ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
COVID-19 and Pregnancy [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 69-73 | DOI: 10.14744/scie.2020.00921

COVID-19 and Pregnancy

Hale Ankara Aktaş, Yasmin Aboalhasan, Taylan Aygün, Gülfem Başol, Ahmet Kale
Department Of Gynecology And Obstetrics, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital,lstanbul,turkey

Objective: The aim of this study is to evaluate the clinical findings of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) developed during pregnancy
and to summarize the perinatal, postnatal, and neonatal outcomes.

Methods: A period between February 1, 2020 and May 25, 2020, using the databases of Pubmed, MedRxiv and Google Scholar, a comprehensive
literature survey has been conducted covering the period. When searching, “COVID-19, pregnancy, maternal infection, fetal
infection, maternal mortality, fetal mortality, vertical transmission, complications, clinical findings, SARS-CoV-2” keywords have been used.
No language restrictions have been applied to scan as much data as possible.

Results: Between February 1, 2020 and May 25, 2020, nineteen papers reporting data from 168 pregnancies were included in this study.
Most of the articles cover pregnant women in the third trimester. On initial application to hospital, fever was detected in 70% of cases and
cough in 34%. Lymphocytopenia was observed in 55% of cases and C-reactive protein elevation was observed in 65%. It was found that
77% of women gave birth by caesarean section. Four patients were taken to the intensive care unit, but no maternal deaths were seen. One
neonatal death and one intrauterine death have also been reported.

Conclusion: It has been observed that COVID-19 virus does not cause an adverse situation on pregnant women and newborns in the early
stages. With all the precautions taken and the applications made, both health workers and the mother and fetus were able to complete the
process without being adversely affected by this virus. It will be useful to follow up long-term results

Keywords: COVID-19, fetal infection; maternal infection; pregnancy; SARS-CoV-2; vertical transmission.

COVID-19 ve Gebelik

Hale Ankara Aktaş, Yasmin Aboalhasan, Taylan Aygün, Gülfem Başol, Ahmet Kale
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, gebelik sırasında gelişen “Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19)”un klinik bulgularını değerlendirmek, perinatal, postnatal ve neonatal sonuçlarını özetlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, Pubmed, MedRxiv ve Google Scholar veri tabanlarını kullanarak
1 Şubat 2020 ile 25 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan kapsamlı bir
literatür araştırması yapıldı. Arama yaparken “COVID-19, gebelik, maternal enfeksiyon, fetal
enfeksiyon, maternal mortalite, fetal mortalite, vertikal bulaş, komplikasyonlar, klinik bulgular,
SARS-CoV-2” anahtar kelimeleri kullanıldı. Mümkün olduğunca çok verinin taranması için
herhangi bir dil kısıtlaması uygulanmadı.

Bulgular: Bu çalışmaya, 1 Şubat 2020 ile 25 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 168 gebelikten
veri bildiren 19 makale dahil edilmiştir. Makalelerin çoğu, üçüncü trimesterdeki gebeleri kapsamaktadır.
Hastaneye ilk başvuruda, olguların %70’inde ateş, %34’ünde öksürük tespit edilmiştir.
Olguların %55’inde lenfositopeni, %65’inde C-reaktif protein yüksekliği gözlenmiştir.
Kadınların %77’sinin sezaryen ile doğum yaptığı tespit edilmiştir. Dört hasta yoğun bakım
ünitesine alınmış, ancak maternal ölüm görülmemiştir. Bir yenidoğan ölümü ve bir intrauterin
ölüm de bildirilmiştir.

Sonuç: COVID-19 virüsünün gebeler ve yenidoğan üzerinde erken dönemde olumsuz bir
duruma yol açmadığı gözlenmiştir. Alınan tüm önlemler ve yapılan uygulamalar ile hem sağlık
çalışanları hem anne hem de fetüs bu virüsten olumsuz etkilenmeden süreci tamamlayabilmiştir.
Uzun dönem sonuçlarının takip edilmesinde fayda olacaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, fetal enfeksiyon; gebelik; maternal enfeksiyon; SARS-CoV-2; vertikal bulaş.

Hale Ankara Aktaş, Yasmin Aboalhasan, Taylan Aygün, Gülfem Başol, Ahmet Kale. COVID-19 and Pregnancy. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 69-73

Corresponding Author: Hale Ankara Aktaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale