ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The relationship between the etiologic distribution and characteristics of hemoptysis in patients hospitalized due to hemoptysis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 70-74 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.80775

The relationship between the etiologic distribution and characteristics of hemoptysis in patients hospitalized due to hemoptysis

Serap Diktaş, Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Gülşen Sara, Benan Çağlayan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Pulmonary Diseases, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to investigate the etiologic distribution of hemoptysis in patients admitted to the hospital and to determine the relationship between the etiology and the amount and recurrence of hemoptysis.
METHODS: The records of patients admitted to the hospital because of hemoptysis in 2008-2009 were investigated retrospectively. The amount of hemoptysis was considered as mild (<30 ml/day), moderate (30-100 ml/day), severe (100-600 ml/day), or massive (>600 ml/day). Any hemoptysis restricted to the last 1 month was considered as "new", whereas
hemoptysis recurring for more than 1 month was considered as "recurring". Chi-square test was used in the statistical analysis.
RESULTS: Records of 101 patients were included in the study (29 [28.7%] females and 72 [71.3%] males, mean age: 53.7±17.2). In 90.1% (n=91) of patients, hemoptysis was new, whereas it was recurring in 9.9% (n=10). The majority of cases were classified in the "mild" hemoptysis group (n=90, 89%). Moderate, severe and massive hemoptysis was determined in 3, 6 and 2 patients, respectively. Lung cancer (40.6%, n=41) was the leading cause of hemoptysis, followed by pneumonia (14.9%, n=15), pulmonary embolism (6.9%, n=7) and lung metastasis of extrapulmonary malignancies (5.9%, n=6). In 13 (12.9%) cases, the etiology remained unknown. There was no statistically significant relationship between benign versus malignant etiology and either "amount" or "recurrence" of hemoptysis (p>0.05).
CONCLUSION: Malignant diseases constituted almost half of the etiologies in patients hospitalized because of hemoptysis. The specifications of hemoptysis did not contribute to the etiologic
diagnosis, at least in the present series.

Keywords: Etiology, hemoptysis, diagnosis

Hemoptizi nedeniyle hastaneye yatan olgularda etyolojik dağılım ve hemoptizi özellikleri arasındaki ilişki

Serap Diktaş, Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Gülşen Sara, Benan Çağlayan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Hemoptizi nedeniyle hastaneye yatırılarak tetkik ve tedavi edilen hastalarda etyolojik dağılım, hemoptizinin miktarı ve tekrarlama özelliği ile etyoloji arasındaki ilişkiyi ortaya koymak.
YÖNTEMLER: 2008 ve 2009 yıllarında hemoptizi nedeniyle hastaneye yatan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hemoptizinin miktarı hafif (<30 ml/gün), orta (30-100 ml/gün), ağır (100-600 ml/gün) ve masif (>600 ml/gün) olmak üzere belirlendi. Ayrıca “yeni” (son 1 ay içinde) veya “tekrarlayan” (1 aydan daha uzun süre) hemoptiziler belirlendi. İstatistiksel analizlerde ki-kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Kayıtları incelenen 101 hastanın 29’u (%28.7) kadın, 72’si (%71.3) erkek olup yaş ortalaması 53.7±17.2 bulundu. Olguların %90.1’ı (n=91) yeni hemoptizi, %9.9’u (n=10)
ise tekrarlayan hemoptiziydi. Hemoptizi miktarına göre olguların büyük bir kısmı (n=90, %89) hafif hemoptizi grubundaydı. Orta (n=3), ağır (n=6) ve masif (n=2) hemoptiziler
ise kalan %11’i oluşturmaktaydı. Akciğer kanseri (%40.6, n=41) en sık hemoptizi nedeni olarak bulunurken, onu pnömoni (%14.9, n=15), pulmoner emboli (%6.9, n=7), ve kanserin akciğere metastazı (%5.9, n=6) izlemekteydi. Olguların 13’ünde (%12.9) hemoptizi sebebi tespit edilememişti. Ne hemoptizinin yeni veya tekrarlayan olması, ne de hafif veya orta-ağır-masif olması ile malign ya da benign etyoloji arasında anlamlı ilişki tespit edilemedi (p>0.05).
SONUÇ: Hastanede yatırılarak tetkik ve tedavi edilen hemoptizi olgularının neredeyse yarısını malign etyoloji oluşturmaktadır. Hemoptizinin özellikleri, en azından bu seride tanı
konusunda yönlendirici olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Etyoloji, hemoptizi, tanı

Serap Diktaş, Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Gülşen Sara, Benan Çağlayan. The relationship between the etiologic distribution and characteristics of hemoptysis in patients hospitalized due to hemoptysis. South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 70-74

Corresponding Author: Sevda Şener Cömert, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale