ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Comparison of 1-, 3-, and 6-Minute Walk Tests in the Post-lung Transplant Period [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 310-315 | DOI: 10.14744/scie.2022.09216

Comparison of 1-, 3-, and 6-Minute Walk Tests in the Post-lung Transplant Period

Pınar Atagün Güney, Murat Ersin Çardak, Ayşe Nigar Halis, Sevinç Çıtak, Ertan Sarıbaş, Mustafa Vayvada, Erdal Taşçı
Department of Chest Diseases, Kartal Koşuyolu Higher Specialized Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The 6-minute walk test (6MWT) values have an important role in pretransplant patient management, as they are an indicator of increased mortality in end-stage lung patients awaiting lung transplantation. However, there are not enough studies on the follow-up role of the 6MWT after lung transplantation. Although the 6MWT is widely used, it may not be an effective measure of functional endurance in some conditions and disease groups. Therefore, we investigated the relationship between the classical distance covered in 6 min and the distance walked in the first 1 or 3 min.
METHODS: The study was compared with the preoperative 6MWT results and posttransplant results of patients who underwent lung transplantation between 2016 and 2021. The correlations of distances traveled during posttransplantation at 1, 3, and 6 min were analyzed. The subjects who completed the 6MWT during the follow-up were included in the study.
RESULTS: There was a significant difference found between the pretransplantation 6-minute walk distance (6MWD) and posttransplantation 6MWD in the sixth month. A strong correlation between the distances of the 1-minute walk test (1MWT) and the 6MWT was found in the first month of posttransplantation. 1MWT and 3-minute walk test (3MWT) distances were significantly correlated with 6MWD in the sixth month posttransplantation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the early posttransplantation period, 1MWT and 3MWT can be an alternative to the 6MWT to evaluate the functional status in this patient group.

Keywords: 1-minute walk test, 3-minute walk test; 6-minute walk test; lung transplantation.

Akciğer Nakli Sonrası Dönemde 1-, 3- ve 6- Dakikalık Yürüme Testlerinin Karşılaştırılması

Pınar Atagün Güney, Murat Ersin Çardak, Ayşe Nigar Halis, Sevinç Çıtak, Ertan Sarıbaş, Mustafa Vayvada, Erdal Taşçı
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Altı dakika yürüme testi değerleri, akciğer transplantasyonu bekleyen son dönem akciğer hastalarında mortalite artışının bir göstergesi olması nedeniyle transplantasyon öncesi hasta yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Ancak, akciğer transplantasyonundan sonra altı dakika yürüme testinin takipteki rolü konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Altı dakika yürüme testi yaygın olarak kullanılmasına rağmen bazı durumlarda ve hastalık gruplarında fonksiyonel dayanıklılığın etkili bir ölçüsü olarak uygulanamayabilir. Bu nedenle, altı dakikada kat edilen klasik mesafe ile ilk bir veya üç dakikada yürünen mesafe arasındaki ilişkiyi araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, 2016–2021 yılları arasında akciğer nakli yapılan hastaların ameliyat öncesi altı dakika yürüme testi sonuçları ve nakil sonrası sonuçları ile karşılaştırıldı. Nakil sonrası bir, üç ve altı dakikada kat edilen mesafelerin korelasyonları analiz edildi. İzlemde altı dakika yürüme testini tamamlayan olgular çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Altıncı ayda nakil öncesi altı dakika yürüme mesafesi ile nakil sonrası altı dakika yürüme mesafesi arasında anlamlı fark bulundu. Transplantasyondan sonraki birinci ayda bir dakika yürüme testi ile altı dakika yürüme testi mesafeleri arasında güçlü bir ilişki bulundu. Bir ve üç dakikalık yürüme testi mesafeleri, transplantasyon sonrası altıncı aylık dönemde altı dakikalık yürüme mesafeleri ile korelasyonu anlamlı idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle transplantasyon sonrası erken dönemde bu hasta grubunda fonksiyonel durumu değerlendirmek için bir veya üç dakika yürüme testi altı dakika yürüme testine alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: 1-Dakika Yü, rüme Testi; 3-Dakika Yürüme Testi; 6-Dakika Yürüme Testi; akciğer nakli.

Pınar Atagün Güney, Murat Ersin Çardak, Ayşe Nigar Halis, Sevinç Çıtak, Ertan Sarıbaş, Mustafa Vayvada, Erdal Taşçı. Comparison of 1-, 3-, and 6-Minute Walk Tests in the Post-lung Transplant Period. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 310-315

Corresponding Author: Pınar Atagün Güney, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale