ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
EVALUATION OF RESULTS OF TRANSPEDICULAR FIXATION WITH POSTERIOR INSTRUMENTATION AND FUSION IN THORACOLUMBAR REGION VERTEBRA FRACTURES [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(1): 21-24

EVALUATION OF RESULTS OF TRANSPEDICULAR FIXATION WITH POSTERIOR INSTRUMENTATION AND FUSION IN THORACOLUMBAR REGION VERTEBRA FRACTURES

Gültekin S Çeçen1, H Yener Erken1, Muzaffer Yıldız1, Erman Yanık1, Güven Bulut1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

In this study, the radiological and clinical results of patients surgically treated with posterior instrumentation and fusion technique in unstable vertebrae fractures in thoracolumbar region is presented. Between 1991-2003, 49 patients admitted to Dr. Lütfi Kırdar Kartal Research and Training Hospital 2 Orthopaedics and Traumatology Clinic, in which as a result of neurological and radiological evaluation surgery was planned are included in this study. 94% of the cases were at levels Tl 1-L4 vertebrae and 86% were burst type fractures. Postoperative spinal canal stenosis was improved by 45% while sagittal index levels were corrected as indicated. Among the cases in which neurological worsening is not observed 12% was evaluated as very good, 26% as good.

Keywords: THORACOLUMBAR VERTEBRAE, POSTERIOR INSTRUMENTATION, FUSION

TORAKOLOMBER BÖLGE VERTEBRA KIRIKLARINDA TRANSPEDİKÜLER FİKSASYON İLE POSTERİOR ENSTRUMANTASYON VE FÜZYON SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Gültekin S Çeçen1, H Yener Erken1, Muzaffer Yıldız1, Erman Yanık1, Güven Bulut1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Bu çalışmada torakolomber bölgenin anstabil vertebra kırıkları posterior enstrumantasyon ve füzyon yöntemi ile kliniğimizde cerrahi olarak tedavi edilip, radyolojik ve klinik sonuçları takip edilen hastalar sunulmuştur. 1991-2003 yılları arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'ne başvuran ve klinik, nörolojik ya da radyolojik değerlendirmeyle cerrahi tedavisi planlanarak uygulanan 49 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların %94'ü T11-L4 seviyesinde olup %86'sı burst tipi kırıktı. Postoperatif kanal darlığında %45 oranında iyileşme sağlanırken, sagittal indeksler seviyelerin gerektirdiği oranlarda düzeltildi. Nörolojik olarak kötüleşme gözlenmeyen olguların %12'si çok iyi, %26'sı iyi olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: TORAKOLOMBER VERTEBRA, POSTERİOR ENSTRUMANTASYON, FÜZYON

Gültekin S Çeçen, H Yener Erken, Muzaffer Yıldız, Erman Yanık, Güven Bulut. EVALUATION OF RESULTS OF TRANSPEDICULAR FIXATION WITH POSTERIOR INSTRUMENTATION AND FUSION IN THORACOLUMBAR REGION VERTEBRA FRACTURES. South Clin Ist Euras. 2004; 15(1): 21-24
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale