ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Isolated flexor pollicis longus muscle paralysis with anterior interosseous nerve palsy: A case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 54-56

Isolated flexor pollicis longus muscle paralysis with anterior interosseous nerve palsy: A case report

Muhsin Dursun1, Serhat Gafur Karaca2, Haldun Orhun3, Volkan Gürkan3, Ender Sarıoğlu3, Güray Altun3
1Sinop Boyabat 75th Year State Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Sinop, Turkey
2Adıyaman 82th Year State Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Adıyaman, Turkey
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology 1, İstanbul, Turkey

In this report, a 28 year-old male patient with acutely developing muscle weakness in the flexor pollucis longus is described. The patient presented with inability to flex his left interphalangeal joint. Electromyelographic studies showed anterior interosseous nerve entrapment neuropathy, and antiinflammatory drug therapy was initiated. Complete remission was achieved at the end of six weeks and no recurrence was observed during the one year follow-up.

Keywords: Median neuropathy, median nerve diseases, nerve entrapments

İzole fleksör pollisis longus kası tutulumu ile giden anterior interosseöz sinir palsi: Bir olgu sunumu

Muhsin Dursun1, Serhat Gafur Karaca2, Haldun Orhun3, Volkan Gürkan3, Ender Sarıoğlu3, Güray Altun3
1Sinop Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Sinop
2Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Adıyaman
3Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Sol kolunun üzerinde yattıktan sonra kolunda ağrı ile uyanan ve sadece fleksör pollisis longus kasında kuvvet kaybı gelişen 28 yaşında erkek hasta kliniğimize sol el 1. parmak interfalangial eklemini fleksiyona getirememe şikayeti ile başvurdu.Hastanın yapılan elektromyografi tetkikinde anterior interosseöz sinir tuzak nöropatisi tespit edildi. Hastaya antienflamatuar tedavi ile beraber eklem hareket açıklığını korucuyu rehabilitasyona başlandı. Altı hafta sonunda tam iyileşme sağlanan hastada bir yıllık takip neticesinde nüks saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Median nöropati, median sinir hastalıkları, sinir tuzaklanması

Muhsin Dursun, Serhat Gafur Karaca, Haldun Orhun, Volkan Gürkan, Ender Sarıoğlu, Güray Altun. Isolated flexor pollicis longus muscle paralysis with anterior interosseous nerve palsy: A case report. South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 54-56

Corresponding Author: Muhsin Dursun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale