ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
EPIDERMOLYTIC HYPERKERATOSIS OF BROCQ SUBTYPE NPS-1: CASE REPORT [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 111-114

EPIDERMOLYTIC HYPERKERATOSIS OF BROCQ SUBTYPE NPS-1: CASE REPORT

Özer Arıcan1, Harun Çıralık1, Sezai Şaşmaz1, Mesut Garipardıç1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD

The word ichthyosis is derived from Greek word 'ichthys' which means fish. It is used to name a group of diseases with excessive scales. Epidermolytic hyperkeratosis of Brocq, which is seen very rarely (1 in 200000-300000), can be considered in this group and it could be autosomal dominant transmitting, but most of the cases are sporadic. Mutation has been detected in keratin 1 and keratin 10. After birth, large blisters can be seen but later they take the appearance of fish scale. In spite of similar histopathological features, because of different clinical characteristics, 6 sub-types have been determined. In this paper, as it is rarely seen, epidermolytic hyperkeratosis of Brocq (subtype NPS-1) in a 5 years old girl is presented. The etiopathogenesis, clinical findings and treatment of disease are given with an emphasis on differential diagnosis. We, doctors, would like to underline that we have to deal with this disease with a multi-disciplinary approach as it not only affects the external look of the patients but also affects their psychological and social life. Undoubtedly, genetic consulting which is widely ignored in our country must be given to these families.

Keywords: ICHTHYOSIS, EPIDERMOLYTIC HYPERKERATOSIS, BILLIONS CONGENITAL ICHTHYOSIFORM ERYTHRODERMA

NPS-1 TİPİ BROCQ'UN EPİDERMOLİTİK HİPERKERATOZU: OLGU SUNUMU

Özer Arıcan1, Harun Çıralık1, Sezai Şaşmaz1, Mesut Garipardıç1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD

İktiyozis kelimesi Yunanca balık anlamına gelen "ichthys" kelimesinden türemiş olup, genel olarak aşırı skuamlı bir grup hastalığı tarif etmek için kullanılmaktadır. Bu grupta yer alan ve nadir olarak 200000-300000'de bir gözlenen Brocq'un epidermolitik hiperkeratozunun otozomal dominant geçişli olduğu düşünülmekle beraber çoğu olgu sporadiktir. Keratin 1 ve 10'da mutasyon tespit edilmiştir. Doğumda büyük büller gözlenen hastalıkta daha sonraları balık pulu görünümü yerleşmektedir. Benzer histopatolojik bulgulara rağmen değişik klinik özellikler taşıyan 6 alt tipi tanımlanmıştır. Burada, nadir görülmesi nedeniyle 5 yaşındaki bir kız çocuğunda Brocq'un epidermolitik hiperkeratozu (alt tip NPS-1) sunulmuş, hastalığın etyopatogenezi, klinik bulguları ve tedavisinden söz edilerek kısaca ayırıcı tanısı vurgulanmıştır. Hastaların dış görünümleri ile birlikte psikolojilerini ve sosyal yaşamlarını etkileyen bu tür hastalıklara biz hekimlerin daha çok eğilmesi ve tedavisine multidisipliner olarak yaklaşılması gerektiğini düşünmekteyiz. Şüphesiz ülkemizde sık ihmal edilen genetik danışmanlık da bu ailelere verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İKTİYOZİS, EPİDERMOLİTİK HİPERKERATOZ, BÜLLÖZ KONJENİTAL İKTİYOZİFORM ERİTRODERMA

Özer Arıcan, Harun Çıralık, Sezai Şaşmaz, Mesut Garipardıç. EPIDERMOLYTIC HYPERKERATOSIS OF BROCQ SUBTYPE NPS-1: CASE REPORT. South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 111-114
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale