ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Relationship between Blood Groups and Mortality in Patients with Acute Pancreatitis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 200-204 | DOI: 10.14744/scie.2023.02212

The Relationship between Blood Groups and Mortality in Patients with Acute Pancreatitis

İlkay Güler1, İzzet Ustaalioğlu2
1Republic of Türkiye, Ministry of Health, General Directorate of Public Hospitals, Ankara, Türkiye
2University of Health Sciences Turkey, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Clinic of Emergency Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The potential association between blood group and outcomes in acute pancreatitis has not been adequately explored. This study aimed to investigate the relationship between blood group and in-hospital mortality in patients diagnosed with acute pancreatitis.
METHODS: We conducted a single-center, retrospective study reviewing the medical records of patients diagnosed with acute pancreatitis between 2022 and 2023. Patient demographics, blood group type, disease severity, and in-hospital mortality were recorded. The correlation between blood group and in-hospital mortality was examined.
RESULTS: The blood group distribution among the acute pancreatitis patients was as follows: O: 31.3%, A: 49.2%, B: 16%, and AB: 3.5%. Mortality rates varied across the blood groups, with Group O having the highest mortality (8.3%), followed by Groups B (4.1%) and A (3.3%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our preliminary findings suggest a potential association between blood group and mortality in acute pancreatitis, with blood group O associated with a higher mortality rate. However, due to the limitations inherent in the study’s retrospective design, these findings should be validated in future prospective studies. Understanding the role of blood group in the prognosis of acute pancreatitis could provide valuable insights into the disease’s pathophysiology and contribute to improved risk stratification and patient management.

Keywords: Acute pancreatitis, blood group, mortality.

Akut Pankreatitli Hastalarda Kan Grupları ve Mortalite Arasındaki İlişki

İlkay Güler1, İzzet Ustaalioğlu2
1Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kan grubu ile akut pankreatit sonuçları arasındaki potansiyel ilişki yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışma, akut pankreatit tanısı alan hastalarda kan grubu ile hastanede mortalite arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2022 ve 2023 yılları arasında akut pankreatit tanısı alan hastaların tıbbi kayıtlarını inceleyen tek merkezli, retrospektif bir çalışma gerçekleştirdik. Hastaların demografik bilgileri, kan grupları, hastalığın şiddeti ve hastanede mortalite kaydedildi. Hastaların kan grubu ile hastane içi mortalitesi arasındaki ilişki incelendi.
BULGULAR: Akut pankreatit hastaları arasında kan grubu dağılımı şu şekildeydi: O: %31.3, A: %49.2, B: %16 ve AB: %3.5. Mortalite oranları kan grupları arasında değişiklik göstermiş, grup O en yüksek mortaliteye (%8.3) sahipken, onu grup B (%4.1) ve grup A (%3.3) takip etti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, kan grubu ile akut pankreatit mortalitesi arasında potansiyel bir ilişki olduğunu göstermekte, kan grubu O’ın daha yüksek bir mortalite oranı ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Ancak, çalışmanın retrospektif tasarımına ait kısıtlamalar nedeniyle, bu bulguların gelecekteki prospektif çalışmalarda doğrulanması gerekmektedir. Akut pankreatit prognozunda kan grubunun rolünü anlamak, hastalığın patofizyolojisine değerli katkılar sağlayabilir ve daha iyi risk değerlendirmesi ve hasta yönetimine katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, kan grubu, mortalite.

İlkay Güler, İzzet Ustaalioğlu. The Relationship between Blood Groups and Mortality in Patients with Acute Pancreatitis. South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 200-204

Corresponding Author: İzzet Ustaalioğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale