ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Comparison Of Haemodynamic Effects Of Propofol-Ketamine And Propofol- Fentanyl Anesthesia [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 801-804

Comparison Of Haemodynamic Effects Of Propofol-Ketamine And Propofol- Fentanyl Anesthesia

Naim Çelik, Elif Bombacı, Serhan Çolakoğlu, Osman Ekinci, Gülsen Bosna Kaya, Neşe Aydın
Haydarpaşa Numune Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

We aimed to compare the haemodynamic effects of propofol-ketamine and propofol-fentanyl anesthesia. ASA I-H, 22 patients scheduled to undergo laparotomy were included in the study and they were randomly divided into two groups. Patients in Group K received 1 mg/kg ketamine and 30 seconds later 2 mg/kg propofol for induction,1 mg/kg/h ketamine infusion and 6mg/kg/h propofol infusion for maintenance of anesthesia, Patients in Group F received 2 ug/kg fentanyl and same dose of propofol for induction, 2 mg/kg/h fentanyl infusion and the same dose of propofol infusion for the maintenance. Vecuronium bromide 0.1 mg/kg was used for muscle relation in both groups. Heart rate and blood pressure values were measured and recovery characteristics were evaluated after the operation. Data were analysed by Student's-t, paricd-t and Fischcrexaet test. Heurt rate and blood prcssure values signifıcantly decreascd in Group F. Paticnts in Group F had pain on injeetion of propofol (%27). Spontaneous breathing, eve opening, orientation and cooperation times were significantly shorter in Group F.We concluded that; haemodynamic stability was better in propofol-ketamine anasthesia. but propufnl-fentanyl group of patients showed better recovery characteristics than propofol-ketamine group.

Keywords: Propofol, Ketamine, Fentanyl, Anesthesia, Hacmodynamic, Recovery

Propofol-Ketamin Ve Propofol-Fentanil İle Yapılan Total İntravenöz Anestezide Hemodinami Ve Derlenmenin Karşılaştırılması

Naim Çelik, Elif Bombacı, Serhan Çolakoğlu, Osman Ekinci, Gülsen Bosna Kaya, Neşe Aydın
Haydarpaşa Numune Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Çalışmamızda, propofol-ketamin ve propofoi-fentanil ile yapılan total intravcnöz anestezinin hem od i nam i ve derlenmeye etkisini karşılaştırmayı amaçladık. Kurum izni ve hasta onayı ile ASA [-11, batın ameliyatı geçirecek olan, 22 erişkin hasta çalışmaya alındı. Hastalar rastgele iki eşit gruba ayrıldı. Ketamin grubuna (Grup K) anestezi indilksiyoııu için ketamin 1 mg/kg ve 30 saniye sonra propofol 2mg/kg uygulandı. Vekuroııyum 0.1 mg/kg ile kas gevşemesini takiben entübasyon gerçekleştirildi. Anestezi idamesinde propoîöl 6mg/kg/saat infüzyonu ve ketamin 1 mg/kg/saat infüzyonıı ile sağlandı. Fentanil grubundaki (Grup F) hastalara anestezi indiiksiyonunda 2jjg/kg fentaııil, idamede ise 2 pg/kg.'saat fentanil infüzyonu yapıldı. Anestezi indüksiyonundan operasyon bitimine kadar kalp hızı ve kan basıncı ölçülüp kaydedilen hastaların derlenme döneminin değerlendirilmesinde; intravcnöz anestezinin sonlandırıldığı andan itibaren spontan solunum, spontau göz açma ve oryantasyun-kooperasyon süreleri kaydedildi. Postoperatif ağrı. sedasytm. bulantı ve kusma değerlendirilmesi yapıldı. Sonuçlar istatistiksel olarak Sludent's-t, paired-t ve Fisher-cxacl testi ile değerlendirildi. Peroperati T dönemde Grup F 'de kan basıncı ve kalp hızında anlamlı azalmalar olurken Grup K hemodinamik açıdan daha stabil seyretti. Postoperatif dönemde Grup F'uin spontan solunum, spontan göz açma, oryaııtasyon ve kooperasyon süreleri Grup K'a göre anlamlı derecede kısa, sedasyon skalası ise anlamlı düşük bulundu. Poslopcralifağrı ve bulantı-kusma gruplar arasında benzer bulundu. Yan etkiler açısından ise Grup K'da enjeksiyon ağrısı olmazken Grup F'ıie %27 oranında propofol enjeksiyonunda ağrı saptandı. Sonuç olarak; Propofol-kctamin kombinasyonu hemodinamik açıdan daha güvenli bir anestezi sağlarken, propofoi-fentanil kombinasyonu ile çok daha hızlı ve kaliteli bir derlenme sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Propofol, Ketamin, Fentanil, Anestezi, Hemodinami, Derlenme

Naim Çelik, Elif Bombacı, Serhan Çolakoğlu, Osman Ekinci, Gülsen Bosna Kaya, Neşe Aydın. Comparison Of Haemodynamic Effects Of Propofol-Ketamine And Propofol- Fentanyl Anesthesia. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 801-804

Corresponding Author: Naim Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale