ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Coexistence of gastrointestinal stromal tumors and malign epithelial tumors [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 7-12

Coexistence of gastrointestinal stromal tumors and malign epithelial tumors

Dilek Yavuzer1, Dilek Şakirahmet1, Reşat Dabak2, Aykut Erdağı1, Nimet Karadayı1
1Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul, Turkey
2Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are the most common mesenchymal tumors of the digestive system and they represent approximately 3% of all the gastrointestinal tumors. The aim of our study was to investigate the frequency of GIST concomitant with other malign epithelial tumors of the digestive system, to determine the localization, histopathologic and immunohistochemical features of the tumors in concomitant cases and compare with the cases that include only GIST.
METHODS: Twenty-two cases of GIST diagnosed in the pathology department of our hospital are included in the study. From these cases, the GISTs concomitant with malign epithelial tumors were separated to form a different group. Immunohistochemically CD117 and CD34 expression were investigated in malign epithelial tumors in this group.
RESULTS: Adenocarcinoma was found in 5 of the 22 cases (22.7%) concomitant with GIST. In these cases 3 of the GISTs were localised in the stomach, while 2 in the small bowel. GIST of this group belonged to low or very low risk group regarding aggressive behaviour. Adenocarcinoma seen with GIST were generally localized in the stomach and 3 of them were signet ring cell carcinoma. Immunohistochemical staining with CD34 and CD117 were not found in adenocarcinomas.
CONCLUSION: There is a need of studies with large series in order to find an answer to the question of whether the synchronous occurence of GIST and malign epithelial tumors of the digestive system is coincidental or whether they have a common origin and carcinogenetic mechanisms.

Keywords: Adenocarcinoma, gastrointestinal stromal tumor, synchronous tumors

Gastrointestinal stromal tümörler ile malign epitelyal tümörlerin birlikteliği

Dilek Yavuzer1, Dilek Şakirahmet1, Reşat Dabak2, Aykut Erdağı1, Nimet Karadayı1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Gastrointestinal stromal tümörler (GİST) sindirim sisteminin en sık görülen mezenkimal tümörleri olup tüm gastrointestinal tümörlerin yaklaşık %3’ünü oluştururlar. Çalışmamızın amacı, GİST’lerin sindirim sisteminin malign epitelyal tümörleri ile birlikte görülme sıklığını araştırmak, birliktelik izlenen olgularda tümörlerin lokalizasyonları, histopatolojik ve immünohistokimyasal özelliklerini saptamak ve sadece GİST saptanan olgularla karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Hastanemizin patoloji kliniğinde tanı alan 22 GİST olgusu çalışmaya dahil edildi. Bunlar arasından malign epitelyal tümör ile birliktelik gösterenler seçilerek ayrı bir grup oluşturuldu. Bu gruptaki malign epitelyal tümörlerde immünohistokimyasal olarak CD117 ve CD34 ekspresyonu araştırıldı.
BULGULAR: Yirmi iki olgunun 5’inde (%22,7) GİST ile birlikte adenokarsinom saptandı. Bu olgularda GİST’lerin 3’ü mide, 2’si ise ince bağırsak yerleşimli idi. Bu gruptaki GİST’ler agresif davranış açısından düşük ya da çok düşük risk grubundaydı. GİST’lerle birlikte görülen adenokarsinomlar ise genellikle mide yerleşimli olup üç tanesi taşlı yüzük hücreli karsinomdu. Adenokarsinomlarda CD34 ve CD117 ile immünohistokimyasal olarak boyanma saptanmadı.
SONUÇ: GİST’lerin sindirim sisteminin malign epitelyal tümörleri ile birlikteliği rastlantısal mı, yoksa farklı histopatolojik yapıya sahip bu tümörler gelişimleri sırasında ortak bir mekanizmayı kullanıyor olabilirler mi sorusunu cevaplamak için geniş serilerle yapılan çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Adenokarsinom, gastrointestinal stromal tümör, senkron tümörler

Dilek Yavuzer, Dilek Şakirahmet, Reşat Dabak, Aykut Erdağı, Nimet Karadayı. Coexistence of gastrointestinal stromal tumors and malign epithelial tumors. South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 7-12

Corresponding Author: Dilek Yavuzer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale