ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Cases Admitted To Pediatric Emergency Department Due To Tick Bite [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2007; 18(2): 64-70

The Cases Admitted To Pediatric Emergency Department Due To Tick Bite

Gülay Çiler Erdağ1, Yasemin Akın1, Esra Çetinkaya1, Yelda Erkul1, Gökçe Ergen1, Gülnur Tokuç2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Çocuk Kliniği

OBJECTIVE: The 542 children admitted to our pediatric emergency department between January 1st 2007 to September 1st 2007 were evaluated. Demographic, clinical and laboratory features were analysed retrospectively. The study group consisted of 304 (%56) male, 238 (%44) female children. The mean age of the patients was 7.1± 2,4 years (4 months-14 years); 23 (4.2%) of which were between 4-12 months of age, 51(9.3%) 1-2 years of age, 179 (33%) 3-5 years, 216 (40%)6-10 years and 73 (13.5%) were between 11-14 years of age. Majority of cases were encountered during June, July and August. Regarding time of admittance to emergency department, 280 (51.6%) admitted in 24 hours, 44(8.2%) in 48 hours, 80(14.7) in 72 hours, 84(15.5) in 96 hours, 54(10%) in 120 hours. In 226 (42%) patients tick was removed at home and in 316(58%) at hospital. All patients were evaluated by complete blood count, biochemical tests and coagulation studies. Of the 542 patients; 19(3.5%) were hospitalized and their serum samples were collected for virus isolation. None of them received Ribavirin. Crimean-Congo haemorrhagic fever was not observed in any of the patients. In this study, we wanted to emphasize the frequency of tick bites and the high number of efforts to remove the tick at home. Although there are many educational efforts about CCHF in our country which is in endemic region for this disease, the importance of education of not only the medical staff but also the community should be stressed.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: tick-borne, viral hemorrhagic disease, crimean-congo hemorrhagic disease, childhood

Kene Isırması Şikayeti İle Başvuran Olgularımız

Gülay Çiler Erdağ1, Yasemin Akın1, Esra Çetinkaya1, Yelda Erkul1, Gökçe Ergen1, Gülnur Tokuç2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Çocuk Kliniği

AMAÇ: Kene ısırması nedeniyle 1.9.2006 ve 1.9.2007 tarihleri arasında çocuk acil servisine getirilen 542 çocuğun demografik, klinik ve laboratuar özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. 304’ü (%56) erkek ve 238’ü (%44) kız olan olguların yaş ortalaması 7.1±2,4 yıl (4ay-14 yaş) olarak saptanırken; 23’ünün (%4.2) 4-12 ay; 51’inin (%9.3) 1-2 yaş, 179’unun (%33) 3-5 yaş; 216’sının (%40) 6-10 yaş ve 73 olgunun (%13.5) 11-14 yaşlar arasında olduğu görüldü. Olguların tamamına yakınının(%98.2) yaz aylarında başvurduğu, ısırma ile hastaneye başvuru arasındaki zamanın 3 saat ile 9 gün arasında değiştiği, 280 (%51.6) olgunun ısırıldıktan sonraki ilk 24 saat içinde, 44’ünün (%8.2) ikinci günde, 80 olgunun (%14.7) üçüncü günde, 84’ünün (%15.5) dördüncü günde, 54(%10) olgunun beş gün ve sonrasında getirildikleri görüldü. İki yüz yirmi altı (% 42) olguda kenenin evde, 316(%58) olguda ise hastanede çıkarıldığı saptandı. Tüm olgular tam kan sayımı, biyokimyasal incelemeler ve kanama fonksiyon testleriyle değerlendirildiler. Toplam 19 olgu (% 3.5) gözlem amacıyla interne edildi, kan örnekleri sağlık müdürlüğüne gönderildi. Hastaların hiçbirisine ribavirin profilaksisi verilmedi. Hiçbir hastamızda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bulgularına rastlanmadı. Hastalık açısından endemik bölgede olan ülkemizde, yapılan tüm eğitimlere rağmen hem ısırılma sayısının çokluğu hem de kenenin evde çıkarılma oranının yüksekliğine dikkat çekmek ve bu konuda toplumun daha yaygın ve etkin olarak bilgilendirilmesi gerekliliği vurgulanmak istendi.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: kene ısırması, viral hemorajik hastalıklar, kırım kongo kanamalı ateşi, çocukluk çağı

Gülay Çiler Erdağ, Yasemin Akın, Esra Çetinkaya, Yelda Erkul, Gökçe Ergen, Gülnur Tokuç. The Cases Admitted To Pediatric Emergency Department Due To Tick Bite. South Clin Ist Euras. 2007; 18(2): 64-70

Corresponding Author: Gülay Çiler Erdağ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale