ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Adhesiolysis in Acute Mechanical Intestinal Obstruction Due to Adhesion [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 53-57 | DOI: 10.14744/scie.2020.03360

Laparoscopic Adhesiolysis in Acute Mechanical Intestinal Obstruction Due to Adhesion

Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya
Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to discuss our clinical experience of laparoscopic adhesiolysis in acute mechanical bowel obstruction (MBO) due to post-operative adhesion in the light of the literature.
METHODS: Patients who underwent laparoscopic adhesiolysis due to acute MBO due to adhesion between January 2014 and December 2019 were included in the study. Diagnosis of acute MIO was put with patient’s history, clinical examination findings, standing direct abdominal radiography, and computed tomography. Laparoscopic adhesyolysis was applied to those who did not respond to conservative treatment at the end of 24–48 h.
RESULTS: Twenty-four patients with laparoscopic adhesiolysis were included in the study. Sixteen of the patients were women and eight were men. The average age was 52 years (27–74). Post-operative MBO due to adhesion and dilatation in the proximal of the adhesion was observed in the distal ileum in 14 patients, in the proximal jejunum in ten patients. For 4 (16.7%) patients, it was switched to open surgery due to technical difficulties. Douglas drain was placed in seven of the patients to monitor the risk of possible bleeding and intestinal perforation. Oral intake was started in patients whose abdominal pain and nausea complaints regressed on the 1st post operative day. Patients were discharged after an average post-operative 4.2 (2–8) days. Loop ileostomy was performed in one patient, when intestinal contents came from the drain on the post-operative on the 3rd day. Post-operative mortality was not observed in any of our patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In light of the increasing use of laparoscopic surgery in recent years, due to the disadvantages of the conventional surgical method in acute MBO due to post-operative adhesion, we believe that the laparoscopic approach will safely become widespread.

Keywords: Adhesion, laparoscopic adhesiolysis; mechanical intestinal obstruction.

Adezyona Bağlı Akut Mekanik Bağırsak Obstrüksiyonlarında Laparoskopik Adezyolizis

Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Ameliyat sonrası adezyona bağlı akut mekanik bağırsak obstrüksiyonunda (MBO) laparoskopik adezyolizis klinik tecrübemizi literatür ışığı altında tartışmaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014–Aralık 2019 tarihleri arasında adezyona bağlı akut MBO nedeniyle laparoskopik adezyolizis uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Akut MBO tanısı, hastanın öyküsü, klinik muayene bulgusu, ayakta direkt batın grafisi (ADBG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile konuldu. Hastalardan 24–48 saat sonunda konservatif tedaviye yanıt alınamayanlara laparoskopik adezyolizis uygulandı.
BULGULAR: Laparoskopik adezyolizis planlanan 24 hasta çalışmaya dahil edidi. Hastaların 16’sı kadın 8’i erkek idi. Ortalama yaş 52 (27–74) idi. Hastaların 14’ünde distal ileumda, 10’unda proksimal jejunumda ameliyat sonrası adezyona bağlı MBO ve adezyonun proksimalinde dilatasyon izlendi. Hastaların dördünde (%16.7) teknik zorluklardan dolayı açık cerrahiye geçildi. Hastaların yedisinde olası bir kanama ve intestinal perforasyon riskini takip etmek amacıyla douglasa dren konuldu. Ameliyat sonrası birinci günde karın ağrısı ve bulantı şikayetleri gerileyen hastalarda oral alım başlandı. Hastalar ortalama ameliyat sonrası 4.2 (2–8) gün sonra taburcu edildi. Bir hastada ameliyat sonrası üçüncü günde dreninden intestinal içerik gelmesiüzerine operasyona alınarak loop ileostomi yapıldı. Hiçbir hastamızda ameliyat sonrası mortalite gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik cerrahinin son yıllarda artan kullanımı ışığında, ameliyat sonrası adezyona bağlı akut MBO’da konvansiyonel cerrahi yöntemin dezavantajlarından dolayı, laparoskopik yaklaşımın güvenle yaygınlaşacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Adezyon, laparoskopik adezyolizis; mekanik bağırsak obstrüksiyonu.

Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya. Laparoscopic Adhesiolysis in Acute Mechanical Intestinal Obstruction Due to Adhesion. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 53-57

Corresponding Author: Selçuk Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale