ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Quick Sequential Organ Failure Assessment-Mortality (qSOFAm): A New Scoring System to Predict the Mortality of Sepsis Patients [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 373-378 | DOI: 10.14744/scie.2022.09577

Quick Sequential Organ Failure Assessment-Mortality (qSOFAm): A New Scoring System to Predict the Mortality of Sepsis Patients

Satuk Bugra Yapici1, Durdu Mehmet Üzücek2, Ahmet Burak Urfalioglu3, Dervis Yildiz4, Kemal Sener5, Adem Kaya6, Akkan Avci6, Sadiye Yolcu6
1Department of Emergency Medicine, Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaraş, Türkiye
3Department of Emergency Medicine, Kırıkhan State Hospital, Hatay, Türkiye
4Department of Emergency Medicine, İskenderun State Hospital, Hatay, Türkiye
5Department of Emergency Medicine, İstanbul Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
6Department of Emergency Medicine, Health Science University, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine whether the addition of decade and gender to quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) is superior to qSOFA alone in predicting the mortality of sepsis patients presented to our emergency department.
METHODS: We included 300 sepsis patients in our study. The gender with higher mortality received 1 more point. We added the qSOFA score and decade to this value and compared qSOFA and the new scoring system to predict mortality. Furthermore, we determined a cutoff value for age to systolic blood pressure to predict mortality.
RESULTS: Forty-six percentages of our patients were female, and 54% were male. Patients in their 80s (34%) and 90s (26%) comprised the majority of the study group. Mortality rates were higher in males when compared with females. Mortality rate was positively related with age and systolic blood pressure. The cutoff value for age and systolic blood pressure was 0.71 (AUC: 0.799, CI: 0.750–0.848, p=0.00). Patients were at higher risk for mortality if their ratio of age to systolic blood pressure was higher than 0.71 (OR: 2.58). We added a decade and one more point to the qSOFA for the male gender and compared this value with the qSOFA score. The new scoring system (qSOFA+decade+male gender +>0.71) (CI: −2.49–−1.67) was superior to qSOFA alone to predict (CI: −1.20–−0.80) mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Age to systolic blood pressure ratio alone can also predict mortality better than qSOFA. The qSOFAm scoring system may be useful in determining the mortality of sepsis patients.

Keywords: Emergency department, mortality; quick sequential organ failure assessment; score; sepsis.

Hızlı Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi-Mortalite (qSOFAm): Sepsis Hastalarının Mortalitesini Tahmin Etmek İçin Yeni Bir Puanlama Sistemi

Satuk Bugra Yapici1, Durdu Mehmet Üzücek2, Ahmet Burak Urfalioglu3, Dervis Yildiz4, Kemal Sener5, Adem Kaya6, Akkan Avci6, Sadiye Yolcu6
1Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kırıkhan Devlet Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Hatay, Türkiye
4İskenderun Devlet Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Hatay, Türkiye
5İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, acil servisimize başvuran sepsis hastalarının mortalitesini öngörmede qSOFA'ya dekat ve cinsiyet eklenmesinin tek başına qSOFA'ya üstün olup olmadığını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 300 sepsis hastasını dahil ettik. Ölüm oranı daha yüksek olan cinsiyet 1 puan daha aldı. Bu değere qSOFA skorunu ve dekatı ekledik ve mortaliteyi tahmin etmek için qSOFA ile yeni skorlama sistemini karşılaştırdık. Ayrıca, mortaliteyi tahmin etmek için yaş için sistolik kan basıncı için bir kesme değeri belirledik.
BULGULAR: Hastalarımızın %46'sı kadın, %54'ü erkekti. Çalışma grubunun çoğunluğunu 80'li (%34) ve 90'lı (%26) yaşlarındaki hastalar oluşturdu. Erkeklerde ölüm oranları kadınlara göre daha yüksekti. Mortalite oranı, yaş ve sistolik kan basıncı ile pozitif ilişkiliydi. Yaş ve sistolik kan basıncı için eşik değer 0.71 idi (AUC: 0.799, CI: 0.750–0.848, p=0.00). Yaşlarının sistolik kan basıncına oranı 0.71'den (OR: 2.58) yüksek olan hastalarda mortalite riski daha yüksekti. Erkek cinsiyet için qSOFA'ya dekat ve bir puan daha eklendi ve bu değer qSOFA puanı ile karşılaştırıldı. Yeni puanlama sistemi (qSOFA+ dekat+erkek cinsiyet +> 0.71) (CI: -2.49–-1.67), mortaliteyi (CI: -1.20–-0.80) öngörmede tek başına qSOFA'dan üstündü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaş/sistolik kan basıncı oranı tek başına mortaliteyi qSOFA'dan daha iyi öngörebilir. qSOFAm skorlama sistemi, sepsis hastalarının mortalitesini belirlemede faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, mortalite; qSOFA; sepsis; skor.

Satuk Bugra Yapici, Durdu Mehmet Üzücek, Ahmet Burak Urfalioglu, Dervis Yildiz, Kemal Sener, Adem Kaya, Akkan Avci, Sadiye Yolcu. Quick Sequential Organ Failure Assessment-Mortality (qSOFAm): A New Scoring System to Predict the Mortality of Sepsis Patients. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 373-378

Corresponding Author: Akkan Avci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale