ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Anterior Interhemispheric Transcallosal Approach for the Treatment of Colloid Cysts of the Third Ventricle: Results of a Single-Center Retrospective Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 268-272 | DOI: 10.14744/scie.2021.05826

Anterior Interhemispheric Transcallosal Approach for the Treatment of Colloid Cysts of the Third Ventricle: Results of a Single-Center Retrospective Study

Ali Börekci, Jülide Hazneci
Department of Neurosurgery, University of Health Scinces, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: The cases operated using the microscopic anterior interhemispheric transcallosal approach due to third ventricular colloid cyst during 2015–2020 in our clinic were discussed in the light of the literature.

Methods: Seven patients (four females, three males) operated for colloid cyst of the third ventricle were examined retrospectively in terms of their presentation complaints, neurological examinations, size of the colloid cysts detected, presence/absence of accompanying hydrocephalus, surgery performed, callosal incision diameter used in the surgery, post-operative neurological conditions, complications, epilepsy, and development of disconnection and neurocognitive disorders.

Results: No neurological deficits were observed in the post-operative examinations of any patients. It was observed that the colloid cysts of six patients were completely removed. None of the patients required shunts during their follow-up, and epileptic seizure, disconnection syndrome, and neurocognitive disorders were not observed.

Conclusion: The anterior interhemispheric transcallosal approach is a safe way to treat colloid cysts of the third ventricle for a good total resection, with a short operative time. This is associated with minimal morbidity.

Keywords: Anterior interhemispheric transcallosal approach, colloid cyst; cyst resection; microscopic resection.

Üçüncü Ventrikül Kolloid Kistlerinin Tedavisi için Anterior İnterhemisferik Transkallozal Yaklaşım: Tek Merkezli Geriye Dönük Çalışmanın Sonuçları

Ali Börekci, Jülide Hazneci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet SUAM

Amaç: Kliniğimizde 2015–2020 tarihleri arasında üçüncü ventrikül kolloid kisti nedeniyle mikroskopik anterior interhemisferik transkallozal
yaklaşımla opere edilen olgular literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Üçüncü ventrikül kolloid kisti nedeniyle opere edilen yedi hastanın (4 kadın, 3 erkek) başvuru şikayetleri, nörolojik muayeneleri, saptanan kolloid kistlerin boyutları, hidrosefali eşlik edip etmediği, yapılan cerrahi, cerrahi esnasında yapılan kallosal kesi çapları, postop nörolojik durumları, komplikasyon, epilepsi, diskonneksiyon ve nörokognitif bozukluklar gelişip gelişmediği geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Tüm hastaların ameliyat sonrası nörolojik muayenelerinde bir defisit gözlenmedi. Altı hastanın kolloid kistlerinin total olarak çıkarıldığı görüldü. Takiplerinde hiçbir hastanın şant gereksinimi olmadı, epileptik nöbet, diskonneksiyon sendromu ve nörokognitif bozukluklar gözlenmedi.

Sonuç: Anterior interhemisferik transkallosal yaklaşım, kısa operasyon süresi minimal morbidite ile ilişkili, iyi total rezeksiyon için üçüncü ventrikül kolloid kistlerinin tedavisinde güvenli bir yoldur.

Anahtar Kelimeler: Anterior interhemispherik transkallosal yaklaşım, kist rezeksiyonu; kolloid kist; mikroskobik rezeksiyon.

Ali Börekci, Jülide Hazneci. Anterior Interhemispheric Transcallosal Approach for the Treatment of Colloid Cysts of the Third Ventricle: Results of a Single-Center Retrospective Study. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 268-272

Corresponding Author: Ali Börekci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale