ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME: 4 CASES REPORT [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 108-110

HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME: 4 CASES REPORT

Öznur Kılıç1, Turgut Ağzıkuru1, Serdar Cömert1, Neslihan Çiçek1, Ayça Vitrinel1, Yasemin Akın1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Kliniği

Hemolyüc uremic syndrome, characterized by microangiopathic hemolytic anemia, thrombocytopenia and acute nephropathy is the most frequent cause of acute renal failure during infancy. Hemolytic uremic syndrome should be suspected in a child with azotemia, fever and hematological abnormalities after a recent diarrhea or upper respiratory tract infection episode. Aggressive treatment of hypertension, fluid and electrolyte restoration, early dialysis and nutritional support decreases the mortality. In this case report, we presented 4 hemolytic uremic syndrome patients with different prognosis to emphasize the importance of the disease as the most frequent cause of acute renal failure in infancy.

Keywords: INFANCY, RENAL FAILURE, MICROANGIOPATHIC HEMOLYTIC ANEMIA

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM: 4 OLGU SUNUMU

Öznur Kılıç1, Turgut Ağzıkuru1, Serdar Cömert1, Neslihan Çiçek1, Ayça Vitrinel1, Yasemin Akın1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Kliniği

Hemolitik üremik sendrom (HÜS) süt çocuklarında akut böbrek yetmezliğinin en sık nedeni olup mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve akut nefropatiyle karakterize bir hastalıktır. Yeni geçirilmiş diare veya üst solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda azotemi, ateş ve hematolojik anormallikler varsa mutlaka HÜS akla gelmelidir. Hipertansiyonun agresif tedavisi, uygun elektrolit ve sıvı tedavisi, erken diyaliz ve nütrisyonel destek mortaliteyi önler. Biz bu olgu sunumunda HÜS tanısı alan ve farklı şekillerde sonuçlanan 4 olguyu sunarak, süt çocukluğu döneminde akut böbrek yetmezliğinin önemli bir nedeni olan HÜS'e dikkat çekmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: SÜT ÇOCUĞU, BÖBREK YETMEZLİĞİ, MİKROANJİYOPATİK HEMOLİTİK ANEMİ

Öznur Kılıç, Turgut Ağzıkuru, Serdar Cömert, Neslihan Çiçek, Ayça Vitrinel, Yasemin Akın. HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME: 4 CASES REPORT. South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 108-110
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale