ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Remodeling Pattern of the Medial Tibial Metaphysis after a Cementless Unicondylar Knee Replacement; a Radiological Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 351-359 | DOI: 10.14744/scie.2022.09327

Remodeling Pattern of the Medial Tibial Metaphysis after a Cementless Unicondylar Knee Replacement; a Radiological Study

Enejd Veizi1, İzzet Özay Subaşı2, Ali Şahin1, Hilmi Alkan1, Ahmet Firat1, Kasım Kılıçarslan1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Orthopedics and Traumatology, Erzincan Binali Yıldırım University, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Türkiye

INTRODUCTION: Unicondylar knee arthroplasty (UKA) is a surgical procedure primarily used for the resurfacing of the medial compartment and many studies have previously analyzed the changes taking place on the surrounding osseous tissues after the procedure. The purpose of this study is to investigate the effects of bone strain in the medial tibial metaphysis after a cementless unicondylar replacement.
METHODS: Patients treated with a cementless UKA between March 2015 and March 2019 was selected for this study. Inclusion criteria were a minimum of 1 and a maximum of 2 years follow-up and presence of standard radiographs of the operated knee at yearly intervals. A total of 109 patients were included in the study. Two lines at a distance of 5 and 7 cm from the lateral tibial eminence were horizontally drawn and the medial cortical thickness and the total cortical distance were measured. A cortex-to-metaphysis (CTM) ratio was established. The increase of density in the metaphysis was analyzed though the “reactive triangle” phenomenon. We initially hypothesized that some degree of increase in sclerosis would be detected in the medial tibial metaphysis and that the increase would be greater in patients
with an implant underhanging, since more cancellous bone would come under strain.
RESULTS: The CTM ratio showed a decreasing pattern during the 1st post-operative year for all measured levels. An increase in density at the metaphyseal area just below the keel was observed in 58% of patients during the 1st post-operative year and in 80% during the 2nd year. The increase in the density was correlated with the absence of coronal overhanging. Patients with coronal overhanging of the tibial implant showed an increase in CTM ratio.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Increased strain after a unicondylar procedure leads to cortical and cancellous bone changes in the proximal tibial metaphysis. These changes depend on the presence or absence of coronal overhanging.

Keywords: Bone strain, cementless unicondylar knee replacement, knee surgery.

Çimentosuz Unikondiler Diz Artroplastisi Sonrası Proksimal Tibial Korteksin Kalınlaşma Paterni; Radyolojik Bir Çalışma

Enejd Veizi1, İzzet Özay Subaşı2, Ali Şahin1, Hilmi Alkan1, Ahmet Firat1, Kasım Kılıçarslan1
1Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Erzincan Binali Yildirim Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Unikondiler diz artroplastisi (UDA) öncelikle medial kompartmanın yüzey değişimi için kullanılır ve orta-uzun vadeli sonuçlar umut vericidir. Daha önce birçok çalışmada tibial komponentin etrafındaki kemik dokularda meydana gelen değişiklikler analiz edilmiştir ve bu değişikliklerin, bölgesel olarak artan strese bağlı olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, çimentosuz UDA sonrası tibia metafizinin medialinde kemiğin yeniden şekillenme paternini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük çalışma Mart 2015 ile Mart 2019 arasında çimentosuz UDA ile tedavi edilen hastalarımız ile yürütüldü. Dahil edilme kriterleri, en az bir olmak üzere, en fazla iki yıl takipli ve yıllık standart ayakta çekilen direkt radyografilerinin mevcut olmasıydı. Toplam 109 hasta dahil edildi. Lateral tibial eminentia’nın 5 ve 7cm aşağısında iki adet horizontal seviye belirlendi. Bu seviyelerde total metafizier kalınlık ve medial korteks kalınlıkları ölçüldü. Korteks-metafiz oranı (KM) belirlendi ve ölçüm için seri radyografiler kullanıldı. Metafizdeki fokal sklerotik odakların varlığı ‘reaktif üçgen’ fenomeni olarak değerlendirildi. Hipotezimiz, tüm hastalarda belirli bir düzeye kadar sklerotik değişikliklerin meydana geleceği ve bu değişikliklerin küçük boyuttaki tibial komponentlerde daha fazla olacağı yönündeydi.
BULGULAR: KM oranı, ölçülen tüm seviyeler için ameliyat sonrası ilk yıl boyunca azalan bir patern gösterdi. Ameliyat sonrası birinci yılda hastaların %58’inde, ikinci yılda ise %80’inde tibial komponentin (keel) hemen altındaki metafiz alanında yoğunluk artışı gözlemlendi. Bu yoğunluk artışı grafiye fokal sklerotik bir alan olarak yansıdı ve koronal planda implant taşmaması ile ilişkilendirildi. Tibial komponentin görece büyük olduğu hastalarda KM oranında artış görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Unikondiler diz artroplastisi prosedüründen sonra artan kemikteki gerilim stresi, proksimal tibial metafizde kortikal ve kansellöz kemik değişikliklerine yol açar. Bu değişiklikler koronal planda tibial komponentin taşmamasıyla ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Çimentosuz unikondiler diz artroplastisi, diz cerrahisi, kemik gerilim stresi.

Enejd Veizi, İzzet Özay Subaşı, Ali Şahin, Hilmi Alkan, Ahmet Firat, Kasım Kılıçarslan. Remodeling Pattern of the Medial Tibial Metaphysis after a Cementless Unicondylar Knee Replacement; a Radiological Study. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 351-359

Corresponding Author: Enejd Veizi, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale