ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Relationship between 3 Dimensional Measurement Ratios of Solid Thyroid Nodules and Thyroid Papillary Carsinoma: A Retrospective Cohort Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 354-357 | DOI: 10.14744/scie.2023.04207

The Relationship between 3 Dimensional Measurement Ratios of Solid Thyroid Nodules and Thyroid Papillary Carsinoma: A Retrospective Cohort Study

Nuri Havan1, Mesut Özgökçe2, Ramazan Çelik2, Umut Özdamarlar1, Sercan Özkaçmaz2, Fatma Durmaz2, Muhammed Bilal Akıncı3
1Department of Radiology, Atasehir Florance Nightingale Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Radiology, Faculty of Medicine, Van Yuzuncuyil University, Van, Türkiye
3Department of Radiology, Gümüshane State Hospital, Gümüşhane, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to investigate whether the ratios of craniocaudal (CC), anteroposterior (AP), and mediolateral (ML) measurements to each other are useful in diagnosing thyroid papillary carcinoma by ultrasound.
METHODS: The patients who have a solid thyroid nodule on ultrasonography which were diagnosed by a histopathological examination after a trucut fine needle biopsy were included in this study. Proportions of all three dimensions to one another were recorded.
RESULTS: A total of 173 patients with a mean age of 44.49±14.54 years were included. Of the patients included in the study, 137 (79.19%) were female and 38 (20.81%) were male. AP/ML ratio (p=0.016) and CC/ML ratio showed a significant difference between thyroid papillary carcinoma group and benign nodule groups. Furthermore, a cut-off value of 0.7 AP/ML ratio showed sensitivity and specificity of 0.667 and 0.45, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: AP/ML ratio shows association with increased thyroid papillary carcinoma risk. CC/ML is also associated with increased risk. These rates may also contribute to clinical practice as a diagnostic tool.

Keywords: Papillary thyroid carcinoma, proportion, three dimensional imagings, thyroid nodule, ultrasound.

Solid tiroid Nodüllerinin 3 Boyutlu Ölçüm Oranları ile Tiroid Papiller Karsinomunun İlişkisi: Retrospektif Kohort Çalışması

Nuri Havan1, Mesut Özgökçe2, Ramazan Çelik2, Umut Özdamarlar1, Sercan Özkaçmaz2, Fatma Durmaz2, Muhammed Bilal Akıncı3
1Ataşehir Florance Nightingale Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Van Yüzüncüler Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Gümüşhane Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Gümüşhane, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ultrason ile kraniokaudal, anteroposterior ve mediolateral ölçümlerin birbirine oranlarının, tiroid papiller karsinomu tanısında yararlı olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya, tru-cut ince iğne biyopsisi sonrası histopatolojik inceleme ile tanı konulan, ultrasonografide solid tiroid nodülü saptanan hastalar alındı. Her üç boyutun da birbirine oranları kaydedilerek değerlendirildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 44.49±14.54 olan toplam 173 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların 137’si (%79.19) kadın, 38’i (%20.81) erkekti. Anteroposterior-mediolateral oran (p=0.016) ve kraniokaudal-mediolateral oran tiroid papiller karsinom grubu ile benign nodül grupları arasında anlamlı fark gösterdi. Ayrıca 0.7 AP/ML oranı kestirim değeri, sırasıyla 0.667 ve 0.45 duyarlılık ve özgüllük gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: AP/ML oranı, artmış tiroid papiller karsinom riski ile ilişki göstermektedir. CC/ML ayrıca artmış risk ile ilişkilidir. Bu oranlar da tanısal birer araç olarak klinik pratiğe katkı sunabilir.

Anahtar Kelimeler: Papiller tiroid karsinomu, tiroid nodülü, ultrason, üç boyutlu görüntüleme.

Nuri Havan, Mesut Özgökçe, Ramazan Çelik, Umut Özdamarlar, Sercan Özkaçmaz, Fatma Durmaz, Muhammed Bilal Akıncı. The Relationship between 3 Dimensional Measurement Ratios of Solid Thyroid Nodules and Thyroid Papillary Carsinoma: A Retrospective Cohort Study. South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 354-357

Corresponding Author: Nuri Havan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale