ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Parents’ Attitudes to Vaccination [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 73-77 | DOI: 10.14744/scie.2022.14890

Parents’ Attitudes to Vaccination

Ayşe Karaaslan1, Engin Ersin Şimşek2, Ceren Çetin1, Ebru Şenol3, Yasemin Akın3
1Department of Pediatric Infectious Diseases, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Family Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Immunization is the most effective preventive health measure known to protect children from serious diseases and death. However, in both developed and developing countries, parents may hesitate to vaccinate their children for various reasons. With this study, we aimed to report the attitudes of parents on this issue in our hospital, where patients from all socioeconomic and cultural levels applied due to its location.
METHODS: A questionnaire was applied to the parents of children aged 0–14 years, who applied to the pediatric outpatient clinics in the 3rd level education and research hospital between April 2016 and October 2016, to evaluate their knowledge and attitudes about vaccination.
RESULTS: It was observed that 98.1% of the parents participating in the study applied the Ministry of Health vaccination schedule. 29.5% of the parents stated that they experienced side effects after vaccination. The most common side effects are fever (19%), tenderness at the vaccination site (3.8%), diarrhea (2.9%), rash at the vaccination site (1.9%), and convulsion (1.9%), respectively. 75.2% of the parents stated that they did not hear anything negative about vaccines. The reported negative effects are fever (4.8%), allergy (4.8%), vomiting (3.8%), sterility (3.8%), paralysis (2.9%), seizure (1.9%), autism (1%), aluminum content (1%), and disease (1%), respectively. It was observed that 94.3% of the parents wanted their children to be vaccinated, 1.9% did not want to be vaccinated because of the negative news in the media, 1.9% because of different discourses among doctors, and 1.9% because they thought it would be better to pass the diseases naturally.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was seen that most of the parents applied the vaccination schedule of the Ministry of Health. We should not forget the importance of vaccination to protect both individual and public health, and measures should be taken to eliminate unnecessary prejudices of parents in this regard.

Keywords: Child, parent; vaccination.

Ebeveynlerin Aşılama Konusundaki Tutumları

Ayşe Karaaslan1, Engin Ersin Şimşek2, Ceren Çetin1, Ebru Şenol3, Yasemin Akın3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bağışıklama çocukları çok ciddi hastalıklardan ve ölümden koruyan, bilinen en etkili koruyucu sağlık önlemidir. Ancak gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde çeşitli nedenlerle ebeveynler çocuklarını aşılamaktan çekinebilmektedirler. Bu çalışma ile konumu itibariyle her sosyoekonomik ve kültür düzeyinden hastaların başvurduğu hastanemizde ebeveynlerin bu konudaki tutumlarını raporlamayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2016–Ekim 2016 tarihleri arasında 3.düzey eğitim araştırma hastanesinde çocuk polikliniklerine çeşitli nedenlerle başvuran yaşları 0–14 arasında değişen çocukların ebeveynlerine aşılama konusundaki bilgi düzeylerini ve tutumlarını değerlendirmek amacıyla bir anket uygulandı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan ebeveynlerin %98.1’nin Sağlık Bakanlığı aşı takvimini uyguladıkları görülmüştür. Ebeveynlerin %29.5’i aşılama sonrası yan etki gördüklerini belirtmiştir. En sık görülen yan etkiler sırasıyla; ateş (%19), aşı bölgesinde hassasiyet (%3.8), ishal (%2.9), aşı böl-gesinde kızarıklık (%1.9) ve havale (%1.9) olarak belirlenmiştir. Ebeveynlerin %75.2’si aşılar ile ilgili olumsuz bir şey duymadıklarını belirtmiştir. Bildirilen olumsuz etkiler ise sırasıyla; ateş (%4.8), alerji (%4.8), kusma (%3.8), kısırlık (sterilite) (%3.8), felç (%2.9), havale (%1.9), otizm (%1), alüminyum içermesi (%1) ve hastalık yapması (%1) olarak belirtilmiştir. Ebeveynlerin %94.3’nün çocuklarına aşı yaptırmak istedikleri, %1.9’nun medyada çıkan olumsuz haberler nedeniyle, %1.9’nun doktorlar arasında farklı söylemler olması nedeniyle, %1.9’nin ise hastalıkları doğal yolla geçirmenin daha doğru olduğunu düşünmeleri nedeniyle aşı yaptırmak istemedikleri görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmamız ile ebeveynlerin çok büyük kısmının Sağlık Bakanlığı aşı takvimini uyguladıkları görülmüştür. Gerek bireysel gerek halk sağlığının korunması amacıyla aşılamanın önemini unutmamalı, bu konuda ebeveynlerin gereksiz ön yargılarını yok etmek için önlemler alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Aşılama, çocuk; ebeveyn.

Ayşe Karaaslan, Engin Ersin Şimşek, Ceren Çetin, Ebru Şenol, Yasemin Akın. Parents’ Attitudes to Vaccination. South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 73-77

Corresponding Author: Ayşe Karaaslan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale