ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Parathyroidectomy After Kidney Transplantation: A Single-Center Experience [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 194-197 | DOI: 10.14744/scie.2018.02996

Parathyroidectomy After Kidney Transplantation: A Single-Center Experience

Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Serkan Feyyaz Yalın, Ali Burak Haras, Okan Akyüz, Zerrin Bicik Bahçebaşı
Department of Nephrology, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Even after successful kidney transplantation, 10% to 50% of kidney transplant recipients have persistent hyperparathyroidism. Parathyroidectomy (PTX) has been reported to be associated with deterioration of renal function and reduced graft survival. The aim of this single-center, retrospective study was to analyze the long-term effect of PTX on calcium, phosphorus, and parathyroid hormone (PTH) levels, as well as the estimated glomerular filtration rate (eGFR), in renal transplantation patients who underwent PTX.
METHODS: The study population consisted of 154 patients followed between January 2014 and December 2017, 9 of whom underwent PTX. The median PTH, calcium, phosphorus, and eGFR values were recorded before and after PTX.
RESULTS: The median preparathyroidectomy PTH, calcium, phosphorus, and eGFR values were 311.57 pg/mL, 11.02 mg/dL, 2.35 mg/dL, and 90.88 mL/minute, respectively. When compared with the baseline figures, there was a decrease in PTH (311.5 vs. 147.5 pg/mL; p=0.015), calcium (11.02 vs. 9.01 mg/dL; p=0.017), and eGFR (90.88 vs. 75.44 mL/minute; p=0.008), and an increase in the phosphorus level (2.35 vs. 3.4 mg/dL; p=0.06) 1 month after surgery. The eGFR returned to the baseline rate 1 year after surgery (90.88 vs. 79.39 mL/minute; p=0.11).
DISCUSSION AND CONCLUSION: PTX in renal transplant recipients appears to be a safe procedure. Although renal function deteriorates in the acute period following PTX, long-term stabilization occurs.

Keywords: Calcium, parathyroidectomy; renal transplantation.

Böbrek Nakli Sonrası Paratiroidektomi: Tek Merkez Deneyimi

Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Serkan Feyyaz Yalın, Ali Burak Haras, Okan Akyüz, Zerrin Bicik Bahçebaşı
SBÜ Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Başarılı böbrek transplantasyonundan sonra bile, alıcıların %10–50’sinde kalıcı hiperparatiroidi görülebilir. Paratiroidektominin (PTX) böbrek fonksiyonlarında ve graft sağkalımında bozulma ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda, merkemizde takip edilen ve PTX uygulanan böbrek nakli hastalarında PTX’in kalsiyum, fosfor, parathormon (PTH), tahmini glomerüler filtrasyon hızına (eGFR) uzun dönem etkilerini geriye dönük olarak değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014–Aralık 2017 tarihleri arasında takip edilen 154 olgudan dokuzuna PTX uygulanmıştı. PTX öncesi ve sonrası medyan PTH, kalsiyum, fosfor ve eGFR değerleri kaydedildi.
BULGULAR: Paratiroidektomi öncesi medyan PTH, kalsiyum, fosfor ve eGFR değerleri sırasıyla 311.57 pg/mL, 11.02 mg/dL, 2.35 mg/dL ve 90.88 mL/dk idi. Bazal değerler ile bir aylık kontrol değerleri karşılaştırıldığında PTH (311.5 pg/mL vs. 147.5 pg/mL, p=0.015), kalsiyum (11.02 mg/dL vs. 9.01 mg/dL, p=0.017) ve eGFR (90.88 mL/dk vs.75.44 mL/dk, p=0.008) değerlerinde azalma, fosfor seviyerinde artma (2.35 vs 3.4 mg/dL, p=0.06) görüldü. Bir yıllık konrolde eGFR bazal seviyelerine döndü (90.88 mL/dk vs. 79.39 mL/dk, p=0.11).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Böbrek nakli sonrası PTX uygulanması güvenilir bir metoddur. Her ne kadar PTX sonrası böbrek fonksiyonlarında erken dönemde bozulma görülse de, uzun dönemde stabilizasyon sağlanır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, kalsiyum; paratiroidektomi.

Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Serkan Feyyaz Yalın, Ali Burak Haras, Okan Akyüz, Zerrin Bicik Bahçebaşı. Parathyroidectomy After Kidney Transplantation: A Single-Center Experience. South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 194-197

Corresponding Author: Ergün Parmaksız, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale