ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Comparıson of effıcacy between myrıngotomy wıth aspıratıon and ınsertıng Ventılatıon tu be ın tı-ıe surgery of otıtıs medıa wıth effusıon [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 820-822

Comparıson of effıcacy between myrıngotomy wıth aspıratıon and ınsertıng Ventılatıon tu be ın tı-ıe surgery of otıtıs medıa wıth effusıon

Aytekirı Parmak, Temel Çoşkuner, Mehmet Eken, Şeref Ünver
Kartal Eğilim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Otitis media vvith effusion is u dîsease ılım cun causc İmpurtant complications and ıcquates, cdııealional. behavioural and speech problems İn tlıe childlıaod it not treated. İn nur study, ive eııınpared t»o sıııgical approaches; tlıe nıyringotonıy with aspiration and inscrtiııg ventilation tıılıe tn the eleven male and eleveıı female paticuts «linin had bilateral diseases and audiometric criterias I İnil \vere descıihed. Allhou«h in audionırtric efficacy, inserting ventilation lube seeıned moru bencfieial Ihan tlıe other method but there >vas nol a sfgBİfİCİunt d ifterence bctween both procedures statistieally. İn one year lollo\v up period. vvhen tlıe complieation t ales nere comparcd with the nıyringotonıy vtith aspiration method ıvas safer than the other one and in the cuses that ıvere resistant to the medical thcnıpy this method might be the tlrst choice. İn tlıis study, we used Studeııt-t test, \Vilcoxon Signed Ramks test and Mamı YVhitney-LI test in statİstical analyses.

Keywords: Oıiıis ıııedia ıviılr ellusioıı, Myriııgoıoıııy, Aspirolioıı, Veıııilaıioıı tube

Effuzyonlu otitis medıa'nın cerrahi tedavisinde Miringotomi ve aspirasyon ile ventilasyon tüpü Takılması arasında etkinlik karşılaştırması

Aytekirı Parmak, Temel Çoşkuner, Mehmet Eken, Şeref Ünver
Kartal Eğilim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Effüzyonlu Otitis Mcdia, ledavi edilmediği takdirde önemli komplikasyon ve seketlerle karşımıza çıkabilen, çocuklarda eğilim, lisan ve davranış bozukluklarına sebep olabilen bir hastalıktır. Yaptığımı;: çalışmada, kliniğimi/ce ıcşhis edilmiş bilateral hastalığı olan, odiomeıride belirttiğimiz kriterlere uygun 11 erkek ve 11 kız hastada, adı geçen iki cerrahi girişimi, hastaların bir kulağına ventilasyon tüpü diğer kulağına ise yalnızca miringotomi ve aspitasyon yaparak karşılaştırdık, Odiomctrik clkiııliktc ibre ventilasyon tüpünden yana olsa da onaya çıkan sonuçların etkinlik açısından önemli bir fark oluşturmadığı isialikscl verilerle ortaya kondu. Komplikasyon oranı gözonünc alındığında, 1 yıl içerisinde yalnızca miringotomi ve aspirasyonun daha emin ve güvenilir olduğu ve medikal tedaviye dirençli vakalarda başvurulacak ilk metod olması eğilimi onaya çıktı. Çalışmamızda Student-t ıcsti. iki grup arasındaki farkın önemlilik testi olarak kullanılan en güçlü test Wilcoxoıı Signcd Raınks tesı ve Maun \Vhilney-U Anlamlılık testi kullanıldı

Anahtar Kelimeler: Ejfiizyonlıı Oliıis Media. Miringotoıııi. spirasyon, Veııli/myon ıüpii.

Aytekirı Parmak, Temel Çoşkuner, Mehmet Eken, Şeref Ünver. Comparıson of effıcacy between myrıngotomy wıth aspıratıon and ınsertıng Ventılatıon tu be ın tı-ıe surgery of otıtıs medıa wıth effusıon. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 820-822

Corresponding Author: Aytekirı Parmak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale