere toplam 84 kişi alındı. Kan ve idrar örnekleri toplandı ve fraktalkine düzeyi ELISA yöntemi ile değerlendirildi. İdrar kreatinin düzeyleri hesaplanıp idrar fractalkine düzeyi optimize edildi. Demografik veriler, tümör evresi (Ta, T1), derecesi (düşük, yüksek), sayısı, boyutu ve rekürrens, progresyon durumu kaydedildi. Fraktalkine düzeyleri ve alt grup analizleri her iki grup arasında karşılaştırıldı. Hasta grubuna NMP22 test yapıldı ve hastalardan idrar sitolojisi gönderildi.
BULGULAR: Hasta grubun ortalama yaşı, 63.9±11.1, kontrol grubunda ise 62.3±9.6 idi. Ortalama idrar fraktalkine düzeyi hastalarda 7.8±0.9 ng/ml ve kontrol grubunda 7.7±0.6 ng/ml olup iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark izlenmedi (p=0.426). Ortalama idrar fraktalkine/kreatinin değeri iki grup arasında benzerdi (sırasıyla, 16.0±32.2 ng/mgCr ve 11.1±7.0 ng/mgCr, p=0.781). Ortalama serum fraktalkine düzeyi hasta grubunda 2.9±1.2 ng/ml ve sağlıklı kontrol grubunda 2.9±0.7 ng/ml olup, iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark izlenmedi (p=0.183). Aynı zamanda, fraktalkine düzeyi ile tümör boyutu, sayısı, nüks ve progresyon durumu arasında ilişki tespit edilmedi. Fraktalkine düzeyi NMP22 test pozitif hastalarda negatif olanlara göre istatiksel anlamlı olarak daha yüksekti. Sitoloji hastaların %45.5’inde pozitifti fakat fraktalkine değerleriyle istatiksel anlamlı bir ilişki görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, her iki grup arasında serum ve idrar fraktalkine düzeyi benzer bulunmuş olup, fraktalkinenin primer mesane kanserli hastalarda biomarker olarak kullanılamayacağı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biomarker, fraktalkine; mesane kanseri.

Cengiz Çanakcı, Asif Yildirim, Özgür Arikan, Banu Isbılen Basok, Gokhan Atis, Cenk Gurbuz, Seyma Ozkanli, Ferruh Kemal Isman, Turhan Caskurlu. Clinical Importance of Serum and Urinary Fractalkine Level in Primary Non-Muscle Invasive Bladder Cancer. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 40-46

Corresponding Author: Cengiz Çanakcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale