ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Factors Associated with Low Birth Weight in Term Newborns [SCIE]
SCIE. 2020; 31(3): 199-202 | DOI: 10.14744/scie.2020.03016

Factors Associated with Low Birth Weight in Term Newborns

Gamze Özgürhan, Serdar Cömert
Department of Pediatrics, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Low birth weight (LBW) is a worldwide public health problem, and in emerging countries in particular. In newborns, various maternal and socio-economical factors can lead to LBW. The purpose of this study is to evaluate the risk factors associated with LBW in term newborns.

METHODS: The study included 60 newborns with LBW (<2500 g) and 100 newborns with normal birth weight (2500−4000 g) as the control group. Father, mother and socio-economic factors were questioned by face-to-face interviews with mothers. Head circumference weight and height of all newborns were measured. Study and control group were compared in terms of socio-economical, neonatal, paternal and maternal factors.

RESULTS: Average head circumference, birth height and weight in LBW group were 33.03±1.29 cm, 47.22±1.72 cm and 2328±154.55 g respectively. There was no significant difference in female/male ratio between the 2 groups. Statistically significant differences were found between the 2 groups in number of antenatal care visits, smoking habits and presence of child mortalities under the age of 5 (p=0.04, p=0.014 and p=0.033 respectively). Socio-economic characteristics were not also found to be significantly different between the 2 groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are variety of factors leading to LBW, some of which can be prevented by ensuring a non-smoking pregnancy and high quality and sufficient number of antenatal care visits.

Keywords: Low birth weight, newborn; maternal risk factors; smoking; socio economic risk factors.

Term Yenidoğanlarda Düşük Doğum Ağırlığına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi

Gamze Özgürhan, Serdar Cömert
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Düşük doğum ağırlığı (DDA), tüm dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde bir halk sağlığı sorunudur. Çeşitli maternal ve sosyoekonomik faktörler yenidoğanlarda DDA’ya yol açabilir. Bu çalışmanın amacı term yenidoğanlarda, DDA ile ilişkili risk faktörlerini değerlendirmektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya hastanemizde doğan DDA’lı (<2500 g) 60 yenidoğan ve kontrol grubu olarak normal doğum ağırlığına (2500−4000 g) sahip 100 yenidoğan dahil edildi. Annelerle yüz yüze görüşülerek; anne, baba ve sosyoekonomik faktörler üzerine sorular içeren bir anket uygulandı. Tüm yenidoğanların ağırlık, boy ve baş çevresi kaydedildi. Toplanan verilere göre bu iki grup; yenidoğan, maternal, paternal ve sosyoekonomik faktörler açısından karşılaştırıldı.

BULGULAR: Çalışma grubunda ortalama doğum ağırlığı, boy ve baş çevresi sırasıyla 2328±154.55 g, 47.22±1.72 cm ve 33.03±1.29 cm idi. Çalışma grubu ile kontrol grubu arasında kadın/erkek oranında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Sigara içme alışkanlıklarında, doğum öncesi bakım ziyaretlerinde ve 5 yaşın altındaki çocuk ölümlerinin varlığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi (sırasıyla, p=0.014, p=0.04 ve p=0.033). Sosyoekonomik özellikler açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşük doğum ağırlığına yol açan birçok faktör vardır. Bu faktörler arasında yer alan sigara kullanımının engellenmesi ve anneye doğum öncesi kaliteli ve yeterli sayıda bakım hizmeti sunmak önlenebilir faktörlerdendir.

Anahtar Kelimeler: Düşük doğum ağırlığı, maternal risk faktörleri; sigara kullanımı; sosyoekonomik risk faktörleri; yenidoğan.

Gamze Özgürhan, Serdar Cömert. Factors Associated with Low Birth Weight in Term Newborns. SCIE. 2020; 31(3): 199-202

Corresponding Author: Gamze Özgürhan, Türkiye
LookUs & Online Makale